آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03063590 --- سایر 52,607 26,515,118,246 Rls. 279,353 $
2 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03063590 --- سایر 47,410 15,484,015,066 Rls. 176,132 $
3 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 28,220 11,317,881,750 Rls. 135,533 $
4 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03063590 --- سایر 33,040 10,710,243,544 Rls. 128,451 $
5 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 24,798 10,387,147,810 Rls. 122,802 $
6 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 52,352 8,627,136,000 Rls. 205,408 $
7 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 158 8,022,605,600 Rls. 89,400 $
8 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 16,749 7,485,503,652 Rls. 89,864 $
9 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03063590 --- سایر 16,000 7,439,946,000 Rls. 84,950 $
10 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 14,400 6,692,459,500 Rls. 76,846 $
11 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 11,540 5,978,187,976 Rls. 69,415 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 244 5,850,466,000 Rls. 83,470 $
13 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,798 5,037,984,000 Rls. 119,952 $
14 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061700 ساير انواع ميگو 9,100 4,669,643,400 Rls. 54,424 $
15 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 695 3,998,148,000 Rls. 95,194 $
16 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 15,440 3,827,871,552 Rls. 45,558 $
17 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 7,980 3,723,001,230 Rls. 41,508 $
18 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 18,552 3,598,364,888 Rls. 39,314 $
19 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 23,520 3,525,927,228 Rls. 39,476 $
20 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 85369030 ترمينال ريلي 3,034 3,418,102,975 Rls. 38,987 $
21 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 200 2,997,246,000 Rls. 71,363 $
22 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 4,860 2,925,405,900 Rls. 34,536 $
23 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061700 ساير انواع ميگو 8,040 2,887,367,694 Rls. 34,130 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 8,130 2,836,892,708 Rls. 32,364 $
25 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 7,640 2,752,837,925 Rls. 31,412 $
26 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 6,900 2,551,509,600 Rls. 27,600 $
27 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 15,700 2,369,409,982 Rls. 25,770 $
28 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 5,100 1,860,153,600 Rls. 20,400 $
29 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 12,950 1,827,136,252 Rls. 21,595 $
30 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 01063290 ساير طوطي ها ا زجمله طوطي معمولي بجز براي تحقيقات پزشکي و... 32 1,822,572,900 Rls. 21,164 $
31 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061700 ساير انواع ميگو 5,094 1,776,418,901 Rls. 19,373 $
32 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 280 1,722,457,436 Rls. 33,349 $
33 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03031900 ساير ماهي ها بجز ماهي هاي آزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس و ماهي آزاد دانوب و ماهي قزل آلا يخ زده به استثناي يخ زده، به استثناي جگر و تخم ماهي 3,970 1,647,643,250 Rls. 18,861 $
34 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 12,750 1,597,965,000 Rls. 19,008 $
35 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061700 ساير انواع ميگو 9,200 1,545,600,000 Rls. 36,800 $
36 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 16,520 1,522,746,840 Rls. 24,121 $
37 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061700 ساير انواع ميگو 4,400 1,504,746,040 Rls. 16,698 $
38 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 6,000 1,411,200,000 Rls. 33,600 $
39 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 150 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03063690 --- سایر 2,500 1,237,875,000 Rls. 14,444 $
41 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 3,520 1,168,756,104 Rls. 12,905 $
42 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 7,300 1,090,676,640 Rls. 12,303 $
43 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 14,400 907,200,000 Rls. 21,600 $
44 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 2,360 832,455,640 Rls. 10,147 $
45 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 13,200 831,600,000 Rls. 19,800 $
46 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 756,015,600 Rls. 8,400 $
47 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 1,668 754,344,312 Rls. 9,228 $
48 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 4,900 736,996,680 Rls. 8,550 $
49 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر، يخ زده palinurus گونه،panulirus گونه، گونه gasus گونه) 2,085 714,295,730 Rls. 7,444 $
50 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,820 709,454,704 Rls. 8,696 $
51 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 47 669,588,684 Rls. 7,494 $
52 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 3,112 665,280,000 Rls. 15,840 $
53 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 3,150 640,080,000 Rls. 15,240 $
54 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 835 583,064,730 Rls. 6,759 $
55 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 175 562,394,101 Rls. 5,741 $
56 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 2,939 560,696,767 Rls. 6,380 $
57 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 01063290 ساير طوطي ها ا زجمله طوطي معمولي بجز براي تحقيقات پزشکي و... 100 545,298,000 Rls. 6,000 $
58 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 8,430 469,216,853 Rls. 7,039 $
59 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,100 468,386,360 Rls. 5,240 $
60 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 49 445,404,828 Rls. 4,818 $
61 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 85177090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,500 440,019,300 Rls. 10,477 $
62 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 14 437,638,212 Rls. 4,818 $
63 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 85369030 ترمينال ريلي 580 431,634,000 Rls. 10,277 $
64 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 84192010 ا توکلاو دندانپزشکي تاحجم 24 ليتر 60 421,717,500 Rls. 4,500 $
65 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 861 331,565,120 Rls. 3,648 $
66 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,700 292,320,000 Rls. 6,960 $
67 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03031900 ساير ماهي ها بجز ماهي هاي آزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس و ماهي آزاد دانوب و ماهي قزل آلا يخ زده به استثناي يخ زده، به استثناي جگر و تخم ماهي 700 288,400,000 Rls. 3,500 $
68 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 10 278,922,000 Rls. 6,641 $
69 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 450 273,240,450 Rls. 3,150 $
70 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 740 262,186,880 Rls. 2,960 $
71 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 85176930 درب باز کن غير تصويري 210 254,226,500 Rls. 2,750 $
72 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,120 235,200,000 Rls. 5,600 $
73 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 11,000 231,000,000 Rls. 5,500 $
74 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07094000 کرفس به غير ازكرفس غده دار، تازه يا سرد کرده 9,200 226,142,080 Rls. 2,576 $
75 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 5,750 225,136,200 Rls. 2,704 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 3,500 220,500,000 Rls. 5,250 $
77 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 370 212,520,000 Rls. 5,060 $
78 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 90 205,507,458 Rls. 2,223 $
79 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 8,100 176,020,560 Rls. 2,713 $
80 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03063590 --- سایر 350 173,040,000 Rls. 2,100 $
81 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 90 168,396,708 Rls. 1,909 $
82 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 165,293,448 Rls. 1,788 $
83 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 63061900 روپوش کالا، سايبان وسايبان دروپنجره ا زساير مواد نسجي، غير مذکورکه در جاي ديگر 150 156,137,400 Rls. 1,800 $
84 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 5 151,242,000 Rls. 3,601 $
85 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 4,100 137,052,000 Rls. 2,772 $
86 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 121 126,836,944 Rls. 1,391 $
87 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 9,600 120,960,000 Rls. 2,880 $
88 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 4,350 118,440,000 Rls. 2,820 $
89 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 340 114,672,000 Rls. 1,280 $
90 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 4,300 108,360,000 Rls. 2,580 $
91 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 585 102,857,444 Rls. 1,252 $
92 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 247 96,785,468 Rls. 988 $
93 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 03031400 ماهي قزل آلا (Salmo tratta، Oncorhynchus، mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده، به استثناي جگر و تخم ماهي 280 95,982,880 Rls. 1,120 $
94 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 750 94,500,000 Rls. 2,250 $
95 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 70134112 ظروف شيشه از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي تزئيني) يا مقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين، صنايع دستي 280 93,187,360 Rls. 1,120 $
96 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 320 92,288,000 Rls. 1,120 $
97 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 06021090 سایرقلمه های ریشه نکرده و پیوند نباتات زنده به جز لاکی بامبو 10 86,743,000 Rls. 1,000 $
98 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 70 86,019,798 Rls. 947 $
99 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 115 85,157,371 Rls. 937 $
100 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کويت 08119000 ک سایر/ميوهکهاي نپخته يا پختهکشده در آب يا با بخار، يخکزده، حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده افزوده شده باشد. 400 70,569,600 Rls. 800 $
مجموع کل
218,366,562,859 ريال
مجموع کل
2,910,012 دلار