آمار کل " صادرات به" کشور (کانادا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,278 39,294,200,531 Rls. 693,316 $
2 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,235 35,479,920,000 Rls. 844,760 $
3 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,910 33,033,798,000 Rls. 786,519 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,276 27,053,261,535 Rls. 306,157 $
5 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,253 24,387,225,199 Rls. 276,651 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 39,124 11,022,518,634 Rls. 126,412 $
7 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 393 10,563,588,000 Rls. 251,514 $
8 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 33,994 10,513,411,356 Rls. 127,410 $
9 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 386 8,841,924,000 Rls. 210,522 $
10 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,860 7,697,057,552 Rls. 93,326 $
11 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,015 6,461,957,696 Rls. 70,874 $
12 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 17,070 5,490,998,727 Rls. 62,373 $
13 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,328 5,251,548,366 Rls. 59,994 $
14 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 133 4,644,550,102 Rls. 50,715 $
15 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,490 4,582,557,430 Rls. 49,870 $
16 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 13,100 3,469,718,400 Rls. 39,300 $
17 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 90153000 ترا زها 620 2,881,414,400 Rls. 31,600 $
18 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 13,932 2,848,909,401 Rls. 31,347 $
19 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 13,700 2,772,005,220 Rls. 48,167 $
20 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 8,700 2,697,882,630 Rls. 30,210 $
21 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,998 2,643,411,078 Rls. 30,894 $
22 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 41 2,517,925,200 Rls. 59,951 $
23 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,897 2,496,747,166 Rls. 28,510 $
24 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 6,900 2,243,973,772 Rls. 25,576 $
25 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 22 2,199,368,600 Rls. 24,200 $
26 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 1,976,705,250 Rls. 21,750 $
27 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 20051000 ک سبزیجات هموژنیزه/ساير سبزيجات آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ نزده، غير از محصولات مشمول شماره 06  20. 4,000 1,874,300,000 Rls. 20,000 $
28 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 31 1,628,393,520 Rls. 18,460 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 09109990 ساير ادويه جات غير مذکور در جاي ديگر 7,500 1,626,431,250 Rls. 18,750 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 9,000 1,561,374,000 Rls. 18,000 $
31 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 21,500 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
32 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 9,553 1,390,846,800 Rls. 33,115 $
33 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,914 1,363,914,647 Rls. 15,759 $
34 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,360 1,304,096,190 Rls. 15,955 $
35 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 4,550 1,275,212,280 Rls. 14,670 $
36 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 3,750 1,257,060,000 Rls. 29,930 $
37 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 2,000 1,237,875,000 Rls. 14,119 $
38 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 9,616 1,217,507,056 Rls. 13,906 $
39 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 11 1,199,499,932 Rls. 13,400 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 33 1,197,759,375 Rls. 20,210 $
41 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 61121900 گرمکن ورزشي بصورت دست، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,600 1,130,086,400 Rls. 12,800 $
42 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 1,111,328,800 Rls. 13,487 $
43 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 42050092 ساير اشياء ساخته شده از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده غير مذكور در جاي ديگر 580 1,020,695,600 Rls. 11,600 $
44 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 3,106 1,014,092,074 Rls. 11,261 $
45 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,963 1,004,430,000 Rls. 23,915 $
46 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 90153000 ترا زها 155 953,506,380 Rls. 11,460 $
47 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 2,500 938,678,640 Rls. 11,260 $
48 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 74181010 ک ک ک قلمزنی، صنایع دستی/اشياء سرميز، اشياء آشپزخانهک يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاكکكردن ظروف، صيقلکكردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس. 454 935,923,850 Rls. 11,350 $
49 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 2,000 908,830,000 Rls. 10,000 $
50 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,600 905,834,880 Rls. 10,260 $
51 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 180 902,163,300 Rls. 10,290 $
52 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,330 889,206,760 Rls. 9,911 $
53 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,999 829,021,023 Rls. 9,396 $
54 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 5,768 827,988,000 Rls. 19,714 $
55 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 17049010 سوهان 2,550 808,358,480 Rls. 9,320 $
56 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 69139090 ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) غير مذكور در جاي ديگر 1,750 795,675,800 Rls. 9,050 $
57 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 9 790,405,453 Rls. 9,899 $
58 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 4,855 749,256,906 Rls. 9,319 $
59 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 849 733,795,200 Rls. 8,736 $
60 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 410 695,622,140 Rls. 7,790 $
61 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,310 665,364,000 Rls. 15,842 $
62 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,830 660,885,428 Rls. 7,634 $
63 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه در جاي ديگر گفته نشده است 1,500 630,000,000 Rls. 15,000 $
64 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,132 607,951,653 Rls. 7,582 $
65 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 5,600 606,604,600 Rls. 7,000 $
66 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 800 599,325,398 Rls. 6,118 $
67 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,750 598,500,000 Rls. 14,250 $
68 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,008 594,655,200 Rls. 6,705 $
69 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,800 582,960,000 Rls. 13,880 $
70 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 900 582,409,800 Rls. 6,300 $
71 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 4,500 567,000,000 Rls. 13,500 $
72 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 554,676,000 Rls. 6,000 $
73 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 64032000 كفش با تخت بيروني از چرم و رويه متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور و شست پا را دور مي زند 250 551,800,000 Rls. 6,250 $
74 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 444 529,670,123 Rls. 6,123 $
75 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,215 527,716,100 Rls. 6,000 $
76 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 15,442 514,856,064 Rls. 6,176 $
77 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 61071200 شورت و زيرشلوا ري, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 490 510,048,840 Rls. 5,880 $
78 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 5,020 504,553,193 Rls. 5,763 $
79 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 675 492,925,195 Rls. 6,118 $
80 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57021040 گليم دورو پشمي 390 491,988,000 Rls. 5,839 $
81 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,440 479,556,000 Rls. 11,418 $
82 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 1,570 415,836,480 Rls. 4,710 $
83 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,320 396,887,040 Rls. 4,531 $
84 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 1,400 396,046,280 Rls. 4,760 $
85 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 520 364,212,160 Rls. 4,160 $
86 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,750 360,500,000 Rls. 4,375 $
87 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 290 360,169,596 Rls. 4,083 $
88 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 11061000 آرد، زبره و پودر سبزيجات غلافدار خشک کرده شماره 0713 2,900 350,453,400 Rls. 4,350 $
89 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,920 347,424,000 Rls. 8,272 $
90 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 44181090 پنجره، اغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آن ها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 600 346,605,000 Rls. 3,953 $
91 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,700 340,200,000 Rls. 8,100 $
92 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 409 321,132,000 Rls. 7,646 $
93 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 7,500 315,000,000 Rls. 7,500 $
94 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,180 309,992,293 Rls. 3,523 $
95 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 410 288,837,500 Rls. 3,294 $
96 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 720 287,414,292 Rls. 3,012 $
97 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57021040 گليم دورو پشمي 87 275,547,061 Rls. 3,156 $
98 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 600 272,502,000 Rls. 3,000 $
99 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,000 257,040,000 Rls. 6,120 $
100 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 610 255,862,304 Rls. 2,806 $
مجموع کل
318,772,854,981 ريال
مجموع کل
5,165,739 دلار