آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,432 22,303,893,593 Rls. 290,510 $
2 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,057 16,716,449,919 Rls. 189,725 $
3 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,188 12,182,207,795 Rls. 136,390 $
4 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 4,610 10,231,348,750 Rls. 115,250 $
5 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,847 8,841,294,000 Rls. 210,507 $
6 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90051000 دوربين دوچشمي 600 8,091,848,160 Rls. 100,440 $
7 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 20,000 5,816,022,560 Rls. 65,200 $
8 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,441 5,529,499,147 Rls. 62,760 $
9 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,000 5,129,875,300 Rls. 58,300 $
10 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 157 4,573,170,000 Rls. 108,885 $
11 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,759 3,947,076,000 Rls. 93,978 $
12 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,000 3,337,200,000 Rls. 40,500 $
13 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,390 3,065,367,000 Rls. 34,750 $
14 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 97 2,989,512,461 Rls. 35,971 $
15 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 4,030 2,811,928,000 Rls. 32,758 $
16 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90139000 اجزاء و قطعات و متفرعات وسايل داراي كريستال مايع؛ دستگاه هاي ليزر و ا پتيكي مشمول 9013 35 2,811,450,000 Rls. 30,000 $
17 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 40 2,436,000,000 Rls. 58,000 $
18 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,242,800,000 Rls. 53,400 $
19 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,937 2,235,951,187 Rls. 24,989 $
20 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 16 1,753,206,240 Rls. 19,440 $
21 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 15019000 0/چربيکهاي خوك (همچنين چربي ذوبکشده خوك (Lard) و چربيکهاي پرندگان خانگي، غير از آنهايي كه مشمول شماره 09  02 يا شماره 03  15 ميکگردند. 1,000 1,708,684,000 Rls. 20,000 $
22 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90153000 ترا زها 710 1,699,635,000 Rls. 40,468 $
23 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,500 1,667,280,000 Rls. 20,000 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 1,278 1,468,782,048 Rls. 15,888 $
25 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 950 1,425,524,400 Rls. 17,100 $
26 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,156 1,367,846,352 Rls. 15,959 $
27 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 13 1,244,860,800 Rls. 14,100 $
28 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 674 1,169,594,793 Rls. 13,889 $
29 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 406 1,158,356,830 Rls. 13,895 $
30 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 8,300 1,095,920,780 Rls. 12,440 $
31 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 1,250 1,090,596,000 Rls. 12,000 $
32 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,111 1,028,119,921 Rls. 17,842 $
33 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 243 914,886,000 Rls. 21,783 $
34 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 04100020 شرح نامشخص 1,236 894,146,844 Rls. 10,128 $
35 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 831 871,098,060 Rls. 9,590 $
36 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,057 866,407,500 Rls. 20,629 $
37 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 25169000 ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 13,000 826,589,400 Rls. 9,100 $
38 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 794,592,000 Rls. 9,000 $
39 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 487 787,439,946 Rls. 8,669 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 687 785,870,270 Rls. 9,035 $
41 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 410 749,784,750 Rls. 8,250 $
42 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 23 697,788,000 Rls. 16,614 $
43 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 1,536 695,544,560 Rls. 16,560 $
44 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 791 682,290,000 Rls. 16,245 $
45 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 4,000 674,748,000 Rls. 7,200 $
46 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84440000 ماشينهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 1,350 672,000,000 Rls. 16,000 $
47 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 510,187,680 Rls. 6,120 $
48 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,600 500,850,000 Rls. 11,925 $
49 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 251 433,187,346 Rls. 4,769 $
50 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 950 431,694,250 Rls. 4,750 $
51 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 70101010 انواع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي) 1,000 416,820,000 Rls. 5,000 $
52 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 50 387,160,400 Rls. 4,400 $
53 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 390 382,200,000 Rls. 9,100 $
54 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 94031000 مبل هاي فلزي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 680 370,602,720 Rls. 4,080 $
55 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 1,000 336,000,000 Rls. 8,000 $
56 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 294 328,822,367 Rls. 3,737 $
57 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 520 327,600,000 Rls. 7,800 $
58 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 7 318,366,528 Rls. 3,606 $
59 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 402 311,850,000 Rls. 7,425 $
60 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57021040 گليم دورو پشمي 141 303,366,000 Rls. 7,223 $
61 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 7 298,976,972 Rls. 3,052 $
62 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 975 296,447,872 Rls. 3,268 $
63 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57021040 گليم دورو پشمي 234 287,680,595 Rls. 3,305 $
64 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 50 259,255,068 Rls. 2,939 $
65 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 546 252,377,580 Rls. 2,730 $
66 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,476 247,968,000 Rls. 5,904 $
67 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 225,330,000 Rls. 2,617 $
68 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات واملاح ا ين محصولا ت غير مذکور در جاي ديگر 1 225,082,800 Rls. 2,700 $
69 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 69120013 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سفال، لعاب زده صنايع دستي 1,300 199,920,000 Rls. 4,760 $
70 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 69139090 ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) غير مذكور در جاي ديگر 260 194,927,200 Rls. 2,080 $
71 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 420 182,464,179 Rls. 2,193 $
72 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 153 165,574,452 Rls. 1,884 $
73 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 69120013 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سفال، لعاب زده صنايع دستي 350 151,303,250 Rls. 1,750 $
74 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 73102190 قوطيهاي غير مذکوربا گنجايش کمتر از50 ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 360 141,063,840 Rls. 1,440 $
75 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 580 135,970,800 Rls. 3,237 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84619000 ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر 900 130,200,000 Rls. 3,100 $
77 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57021040 گليم دورو پشمي 52 123,363,382 Rls. 1,402 $
78 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84212190 ک ک ک ساير 320 120,950,000 Rls. 2,880 $
79 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 500 110,360,000 Rls. 1,250 $
80 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 103,530,000 Rls. 2,465 $
81 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 50071010 ک ک ک ترمه 170 95,589,300 Rls. 1,020 $
82 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57021040 گليم دورو پشمي 116 94,377,800 Rls. 2,039 $
83 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 746 93,996,000 Rls. 2,238 $
84 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 133 89,082,000 Rls. 2,121 $
85 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 635 73,912,440 Rls. 840 $
86 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 84615090 ماشين هاي اره کردن ياقطع کردن براي کاربرروي فلزات ياسرمت ها 330 73,500,000 Rls. 1,750 $
87 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه در جاي ديگر گفته نشده است 135 67,906,350 Rls. 789 $
88 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 76141000 کابل هاي هوايي بالاتراز630کيلو ولت 237 66,561,120 Rls. 720 $
89 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 85114090 ساير ا ستارتر موتورها و ژنرا تورها- ا ستارترهاي دومنظوره غير مذکور در جاي ديگر 100 63,162,850 Rls. 758 $
90 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 50 63,000,000 Rls. 1,500 $
91 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 156 56,314,240 Rls. 640 $
92 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 74181010 ک ک ک قلمزنی، صنایع دستی/اشياء سرميز، اشياء آشپزخانهک يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاكکكردن ظروف، صيقلکكردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس. 430 54,180,000 Rls. 1,290 $
93 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57021040 گليم دورو پشمي 76 49,351,488 Rls. 592 $
94 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 44199090 ک ک ک ساير 200 42,000,000 Rls. 1,000 $
95 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 220 41,580,000 Rls. 990 $
96 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 51 40,699,357 Rls. 462 $
97 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 65 39,338,845 Rls. 455 $
98 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 9 38,935,008 Rls. 441 $
99 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 300 36,285,000 Rls. 864 $
100 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 200 33,600,000 Rls. 800 $
مجموع کل
164,509,311,445 ريال
مجموع کل
2,318,334 دلار