آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,033 127,442,743,440 Rls. 1,497,705 $
2 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,124 103,959,778,550 Rls. 1,618,373 $
3 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 950 100,306,459,200 Rls. 1,139,520 $
4 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 667 68,510,540,400 Rls. 800,400 $
5 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 595 63,931,762,592 Rls. 705,624 $
6 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 481 29,302,056,000 Rls. 697,668 $
7 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 259 29,149,113,600 Rls. 311,040 $
8 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 180 17,401,824,000 Rls. 216,000 $
9 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 667 9,488,185,200 Rls. 104,400 $
10 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 667 9,181,952,000 Rls. 104,000 $
11 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,610 2,704,703,210 Rls. 27,610 $
12 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 1,000 2,191,840,000 Rls. 26,600 $
13 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 94052090 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 2,200 1,724,113,600 Rls. 17,600 $
14 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 5,000 1,449,825,600 Rls. 15,900 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 1,300 1,376,107,200 Rls. 15,600 $
16 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 168 1,280,908,000 Rls. 15,545 $
17 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 530 1,239,315,500 Rls. 13,850 $
18 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 4,000 1,028,388,000 Rls. 12,000 $
19 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 94053090 مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار مي روند غير از نوع (LED) 1,400 988,825,600 Rls. 11,200 $
20 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 170 892,500,000 Rls. 21,250 $
21 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 70 741,711,250 Rls. 8,634 $
22 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 100 569,108,520 Rls. 6,840 $
23 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژ آلومينيوم غير مذكور در جاي ديگر 1,140 566,597,100 Rls. 6,238 $
24 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 170 542,959,600 Rls. 6,800 $
25 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 2,400 525,000,000 Rls. 12,500 $
26 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 506,061,000 Rls. 5,400 $
27 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 700 346,255,470 Rls. 3,930 $
28 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 200 313,008,100 Rls. 3,340 $
29 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 304,500,000 Rls. 7,250 $
30 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 420 294,840,000 Rls. 7,020 $
31 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 3 197,100,800 Rls. 2,392 $
32 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 182,700,000 Rls. 2,122 $
33 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 385 153,080,620 Rls. 1,685 $
34 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 270 151,679,069 Rls. 1,823 $
35 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 1,657 121,672,003 Rls. 2,897 $
36 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 252 102,648,000 Rls. 2,444 $
37 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 450 85,050,000 Rls. 2,025 $
38 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 44219990 --- ساير 100 34,937,600 Rls. 424 $
39 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 29223100 ک ک آمفیرامون (INN)، متادون (INN) و نورمتادون (INN)؛ املاح این محصولات/تركيبات آمينه داراي عامل اكسيژنه. 1 34,247,875 Rls. 391 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 74199940 صنایع دستی از ورشو 110 21,000,000 Rls. 500 $
41 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ويتنام 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 12 4,841,704 Rls. 56 $
مجموع کل
579,349,940,403 ريال
مجموع کل
7,456,596 دلار
[1]