آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 582 45,328,990,800 Rls. 539,700 $
2 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,000 42,686,490,000 Rls. 510,000 $
3 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 380 36,150,170,400 Rls. 423,600 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 513 34,387,727,700 Rls. 385,800 $
5 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 354 27,460,101,600 Rls. 329,400 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,550 15,188,512,900 Rls. 171,700 $
7 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 90051000 دوربين دوچشمي 380 13,726,596,000 Rls. 156,000 $
8 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 10,920,000,000 Rls. 260,000 $
9 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 1,000 6,427,425,000 Rls. 78,003 $
10 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,200 4,219,130,535 Rls. 53,614 $
11 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,800 2,943,207,000 Rls. 32,400 $
12 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,700 2,680,205,860 Rls. 30,460 $
13 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,500 2,675,827,500 Rls. 40,300 $
14 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 1,520 2,082,270,800 Rls. 23,750 $
15 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 200 1,724,113,600 Rls. 17,600 $
16 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 29391110 كدئين فسفات 42 1,394,315,874 Rls. 16,758 $
17 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
18 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 120 1,141,794,769 Rls. 13,723 $
19 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 810 1,039,500,000 Rls. 24,750 $
20 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 11 967,832,500 Rls. 15,571 $
21 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,500 882,000,000 Rls. 21,000 $
22 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 14 852,600,000 Rls. 20,300 $
23 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 350 823,693,860 Rls. 8,910 $
24 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 440 638,066,880 Rls. 7,920 $
25 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85198100 ماشين ها ضبط يا بازتوليد صوت با استفاده ازرسانه هاي مغناطيسي، نوري يا نيمه رسانا 2,300 637,877,400 Rls. 6,900 $
26 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 03024490 ک ک ک سایر/ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 5,500 560,700,000 Rls. 13,350 $
27 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 590 471,097,300 Rls. 5,900 $
28 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85211000 دستگاه ضبط يا پخش ويدئو، با يا بدون ويدئو تيونر (video tuner) از نوع نوار مغناطيسي 1,600 422,356,800 Rls. 4,800 $
29 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 80 395,738,560 Rls. 4,340 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 71031010 فيروزه طبيعى كارنشده يا به طور ساده اره شده يا ناهموارى گرفته شده 37 389,930,090 Rls. 4,510 $
31 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 500 378,000,000 Rls. 9,000 $
32 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85232920 نوار مغناطیسی صوتی و سوار شده 1,300 354,443,700 Rls. 3,900 $
33 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 33 316,932,000 Rls. 7,546 $
34 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 900 316,767,600 Rls. 3,600 $
35 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 304,500,000 Rls. 7,250 $
36 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 160 281,035,840 Rls. 3,040 $
37 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 400 273,552,000 Rls. 3,000 $
38 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 450 272,649,000 Rls. 3,000 $
39 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 2,000 201,600,000 Rls. 4,800 $
40 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 04090000 عسل طبيعي 300 133,570,338 Rls. 1,518 $
41 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 1,000 100,800,000 Rls. 2,400 $
42 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 95,816,400 Rls. 1,200 $
43 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 90 83,151,495 Rls. 945 $
44 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 160 73,500,000 Rls. 1,750 $
45 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9 56,862,084 Rls. 626 $
46 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 44201090 مجسمه هاي كوچك و ساير اشياء، تزئيني ازچوب غير ازصنايع دستي 200 47,147,460 Rls. 510 $
47 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 43,229,500 Rls. 500 $
48 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 20 37,136,250 Rls. 424 $
49 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 150 22,512,000 Rls. 536 $
50 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 12 15,441,780 Rls. 170 $
51 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 85334090 ساير مقاومتهاي متغير و رئوستات ها و پتانسيومترها بجز موا رد مذکور 37 5,268,372 Rls. 58 $
مجموع کل
263,892,189,547 ريال
مجموع کل
3,306,832 دلار
[1]