آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29391110 كدئين فسفات 6,500 55,965,000,000 Rls. 1,332,500 $
2 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29391110 كدئين فسفات 6,000 51,660,000,000 Rls. 1,230,000 $
3 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 71,160 36,898,598,675 Rls. 657,085 $
4 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 76,244 30,440,902,800 Rls. 724,784 $
5 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 900 29,612,449,500 Rls. 350,500 $
6 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 54,828 22,139,955,600 Rls. 527,141 $
7 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 19,824 15,844,646,560 Rls. 192,289 $
8 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 235 11,420,161,884 Rls. 138,047 $
9 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 23,952 11,411,232,625 Rls. 226,898 $
10 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 800 10,814,389,600 Rls. 257,485 $
11 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 1,600 9,647,657,568 Rls. 106,212 $
12 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 8,504,756,000 Rls. 202,494 $
13 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 254 7,112,932,499 Rls. 80,912 $
14 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 203 6,794,696,997 Rls. 73,255 $
15 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 7,681 6,739,577,439 Rls. 74,395 $
16 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 6,816 6,150,533,208 Rls. 66,133 $
17 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 254 4,088,479,614 Rls. 97,345 $
18 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 308 4,072,956,691 Rls. 96,974 $
19 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 10,012 3,902,304,000 Rls. 92,912 $
20 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 169 3,149,986,753 Rls. 35,285 $
21 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 226 2,914,824,294 Rls. 49,748 $
22 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات واملاح ا ين محصولا ت غير مذکور در جاي ديگر 55 2,803,447,620 Rls. 66,749 $
23 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات واملاح ا ين محصولا ت غير مذکور در جاي ديگر 244 2,658,482,800 Rls. 29,600 $
24 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 860 2,582,352,599 Rls. 61,485 $
25 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 2,558,148,000 Rls. 29,000 $
26 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90153000 ترا زها 400 2,322,161,700 Rls. 26,302 $
27 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات واملاح ا ين محصولا ت غير مذکور در جاي ديگر 20 1,932,000,000 Rls. 46,000 $
28 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 8,650 724,261,800 Rls. 8,250 $
29 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 587,766,000 Rls. 6,000 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 529,728,000 Rls. 6,000 $
31 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 41071100 ک ک دانه دانه کامل، لایه لایه بریده نشده/چرم بيشتر آماده شده بعد از دباغي يا بعد از كراستينگ (Crusting)، همچنين چرم پارشمينه شده، از حيوانات از نوع گاو (همچنين بوفالو) يا ازنوع اسب، موكنده، حتي لايه لايه بريده شده، غير از چرمکهاي مشمول شماره 14  41. 580 525,106,575 Rls. 5,989 $
32 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 445,200,000 Rls. 10,600 $
33 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 50050090 ک ک ک سایر/نخ تابيده از آخال ابريشم، آماده نشده براي خرده فروشي. 1,250 420,000,000 Rls. 10,000 $
34 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 84639000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کارکردن روي فلز، بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که در جاي ديگرمذکور نباشد 3,180 400,680,000 Rls. 9,540 $
35 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند و پيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردانه يا پسرا نه از ساير مواد نسجي، غير مذکور 350 393,603,000 Rls. 4,200 $
36 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 117 379,655,289 Rls. 4,563 $
37 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90153000 ترا زها 160 375,667,896 Rls. 8,944 $
38 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 304,500,000 Rls. 7,250 $
39 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,888 303,240,000 Rls. 7,220 $
40 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 62034200 شلوار، شلوار سر هم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار وشلوار، شلوار خيلي كوتاه مردانه يا پسرا نه ا ز پنبه. 950 294,000,000 Rls. 7,000 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 71039910 فيروزه طبيعي غير از 71031010 17 274,176,000 Rls. 6,528 $
42 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 265,861,200 Rls. 3,300 $
43 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 222,861,275 Rls. 2,275 $
44 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 62034200 شلوار، شلوار سر هم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار وشلوار، شلوار خيلي كوتاه مردانه يا پسرا نه ا ز پنبه. 740 220,500,000 Rls. 5,250 $
45 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08105000 کيوي، تازه 8,378 211,890,000 Rls. 5,045 $
46 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 51 200,519,230 Rls. 2,410 $
47 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 182,700,000 Rls. 4,350 $
48 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 113 178,416,000 Rls. 4,248 $
49 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08061000 انگور تازه 3,450 168,840,000 Rls. 4,020 $
50 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 94029010 تخت جراحي جهت جراحي مغز. ارتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس در عكسبرداري) 1,300 168,066,590 Rls. 1,920 $
51 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,340 157,248,000 Rls. 1,826 $
52 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 950 143,640,000 Rls. 1,668 $
53 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 473 125,368,960 Rls. 1,420 $
54 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 800 100,800,000 Rls. 2,400 $
55 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 4,048 68,292,000 Rls. 1,626 $
56 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 489 61,614,000 Rls. 1,467 $
57 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 49081000 عکس برگردا ن شفاف 228 59,332,212 Rls. 684 $
58 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 300 56,448,000 Rls. 1,344 $
59 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 198 49,019,850 Rls. 559 $
60 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 194 46,888,248 Rls. 582 $
61 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 135 39,674,205 Rls. 405 $
62 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 180 33,793,200 Rls. 805 $
63 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 30 29,707,704 Rls. 356 $
64 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5 27,720,000 Rls. 660 $
65 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 100 27,300,000 Rls. 650 $
66 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 171 21,546,000 Rls. 513 $
67 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 28183090 ساير هيدرواکسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي و پودر هيدروکسيدآلومينيوم گريد دارويي 100 21,000,000 Rls. 500 $
68 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 64 15,820,800 Rls. 192 $
69 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 200 15,477,838 Rls. 158 $
70 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 53 6,678,000 Rls. 159 $
71 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 100 3,150,000 Rls. 75 $
72 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 2 1,470,000 Rls. 35 $
مجموع کل
363,031,862,898 ريال
مجموع کل
7,024,518 دلار
[1]