آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,552 670,719,840,115 Rls. 6,846,805 $
2 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 505 13,976,382,000 Rls. 332,771 $
3 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 03031400 ماهي قزل آلا (Salmo tratta، Oncorhynchus، mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده، به استثناي جگر و تخم ماهي 18,255 7,918,329,540 Rls. 99,169 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 11,350 7,875,012,510 Rls. 85,185 $
5 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 118 5,573,889,256 Rls. 64,448 $
6 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 216 4,563,559,200 Rls. 55,383 $
7 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 78 4,274,928,533 Rls. 53,539 $
8 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 15,605 3,651,995,705 Rls. 86,952 $
9 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 11,819 2,573,044,339 Rls. 61,263 $
10 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15 1,713,980,000 Rls. 20,000 $
11 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 1,556,262,000 Rls. 18,000 $
12 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 5,028 1,391,866,976 Rls. 15,056 $
13 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 194 1,215,354,000 Rls. 28,937 $
14 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 33 1,201,866,559 Rls. 13,901 $
15 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 03048700 فيله منجمد انواع تن (of the genus thunnus)، بونيتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) 2,960 1,036,696,545 Rls. 11,374 $
16 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,100 831,600,000 Rls. 19,800 $
17 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90182000 دستگاه هاي اشعه ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 490 588,000,000 Rls. 14,000 $
18 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 1,615 587,104,180 Rls. 6,460 $
19 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 650 477,750,000 Rls. 11,375 $
20 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 40 346,500,000 Rls. 8,250 $
21 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 36 341,080,755 Rls. 3,945 $
22 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,000 327,178,800 Rls. 3,600 $
23 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 831 285,723,972 Rls. 3,324 $
24 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 790 277,200,000 Rls. 6,600 $
25 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 59 162,080,800 Rls. 1,967 $
26 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 08101000 توت فرنگي، تازه 861 118,152,546 Rls. 1,462 $
27 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 208 107,976,928 Rls. 1,168 $
28 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 78060010 ساير مصنوعات از سرب 1,909 104,646,600 Rls. 1,200 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 326 92,702,400 Rls. 1,050 $
30 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 73221900 ساير را دياتور، باگرم کننده غير برقي و اجزاءو قطعات آن ها، از آهن ياا زفولاد غير مذكور در جاي ديگر 300 80,682,000 Rls. 1,921 $
31 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 90281000 کنتورگاز 125 72,534,840 Rls. 1,727 $
32 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 1,000 63,000,000 Rls. 1,500 $
33 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 320 56,896,740 Rls. 645 $
34 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 376 55,972,835 Rls. 636 $
35 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 302 52,374,000 Rls. 1,247 $
36 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 510 44,875,410 Rls. 510 $
37 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 05079000 کاسه لاک پشت؛ استخوان آروا ره نهنگ (whale bone) همچنين تيغه هاي آن کارنشده 25 37,800,000 Rls. 900 $
38 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 109 32,225,600 Rls. 400 $
39 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 155 30,457,375 Rls. 325 $
40 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 135 25,494,000 Rls. 607 $
41 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 190 20,328,000 Rls. 484 $
42 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 04031090 ماست 600 18,529,720 Rls. 230 $
43 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 150 14,976,540 Rls. 180 $
44 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 20 14,078,560 Rls. 160 $
45 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 500 13,231,800 Rls. 150 $
46 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 78060010 ساير مصنوعات از سرب 587 12,600,000 Rls. 300 $
47 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 450 12,537,000 Rls. 298 $
48 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 78060010 ساير مصنوعات از سرب 352 12,452,500 Rls. 194 $
49 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 16043100 خاويار 1 11,004,000 Rls. 262 $
50 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 78060010 ساير مصنوعات از سرب 160 8,674,300 Rls. 100 $
51 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 31 1,547,576 Rls. 19 $
52 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسيون روسيه 08101000 توت فرنگي، تازه 3 1,248,021 Rls. 14 $
مجموع کل
734,584,225,076 ريال
مجموع کل
7,889,792 دلار
[1]