آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 90051000 دوربين دوچشمي 2,500 357,127,957,183 Rls. 4,117,081 $
2 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,070 258,554,860,100 Rls. 2,980,700 $
3 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 201 112,619,442,877 Rls. 1,239,170 $
4 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 13 47,361,400,592 Rls. 483,472 $
5 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 13 41,628,019,943 Rls. 481,477 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 90230090 آلات دستگاههاومدلهاطراحي شده براي مقاصدنمايشي )مثلابراي آموزشي يانمايش) 2,202 13,573,028,950 Rls. 156,988 $
7 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 3 9,003,848,000 Rls. 109,270 $
8 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 156 4,311,090,000 Rls. 102,645 $
9 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 5,225 2,252,955,600 Rls. 53,642 $
10 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 1 2,154,892,800 Rls. 24,579 $
11 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 88 1,885,378,000 Rls. 22,000 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 400 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
13 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 16043100 خاويار 22 1,261,994,580 Rls. 13,840 $
14 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 82 1,168,377,000 Rls. 13,514 $
15 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 174 1,162,590,000 Rls. 27,681 $
16 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 550 967,438,550 Rls. 11,050 $
17 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 150 925,549,200 Rls. 10,800 $
18 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 29333300 آلفن تانيل (INN)، آنيل اريدين (INN)، بزيتراميد (INN)، برومازپام(INN)، دي فنواكسين (INN)، ديکفنواكسيلات (INN)، دي پيکپانون (INN)، فنتانيل(INN)، ستوبميدون(INN)، متيل فنيدات (INN)، پنتازوسين (INN)، پتيدين (INN)، پتيدين (INN)، واسطه A، فنکسي كليدين (PCP)(I 100 840,000,000 Rls. 20,000 $
19 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 6,681 811,020,000 Rls. 19,310 $
20 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 40151920 دستكش معاينه 800 753,434,900 Rls. 8,150 $
21 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 165 674,748,000 Rls. 7,200 $
22 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 1,900 657,088,400 Rls. 7,600 $
23 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 135 596,570,000 Rls. 6,542 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 210 594,711,000 Rls. 6,736 $
25 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 420 532,771,425 Rls. 6,187 $
26 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 68 475,875,000 Rls. 5,708 $
27 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 233 380,520,000 Rls. 9,060 $
28 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 730 358,008,000 Rls. 8,524 $
29 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 900 349,080,750 Rls. 3,982 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 16043100 خاويار 8 345,836,000 Rls. 4,000 $
31 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 535 321,532,740 Rls. 3,645 $
32 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 61059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 950 319,200,000 Rls. 7,600 $
33 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 71141190 ک ک ک سایر/طلا آلات يا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 7 299,661,366 Rls. 3,299 $
34 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 135 234,251,696 Rls. 2,569 $
35 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 450 232,596,000 Rls. 5,538 $
36 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 39262010 لباس و متفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي از مواد پلاستيكي 300 228,901,680 Rls. 2,520 $
37 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 200 223,283,814 Rls. 2,431 $
38 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 400 207,501,600 Rls. 2,400 $
39 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 30 200,636,559 Rls. 2,313 $
40 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 340 184,338,000 Rls. 4,389 $
41 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 700 169,184,400 Rls. 2,100 $
42 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 71131110 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 4 142,360,333 Rls. 1,711 $
43 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 43 134,312,000 Rls. 1,630 $
44 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 500 120,846,000 Rls. 1,500 $
45 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 42023200 اشياء از نوع قابل حمل درجيب يا کيف دستي، ا زورقهاي مواد پلاستيکي يا از مواد نسجي 110 114,125,880 Rls. 1,320 $
46 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,000 105,000,000 Rls. 2,500 $
47 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 70 88,071,241 Rls. 1,103 $
48 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 94054010 چراغ سياليتيک براي عمل جراحي 178 87,033,230 Rls. 1,090 $
49 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 83,000,640 Rls. 960 $
50 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 350 58,800,000 Rls. 1,400 $
51 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 50 51,875,400 Rls. 600 $
52 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 49029090 ساير روزنامه مجله و نشريات ادوا ري که کمتر از چهار بار در هفته منتشر شودغير مذکور 300 50,400,000 Rls. 1,200 $
53 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 110 41,412,000 Rls. 986 $
54 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 71131110 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 1 32,960,000 Rls. 400 $
55 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 71131110 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 1 31,359,500 Rls. 358 $
56 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1 28,215,533 Rls. 321 $
57 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 135 593,866 Rls. 14 $
مجموع کل
868,631,940,328 ريال
مجموع کل
10,052,803 دلار
[1]