آمار کل " صادرات به" کشور (سوئيس) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,244 16,384,756,433 Rls. 181,110 $
2 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,000 11,876,716,000 Rls. 130,250 $
3 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 854 8,788,771,756 Rls. 143,703 $
4 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 139 8,227,674,903 Rls. 93,404 $
5 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 151 5,058,972,101 Rls. 58,156 $
6 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 962 4,950,918,000 Rls. 117,879 $
7 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,570 4,802,419,396 Rls. 52,258 $
8 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 925 4,505,425,544 Rls. 51,272 $
9 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 171 4,421,298,000 Rls. 105,269 $
10 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,029 4,376,946,000 Rls. 104,213 $
11 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 110 4,008,848,086 Rls. 44,000 $
12 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 172 3,592,512,000 Rls. 85,536 $
13 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 930 3,293,892,000 Rls. 78,426 $
14 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 407 3,209,801,058 Rls. 35,337 $
15 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,000 2,670,877,500 Rls. 28,500 $
16 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 2,200 2,440,574,400 Rls. 26,400 $
17 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 63 2,305,821,090 Rls. 25,385 $
18 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 2,300 2,296,402,800 Rls. 27,600 $
19 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 2,200 2,178,660,000 Rls. 24,850 $
20 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 1,124 2,152,080,000 Rls. 51,240 $
21 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 834 2,141,161,535 Rls. 25,734 $
22 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 545 1,901,095,216 Rls. 20,849 $
23 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 800 1,837,369,420 Rls. 21,440 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 42022190 کيف دستي باسطح خارجي از چرم طبيعي دوباره ساخته ياازچرم ورني شده 347 1,703,502,442 Rls. 18,427 $
25 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 758 1,475,221,028 Rls. 16,629 $
26 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 700 1,430,720,405 Rls. 14,605 $
27 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 962 1,405,852,000 Rls. 16,106 $
28 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 4,404 1,400,181,974 Rls. 15,854 $
29 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 230 1,394,073,548 Rls. 14,562 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,800 1,297,237,401 Rls. 14,032 $
31 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 3,000 1,248,045,000 Rls. 15,000 $
32 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 440 1,247,695,824 Rls. 13,736 $
33 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 2,400 1,209,600,000 Rls. 28,800 $
34 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,426 1,135,260,000 Rls. 27,030 $
35 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,340 1,069,889,832 Rls. 12,024 $
36 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 843,435,000 Rls. 9,000 $
37 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,544 674,614,536 Rls. 7,632 $
38 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,120 641,292,900 Rls. 8,534 $
39 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 400 587,578,000 Rls. 6,702 $
40 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,970 578,949,510 Rls. 6,945 $
41 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي به غير از دستگاه بالانس چرخ خودرو 246 547,670,800 Rls. 6,859 $
42 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 510,347,800 Rls. 5,800 $
43 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 460,466,640 Rls. 5,220 $
44 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 500 369,784,000 Rls. 4,000 $
45 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 600 357,588,000 Rls. 8,514 $
46 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 586 346,500,000 Rls. 8,250 $
47 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 38 339,086,928 Rls. 3,844 $
48 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 900 300,110,400 Rls. 3,600 $
49 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 11,050 287,229,600 Rls. 3,150 $
50 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,120 267,735,000 Rls. 3,304 $
51 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,150 261,907,220 Rls. 2,929 $
52 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 500 247,575,000 Rls. 2,824 $
53 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 920 231,840,000 Rls. 5,520 $
54 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 32 207,502,680 Rls. 2,392 $
55 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 650 186,841,980 Rls. 2,340 $
56 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 70139920 ک ک ک بدون تزیین، صنایع دستی/ظروف شيشهکاي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا 740 186,480,000 Rls. 4,440 $
57 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 700 184,781,100 Rls. 2,100 $
58 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,180 178,416,000 Rls. 4,248 $
59 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 64051000 ساير کفش ها که در جاي ديگر گفته نشده، با رويه ا زچرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده. 90 169,367,040 Rls. 1,920 $
60 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 75 163,501,200 Rls. 1,800 $
61 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 990 139,608,000 Rls. 3,324 $
62 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,080 136,080,000 Rls. 3,240 $
63 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 450 134,788,860 Rls. 1,620 $
64 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 180 127,349,300 Rls. 1,300 $
65 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 500 124,804,500 Rls. 1,500 $
66 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 450 123,098,400 Rls. 1,350 $
67 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 510 120,582,000 Rls. 2,871 $
68 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 170 114,637,500 Rls. 2,422 $
69 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان، غير مخملي باف، آماده مصرف 520 109,200,000 Rls. 2,600 $
70 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 73239490 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 250 108,073,750 Rls. 1,250 $
71 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 656 101,514,000 Rls. 2,417 $
72 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 100 96,600,000 Rls. 2,300 $
73 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 95,816,400 Rls. 1,200 $
74 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 150 90,781,950 Rls. 1,050 $
75 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 29 86,698,816 Rls. 982 $
76 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 200 86,459,000 Rls. 1,000 $
77 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 50 86,447,760 Rls. 980 $
78 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08109010 انار تازه 950 84,697,824 Rls. 1,016 $
79 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 250 80,890,250 Rls. 875 $
80 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 500 79,657,750 Rls. 850 $
81 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,250 70,875,000 Rls. 1,688 $
82 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 51,875,400 Rls. 600 $
83 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 900 51,030,000 Rls. 1,215 $
84 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 18 45,745,121 Rls. 519 $
85 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 250 41,262,500 Rls. 471 $
86 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 74181010 ک ک ک قلمزنی، صنایع دستی/اشياء سرميز، اشياء آشپزخانهک يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاكکكردن ظروف، صيقلکكردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس. 22 41,234,600 Rls. 440 $
87 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 40 39,781,832 Rls. 466 $
88 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 27 36,331,278 Rls. 393 $
89 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08109020 زرشك تازه 200 33,600,000 Rls. 800 $
90 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1,000 28,379,043 Rls. 327 $
91 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 200 26,408,000 Rls. 301 $
92 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 8 26,361,676 Rls. 290 $
93 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 14 24,948,000 Rls. 594 $
94 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08055020 لیمو تازه 280 23,473,800 Rls. 273 $
95 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08109010 انار تازه 230 19,282,050 Rls. 224 $
96 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 50 18,364,810 Rls. 230 $
97 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 89 16,945,964 Rls. 196 $
98 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 50 12,600,000 Rls. 300 $
99 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 100 10,409,160 Rls. 120 $
100 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 08055020 لیمو تازه 750 9,023,168 Rls. 112 $
مجموع کل
135,326,591,488 ريال
مجموع کل
1,905,189 دلار