آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,144 334,636,671,865 Rls. 3,791,563 $
2 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 677,400 247,869,613,375 Rls. 2,823,645 $
3 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,705 103,767,462,224 Rls. 2,470,654 $
4 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 673 63,304,957,062 Rls. 658,001 $
5 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 295,200 46,957,370,000 Rls. 545,517 $
6 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 85372010 تابلوها، پانلها و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي ولتاژ بيشترا ز1000 ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 15,460 36,338,400,000 Rls. 441,000 $
7 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 410,000 26,653,255,800 Rls. 302,150 $
8 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 933 23,572,428,600 Rls. 289,258 $
9 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 842 23,293,442,026 Rls. 291,325 $
10 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 1,540 21,254,961,962 Rls. 242,435 $
11 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 398 16,502,355,294 Rls. 187,065 $
12 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 58,200 14,454,720,000 Rls. 344,160 $
13 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 2,311 12,463,998,826 Rls. 144,893 $
14 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 2,695 10,770,228,000 Rls. 256,434 $
15 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 15,962 9,265,068,000 Rls. 102,000 $
16 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 555 8,544,744,440 Rls. 203,446 $
17 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 84051000 مولدهاي گاز هوا يا گاز آب، مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند، با فرآيند آبي، يا با بدون تصفيه كننده هاي آن ها 25,249 8,045,016,000 Rls. 91,762 $
18 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 2,586 5,362,308,000 Rls. 127,674 $
19 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 468 5,042,982,000 Rls. 120,071 $
20 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 29371100 سوماتوتروپين، مشتقات و مشابه هاي ساختاري آن ها 320 4,312,798,320 Rls. 47,480 $
21 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 195 3,015,445,703 Rls. 32,618 $
22 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 850 2,734,200,000 Rls. 65,100 $
23 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30032090 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيها که توليد داخلي ندارند 14 2,570,970,000 Rls. 30,000 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 18,200 2,009,041,440 Rls. 21,840 $
25 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 29371100 سوماتوتروپين، مشتقات و مشابه هاي ساختاري آن ها 136 1,954,680,000 Rls. 46,540 $
26 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 40101900 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,898 1,717,511,400 Rls. 19,800 $
27 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 198 1,706,092,813 Rls. 20,434 $
28 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 50 1,542,234,000 Rls. 18,500 $
29 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 78 1,522,248,000 Rls. 36,244 $
30 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 123 1,430,074,030 Rls. 18,650 $
31 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 11,355 1,390,313,961 Rls. 33,103 $
32 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 579 1,069,643,964 Rls. 12,696 $
33 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 9,000 1,022,946,000 Rls. 10,800 $
34 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 39079910 رنگ پودرهاي آماده و نيمه آماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 3,000 988,800,000 Rls. 12,000 $
35 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 260 856,380,000 Rls. 20,390 $
36 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 90192030 ماشين بيهوشي 500 840,000,000 Rls. 20,000 $
37 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 260 826,747,533 Rls. 9,531 $
38 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 1,010 785,591,092 Rls. 9,716 $
39 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 425 711,730,195 Rls. 8,305 $
40 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 7,000 670,714,800 Rls. 8,400 $
41 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 210 617,484,000 Rls. 7,000 $
42 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 210 617,484,000 Rls. 7,000 $
43 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 450 573,872,000 Rls. 6,500 $
44 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 252 544,211,622 Rls. 6,605 $
45 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 103 507,656,000 Rls. 5,750 $
46 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 1,200 500,184,000 Rls. 6,000 $
47 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 70 374,706,856 Rls. 4,612 $
48 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 3,480 373,651,584 Rls. 4,182 $
49 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 84729030 ماشين پرفرا ژ 135 370,800,000 Rls. 4,500 $
50 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 90182000 دستگاه هاي اشعه ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 330 360,780,000 Rls. 8,590 $
51 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 84138110 تلمبه هاي هرمتيک و امولوسيوني 1,150 339,645,260 Rls. 3,860 $
52 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 3,000 297,090,000 Rls. 3,389 $
53 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 800 291,788,800 Rls. 3,200 $
54 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 52081900 ساير پارچه هاي تار و پودباف، از پنبه، سفيدنشده، غير مذکور در جاي ديگر، باحدا قل 85% پنبه به وزن هرمتر كمتر از 200 گرم 450 273,240,450 Rls. 3,150 $
55 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 4,950 263,340,000 Rls. 6,270 $
56 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 78 229,824,000 Rls. 5,472 $
57 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آن ها، که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره و اسانس توتون و تنباكو 2,000 211,891,200 Rls. 2,400 $
58 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر 500 210,000,000 Rls. 5,000 $
59 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 90189040 انکوباتور نوزاد (INFANT INCUBATOR) 180 188,160,000 Rls. 4,480 $
60 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 10 161,700,000 Rls. 3,850 $
61 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 2,500 130,114,500 Rls. 1,500 $
62 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 4,000 110,880,000 Rls. 2,640 $
63 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 360 95,351,040 Rls. 1,080 $
64 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 84141090 مدادتراش و تيغه آن 300 71,400,000 Rls. 1,700 $
65 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 124 67,704,000 Rls. 1,612 $
66 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 29371100 سوماتوتروپين، مشتقات و مشابه هاي ساختاري آن ها 23 67,474,800 Rls. 720 $
67 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 04090000 عسل طبيعي 135 40,362,000 Rls. 961 $
68 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 90212100 دندآن هاي مصنوعي 295 18,900,000 Rls. 450 $
69 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 32049010 گرانول مستربچ (Master Bach) 205 4,305,000 Rls. 103 $
70 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري عربي سوريه 49029090 ساير روزنامه مجله و نشريات ادوا ري که کمتر از چهار بار در هفته منتشر شودغير مذکور 150 4,200,000 Rls. 100 $
مجموع کل
1,059,696,347,837 ريال
مجموع کل
14,047,872 دلار
[1]