آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 545 1,521,845,134,944 Rls. 17,172,834 $
2 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 215 571,809,817,843 Rls. 6,845,324 $
3 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 161 418,417,595,520 Rls. 4,786,269 $
4 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 65 180,370,199,026 Rls. 2,082,503 $
5 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 71141990 سایر فلزات گرانبها غیر از نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده از فلزات گرانبها 11 26,886,708,000 Rls. 326,295 $
6 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 11 21,000,734,700 Rls. 240,559 $
7 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 15 18,683,616,000 Rls. 444,848 $
8 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 171 18,596,858,600 Rls. 213,996 $
9 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 122 16,003,930,840 Rls. 188,454 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 164 15,507,356,200 Rls. 173,272 $
11 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 128 11,041,766,500 Rls. 119,500 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 41069200 چرم و پوست موکنده از ساير حيوانات به حالتخشک (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده) (Crust) 600 6,427,425,000 Rls. 75,000 $
13 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 600 6,189,375,000 Rls. 70,596 $
14 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 41069200 چرم و پوست موکنده از ساير حيوانات به حالتخشک (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده) (Crust) 1,060 5,565,000,000 Rls. 132,500 $
15 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 58 3,438,330,000 Rls. 81,865 $
16 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 58 3,404,380,000 Rls. 81,057 $
17 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 684 2,350,125,900 Rls. 29,433 $
18 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 380 2,042,376,000 Rls. 48,628 $
19 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 895 1,592,443,517 Rls. 18,087 $
20 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13 1,560,822,840 Rls. 25,641 $
21 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 610 1,362,312,000 Rls. 32,436 $
22 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 2,720 1,328,089,600 Rls. 14,366 $
23 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85141010 کوره دندا نسازي 450 1,327,018,560 Rls. 14,355 $
24 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 2,000 1,195,307,100 Rls. 13,152 $
25 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 1,000 1,195,153,200 Rls. 13,537 $
26 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 29371990 ک ک ک ساير 0 1,158,126,750 Rls. 11,822 $
27 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 1,650 1,112,740,800 Rls. 13,200 $
28 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 500 811,640,000 Rls. 9,850 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 300 803,280,000 Rls. 8,689 $
30 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجز سکسيونر و دژنکتور 500 721,068,060 Rls. 8,340 $
31 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 650 702,653,600 Rls. 8,800 $
32 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85176910 پيجر 467 672,113,834 Rls. 8,078 $
33 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 40103990 ساير تسمه و مجموعه تسمه هاي انتقال نيرو غير مذکور در جاي ديگر 416 585,663,219 Rls. 7,108 $
34 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 70 563,829,500 Rls. 6,500 $
35 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,470 555,224,880 Rls. 6,892 $
36 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85176920 درب باز کن تصويري (Video door phone) 260 503,224,528 Rls. 5,872 $
37 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 420 457,800,000 Rls. 10,900 $
38 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 42021200 رختدا ن، چمدا ن، کيف (برزک، ا سناد، مدرسه) و محفظه هاي همانند با سطح خارجي از مواد پلاستيک يانسجي 1,750 440,090,730 Rls. 4,845 $
39 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 900 408,753,000 Rls. 4,500 $
40 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 2,412 405,216,000 Rls. 9,648 $
41 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 714 386,701,618 Rls. 4,183 $
42 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,045 358,221,820 Rls. 4,180 $
43 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 750 346,672,500 Rls. 3,750 $
44 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 92029000 آلات موسيقي يا زهي (غير ازآن هايي که با آرشه نوا خته ميشوند) 100 319,388,000 Rls. 4,000 $
45 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,000 260,229,000 Rls. 3,000 $
46 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 87079090 بدنه براي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور در جاي ديگر 1,450 250,731,100 Rls. 2,900 $
47 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 94069090 ک ک ک ساير 800 226,622,400 Rls. 2,813 $
48 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 73239310 ساير اجزاء و قطعات اشياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 735 220,566,483 Rls. 5,252 $
49 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 500 216,857,500 Rls. 2,500 $
50 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 650 208,703,658 Rls. 2,406 $
51 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 327 202,186,250 Rls. 2,306 $
52 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 300 194,136,600 Rls. 2,100 $
53 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 113 176,184,200 Rls. 1,880 $
54 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85176910 پيجر 10 161,780,500 Rls. 1,750 $
55 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18 161,700,000 Rls. 1,878 $
56 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 400 147,913,600 Rls. 1,600 $
57 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 290 132,576,353 Rls. 1,547 $
58 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84609090 ساير ماشينهاي ا بزا ربراي گرفتن زوا يد،تيزکردن، سنگ زني... غير مذکور در جاي ديگر 420 130,973,600 Rls. 3,118 $
59 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 119,480,000 Rls. 1,450 $
60 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن، براي کار بر روي فلز 255 116,707,200 Rls. 2,779 $
61 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 73239310 ساير اجزاء و قطعات اشياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 759 114,966,318 Rls. 2,737 $
62 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 200 114,847,732 Rls. 1,324 $
63 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 100 101,453,988 Rls. 1,217 $
64 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85258010 ک ک ک دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 70 84,000,000 Rls. 2,000 $
65 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 7 83,975,892 Rls. 924 $
66 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 170 83,160,000 Rls. 1,980 $
67 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 365 78,965,344 Rls. 866 $
68 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 940 77,163,712 Rls. 874 $
69 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 400 74,792,350 Rls. 850 $
70 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 280 74,098,080 Rls. 840 $
71 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 85 71,272,710 Rls. 810 $
72 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 160 69,167,200 Rls. 800 $
73 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 324 66,893,824 Rls. 758 $
74 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 48 62,983,368 Rls. 714 $
75 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 680 59,679,184 Rls. 688 $
76 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 130 54,600,000 Rls. 1,300 $
77 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 06031990 ساير گل و غنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 200 49,440,000 Rls. 600 $
78 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 71031010 فيروزه طبيعى كارنشده يا به طور ساده اره شده يا ناهموارى گرفته شده 3 48,537,243 Rls. 532 $
79 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 450 37,800,000 Rls. 900 $
80 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 50 37,170,000 Rls. 885 $
81 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 84212940 فيلتر (صافي دياليز) 30 35,164,908 Rls. 837 $
82 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85177090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 13 21,420,000 Rls. 510 $
83 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 82057000 گيره، قيد و همانند. 13 16,860,339 Rls. 205 $
84 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 74091100 صفحه، ورق ونوا ر، ا زمس تصفيه شده، بصورت طومار، به ضخامت بيش از0.15ميليمتر. 184 13,030,788 Rls. 162 $
85 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 206 12,680,468 Rls. 157 $
86 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 95 9,083,400 Rls. 100 $
87 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 13 1,934,100 Rls. 46 $
88 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 50 1,011,728 Rls. 24 $
مجموع کل
2,874,937,786,849 ريال
مجموع کل
33,448,582 دلار
[1]