آمار کل " صادرات به" کشور (بريتانيا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,437 20,760,479,372 Rls. 272,574 $
2 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,907 18,127,536,000 Rls. 431,608 $
3 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 92 15,512,641,078 Rls. 181,999 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,685 11,305,347,678 Rls. 129,547 $
5 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,071 10,343,584,501 Rls. 126,946 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 63 7,703,402,629 Rls. 88,213 $
7 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 982 6,675,228,000 Rls. 158,934 $
8 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,456 5,497,271,334 Rls. 62,376 $
9 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 83 4,702,551,325 Rls. 53,731 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 39 4,687,241,600 Rls. 56,884 $
11 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 146 4,161,612,000 Rls. 99,086 $
12 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 38 3,930,953,760 Rls. 45,270 $
13 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 800 3,649,316,996 Rls. 41,154 $
14 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 87 3,645,075,641 Rls. 40,147 $
15 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,187 3,587,942,908 Rls. 47,778 $
16 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,970 3,524,025,168 Rls. 40,929 $
17 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 38 3,426,905,278 Rls. 42,578 $
18 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 30 3,155,531,856 Rls. 35,664 $
19 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,775 3,118,332,856 Rls. 34,319 $
20 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 200 2,391,300,648 Rls. 29,682 $
21 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57021040 گليم دورو پشمي 1,088 2,339,972,040 Rls. 28,516 $
22 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 90129000 اجراء و قطعات و متفرعات ميکروسکوپها و ديفراکتوگرافهاي مشمول 9012 68 1,863,037,440 Rls. 21,120 $
23 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 1,827,000,000 Rls. 43,500 $
24 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 85143000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 74 1,772,179,080 Rls. 20,090 $
25 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 4,100 1,556,930,600 Rls. 16,400 $
26 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 49011000 کتاب، بروشور،جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند بصورت اورا ق مجزا، حتي تاشده 4,980 1,471,159,200 Rls. 16,400 $
27 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,980 1,418,201,250 Rls. 16,246 $
28 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 707 1,378,300,146 Rls. 15,807 $
29 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,631 1,375,340,751 Rls. 16,893 $
30 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,526 1,310,183,520 Rls. 14,578 $
31 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,535 1,271,382,000 Rls. 30,271 $
32 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 483 1,263,947,608 Rls. 15,339 $
33 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 469 1,260,943,824 Rls. 15,792 $
34 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 708 1,149,003,720 Rls. 27,357 $
35 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 08055020 لیمو تازه 22,195 1,143,367,168 Rls. 13,769 $
36 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,545 983,151,072 Rls. 11,730 $
37 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 2,800 979,555,600 Rls. 11,200 $
38 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 28 972,649,600 Rls. 11,804 $
39 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 5,500 924,000,000 Rls. 22,000 $
40 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,880 907,076,292 Rls. 11,360 $
41 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,023 863,060,757 Rls. 9,798 $
42 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,496 823,335,136 Rls. 19,603 $
43 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 5,305 797,152,995 Rls. 9,549 $
44 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 74199910 ساير مصنوعات از مس، قلمزني، صنايع دستي 860 781,172,400 Rls. 8,600 $
45 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 06031910 ک ک ک گلکهای انتوریوم/گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشكکكرده،سفيدكرده، رنگکكرده،کآغشته ياکآماده شده به نحو ديگر. 594 735,840,000 Rls. 17,520 $
46 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,100 726,220,000 Rls. 8,283 $
47 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57021040 گليم دورو پشمي 242 704,267,737 Rls. 8,232 $
48 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 1,008 699,558,007 Rls. 8,065 $
49 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 680,517,337 Rls. 8,179 $
50 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57021040 گليم دورو پشمي 377 652,512,000 Rls. 15,536 $
51 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 08055020 لیمو تازه 11,960 644,845,013 Rls. 8,134 $
52 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,355 629,575,605 Rls. 7,155 $
53 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 1,750 612,857,000 Rls. 7,000 $
54 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 578,981,438 Rls. 8,115 $
55 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 1,750 437,661,000 Rls. 5,250 $
56 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,450 426,300,000 Rls. 10,150 $
57 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 2,500 412,000,000 Rls. 5,000 $
58 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 255 400,323,200 Rls. 4,400 $
59 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 300 400,008,000 Rls. 9,524 $
60 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 1,200 383,265,600 Rls. 4,800 $
61 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 7,540 374,195,886 Rls. 4,226 $
62 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,555 361,306,040 Rls. 8,603 $
63 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 18 353,152,000 Rls. 3,820 $
64 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 98 352,848,000 Rls. 4,000 $
65 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 08109090 ساير ميوه ها، تازه كه مذكور نبوده است 5,150 352,489,500 Rls. 4,075 $
66 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,100 351,326,800 Rls. 4,400 $
67 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 08109090 ساير ميوه ها، تازه كه مذكور نبوده است 2,840 340,348,220 Rls. 3,668 $
68 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 74199910 ساير مصنوعات از مس، قلمزني، صنايع دستي 800 336,000,000 Rls. 8,000 $
69 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 2,000 336,000,000 Rls. 8,000 $
70 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 7,188 326,751,736 Rls. 3,714 $
71 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 85043190 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVA بجزترا نسفورماتورجريان، ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 810 318,938,700 Rls. 3,450 $
72 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج و ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 3,168 310,741,856 Rls. 3,376 $
73 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,750 305,251,464 Rls. 3,528 $
74 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 69120013 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سفال، لعاب زده صنايع دستي 444 304,462,788 Rls. 3,108 $
75 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,400 300,110,400 Rls. 3,600 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 292,950,000 Rls. 6,975 $
77 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 06031910 ک ک ک گلکهای انتوریوم/گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشكکكرده،سفيدكرده، رنگکكرده،کآغشته ياکآماده شده به نحو ديگر. 350 290,374,912 Rls. 3,334 $
78 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 7,040 284,627,373 Rls. 3,687 $
79 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,821 284,441,903 Rls. 6,772 $
80 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 879 280,742,052 Rls. 3,516 $
81 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 280,020,420 Rls. 2,988 $
82 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,000 264,864,000 Rls. 3,000 $
83 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 06031910 ک ک ک گلکهای انتوریوم/گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشكکكرده،سفيدكرده، رنگکكرده،کآغشته ياکآماده شده به نحو ديگر. 240 251,124,300 Rls. 3,818 $
84 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 08109090 ساير ميوه ها، تازه كه مذكور نبوده است 4,530 240,145,150 Rls. 3,374 $
85 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 750 237,575,700 Rls. 2,700 $
86 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 06031910 ک ک ک گلکهای انتوریوم/گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشكکكرده،سفيدكرده، رنگکكرده،کآغشته ياکآماده شده به نحو ديگر. 192 235,594,498 Rls. 2,688 $
87 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 224,868,000 Rls. 5,354 $
88 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 11,266 220,878,000 Rls. 5,259 $
89 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 1,722 216,972,000 Rls. 5,166 $
90 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 474 215,124,000 Rls. 5,122 $
91 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 214,884,432 Rls. 2,436 $
92 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 97019000 کولاژ وپلاهاي تزئيني همانند 200 214,565,000 Rls. 2,447 $
93 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 06031910 ک ک ک گلکهای انتوریوم/گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشكکكرده،سفيدكرده، رنگکكرده،کآغشته ياکآماده شده به نحو ديگر. 235 207,241,906 Rls. 2,528 $
94 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 5,170 206,426,240 Rls. 2,470 $
95 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 57021040 گليم دورو پشمي 93 206,388,000 Rls. 4,914 $
96 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 750 205,164,000 Rls. 2,250 $
97 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 06031910 ک ک ک گلکهای انتوریوم/گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشكکكرده،سفيدكرده، رنگکكرده،کآغشته ياکآماده شده به نحو ديگر. 220 201,600,000 Rls. 4,800 $
98 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 451 198,918,060 Rls. 2,255 $
99 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 73239490 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 600 193,353,600 Rls. 2,400 $
100 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بريتانيا 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 581 191,596,480 Rls. 2,325 $
مجموع کل
190,347,478,180 ريال
مجموع کل
2,744,630 دلار