آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 470 50,701,032,000 Rls. 564,000 $
2 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,916 47,403,054,928 Rls. 546,178 $
3 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,459 40,230,710,923 Rls. 551,200 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 256 26,662,990,800 Rls. 307,200 $
5 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,017 22,788,822,000 Rls. 542,591 $
6 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,462 20,935,950,000 Rls. 498,475 $
7 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,445 16,526,603,487 Rls. 186,545 $
8 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 5,816 15,782,625,668 Rls. 172,472 $
9 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,700 9,993,262,321 Rls. 121,863 $
10 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 181 9,732,668,400 Rls. 111,011 $
11 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 4,284 9,404,480,910 Rls. 110,286 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 150 8,974,593,750 Rls. 102,364 $
13 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 3,486 7,647,886,947 Rls. 87,084 $
14 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 300 7,104,550,800 Rls. 169,156 $
15 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,285 6,856,892,551 Rls. 77,798 $
16 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 74 6,171,455,032 Rls. 66,817 $
17 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 200 6,132,000,000 Rls. 146,000 $
18 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 134 5,115,613,140 Rls. 121,800 $
19 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 1,886 4,880,326,217 Rls. 53,699 $
20 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 34 4,284,160,000 Rls. 46,342 $
21 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29391110 كدئين فسفات 150 4,001,472,000 Rls. 48,000 $
22 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29391110 كدئين فسفات 150 3,867,072,000 Rls. 48,000 $
23 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 3,305,420,000 Rls. 36,250 $
24 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 29 2,873,428,320 Rls. 35,880 $
25 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 2,271 2,699,676,000 Rls. 64,278 $
26 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 370 1,910,059,312 Rls. 22,288 $
27 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 64 1,841,658,000 Rls. 43,849 $
28 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 624 1,742,695,179 Rls. 20,397 $
29 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 1,020 1,724,604,000 Rls. 41,062 $
30 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,964 1,652,470,980 Rls. 18,780 $
31 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,044 1,479,618,000 Rls. 35,229 $
32 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 157 1,342,798,000 Rls. 15,210 $
33 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 1,038 1,296,708,000 Rls. 30,874 $
34 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 4,575 1,141,699,994 Rls. 12,791 $
35 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 120 1,060,840,800 Rls. 25,258 $
36 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 116 922,164,833 Rls. 10,631 $
37 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 904,192,030 Rls. 10,170 $
38 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 5,600 863,845,920 Rls. 10,080 $
39 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,500 788,634,000 Rls. 18,777 $
40 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 426 622,535,928 Rls. 7,097 $
41 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 609,000,000 Rls. 14,500 $
42 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 960 590,739,500 Rls. 6,500 $
43 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 500 576,240,000 Rls. 13,720 $
44 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 1,350 497,515,680 Rls. 5,640 $
45 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8 487,200,000 Rls. 11,600 $
46 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 1,554 461,000,323 Rls. 5,226 $
47 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 296 412,586,193 Rls. 4,575 $
48 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 48132000 کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر 1,020 370,602,720 Rls. 4,080 $
49 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک 426 329,909,580 Rls. 4,095 $
50 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,100 326,304,000 Rls. 3,960 $
51 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 400 304,878,000 Rls. 7,259 $
52 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 75 299,250,000 Rls. 7,125 $
53 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 294 293,757,156 Rls. 3,234 $
54 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 297 279,978,633 Rls. 3,267 $
55 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 274 268,000,954 Rls. 2,899 $
56 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57021050 ک ک ک گلیم کف ابریشم/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 68 256,149,176 Rls. 3,208 $
57 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 188 250,686,527 Rls. 2,559 $
58 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 830 248,449,860 Rls. 3,054 $
59 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 69074090 ک ک ک سایر 5,200 214,565,000 Rls. 2,447 $
60 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 50 199,500,000 Rls. 4,750 $
61 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 2,300 187,271,589 Rls. 2,139 $
62 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 21 185,274,555 Rls. 1,977 $
63 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 698 175,896,000 Rls. 4,188 $
64 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 48211000 انواع بر چسب ا زکاغذ يا مقوا، چاپ شده 183 174,432,449 Rls. 2,011 $
65 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 33012910 اسانس روغني از گل محمدي 2 165,335,200 Rls. 3,937 $
66 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 189 163,813,914 Rls. 1,884 $
67 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 550 161,504,000 Rls. 1,960 $
68 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 450 155,626,200 Rls. 1,800 $
69 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 815 151,343,333 Rls. 1,746 $
70 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 550 132,787,200 Rls. 1,549 $
71 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 700 121,800,000 Rls. 2,900 $
72 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 32 118,952,500 Rls. 1,352 $
73 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 370 116,617,932 Rls. 1,332 $
74 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 50072090 ساير پارچه ها ، داراي حداقل 85 درصد وزني از ابريشم يا از آخال ابريشم ، غير از كج ابريشم كلافه اي (باتيك) 160 109,694,720 Rls. 1,280 $
75 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30031090 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك، استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد داخلي ندارند 1 106,142,020 Rls. 2,527 $
76 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 95059000 اشياء براي جشن، کارناوال، شعبده بازي و اشياء اعجاب آور (غير از اشياء براي جشن کريسمس). 180 99,841,680 Rls. 1,080 $
77 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 1,067 94,864,000 Rls. 1,075 $
78 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 39 90,888,000 Rls. 2,164 $
79 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 200 87,991,000 Rls. 1,000 $
80 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 150 83,201,400 Rls. 900 $
81 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 73 74,694,144 Rls. 896 $
82 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 13 73,190,752 Rls. 829 $
83 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 71,796,750 Rls. 819 $
84 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه در جاي ديگر ذكرنشده 650 70,569,600 Rls. 800 $
85 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد و قلمكار 500 63,000,000 Rls. 1,500 $
86 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1 62,902,800 Rls. 712 $
87 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 300 49,440,000 Rls. 600 $
88 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب باف 280 47,040,000 Rls. 1,120 $
89 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 19 44,144,000 Rls. 500 $
90 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 66 41,580,000 Rls. 990 $
91 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 220 40,283,943 Rls. 477 $
92 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 107 38,598,000 Rls. 919 $
93 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30033910 ک ک ک داراي توليد داخلي مشابه 0 37,149,165 Rls. 885 $
94 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 50071010 ک ک ک ترمه 110 36,960,000 Rls. 880 $
95 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 28 30,511,224 Rls. 366 $
96 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 28 29,664,768 Rls. 336 $
97 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1 28,732,200 Rls. 328 $
98 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي از جاجيم 170 28,560,000 Rls. 680 $
99 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 65 24,948,000 Rls. 594 $
100 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 9 24,757,500 Rls. 282 $
مجموع کل
374,249,387,010 ريال
مجموع کل
5,304,796 دلار