آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,472 131,774,257,684 Rls. 1,537,491 $
2 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,667 127,962,996,000 Rls. 3,046,738 $
3 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 1,342 93,278,447,578 Rls. 1,073,218 $
4 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,756 86,474,266,244 Rls. 1,512,634 $
5 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,254 62,057,040,938 Rls. 702,763 $
6 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,032 60,802,350,000 Rls. 1,447,675 $
7 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,569 53,619,091,923 Rls. 579,071 $
8 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 117,440 47,445,597,192 Rls. 493,248 $
9 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 1,582 47,012,574,000 Rls. 1,119,347 $
10 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 1,451 40,697,580,000 Rls. 968,990 $
11 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,263 26,630,053,560 Rls. 321,813 $
12 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,520 24,486,426,000 Rls. 405,072 $
13 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 24,635 23,866,855,472 Rls. 276,067 $
14 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 620 19,711,997,835 Rls. 388,745 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 43,200 16,544,424,960 Rls. 181,440 $
16 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 107,809 15,962,861,774 Rls. 180,047 $
17 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 91021900 ساعت مچي برقي، غير مذكور در جاي ديگر 50 14,039,701,522 Rls. 159,022 $
18 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 16043100 خاويار 60 13,271,679,000 Rls. 143,561 $
19 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,432 12,745,955,126 Rls. 144,309 $
20 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,490 11,697,905,428 Rls. 134,686 $
21 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 75,845 10,561,527,790 Rls. 125,124 $
22 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 78,640 10,302,598,665 Rls. 118,792 $
23 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 4 9,654,460,511 Rls. 109,721 $
24 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,770 9,470,370,240 Rls. 103,860 $
25 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,770 9,468,125,075 Rls. 103,675 $
26 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 14,657 9,438,114,000 Rls. 224,717 $
27 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,994 9,252,272,160 Rls. 107,892 $
28 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 6 8,978,868,464 Rls. 213,783 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 83 8,938,369,498 Rls. 101,076 $
30 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 60,997 8,701,590,688 Rls. 96,418 $
31 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 13,648 8,589,679,979 Rls. 98,420 $
32 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 23,770 8,555,673,966 Rls. 99,834 $
33 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 228 8,303,415,171 Rls. 87,937 $
34 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 75 7,187,090,400 Rls. 90,000 $
35 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 72,690 7,142,524,770 Rls. 104,251 $
36 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,900 6,722,778,196 Rls. 75,308 $
37 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 71 6,284,754,430 Rls. 102,361 $
38 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,823 5,950,824,769 Rls. 71,906 $
39 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 03028500 ک ک ماهی سیکبریم (Sparidae)/ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 20,360 5,653,004,452 Rls. 64,347 $
40 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 38,500 5,392,969,832 Rls. 60,338 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 41,790 5,040,000,000 Rls. 120,000 $
42 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 18,880 4,810,344,000 Rls. 114,532 $
43 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,491 4,715,550,000 Rls. 112,275 $
44 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,990 4,674,775,860 Rls. 53,820 $
45 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 73,600 4,636,800,000 Rls. 110,400 $
46 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 6,603 4,346,240,960 Rls. 49,522 $
47 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 34 4,321,742,400 Rls. 49,300 $
48 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,110 4,245,605,320 Rls. 46,420 $
49 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 27,710 4,115,165,378 Rls. 46,742 $
50 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 5,969 4,092,230,089 Rls. 47,751 $
51 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 39 4,027,843,898 Rls. 48,357 $
52 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 116 3,978,933,862 Rls. 45,601 $
53 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 5,000 3,864,000,000 Rls. 92,000 $
54 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 38 3,856,065,504 Rls. 45,264 $
55 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 62041390 ساير البسه از الياف سنتيك به صورت دست 2,000 3,772,575,000 Rls. 43,808 $
56 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 621 3,748,794,000 Rls. 89,257 $
57 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 190,250 3,663,765,000 Rls. 87,232 $
58 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,210 3,515,148,000 Rls. 83,694 $
59 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 54,000 3,402,000,000 Rls. 81,000 $
60 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 25 3,305,420,000 Rls. 36,250 $
61 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 4,928 3,176,129,356 Rls. 39,424 $
62 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 12,492 3,115,896,000 Rls. 74,188 $
63 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,220 3,101,700,000 Rls. 73,850 $
64 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 162,500 2,831,010,000 Rls. 67,405 $
65 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 19,816 2,787,464,630 Rls. 33,127 $
66 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 44 2,714,208,000 Rls. 64,624 $
67 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 2,700 2,695,777,200 Rls. 32,400 $
68 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 4,000 2,570,970,000 Rls. 30,000 $
69 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 304 2,496,090,000 Rls. 30,000 $
70 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 40 2,455,782,000 Rls. 58,471 $
71 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 03028500 ک ک ماهی سیکبریم (Sparidae)/ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 17,890 2,443,599,755 Rls. 26,407 $
72 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,200 2,352,000,000 Rls. 56,000 $
73 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 7,206 2,296,226,871 Rls. 26,495 $
74 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 03028500 ک ک ماهی سیکبریم (Sparidae)/ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 8,610 2,289,546,860 Rls. 28,045 $
75 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 4,760 2,258,063,778 Rls. 26,286 $
76 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 1,385 2,188,992,100 Rls. 23,500 $
77 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 3,500 2,163,056,000 Rls. 24,500 $
78 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 1,710 2,062,746,000 Rls. 49,113 $
79 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 12,596 2,017,006,427 Rls. 22,568 $
80 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 4,100 1,983,417,480 Rls. 22,500 $
81 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 17,014 1,849,938,952 Rls. 20,134 $
82 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سایر 3,000 1,847,811,000 Rls. 21,000 $
83 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,810 1,775,711,820 Rls. 18,948 $
84 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 6,236 1,645,355,404 Rls. 18,788 $
85 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 15 1,612,775,837 Rls. 17,755 $
86 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس، ميناكاري شده، صنايع دستي 3,700 1,604,745,500 Rls. 18,500 $
87 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 700 1,596,546,000 Rls. 38,013 $
88 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 03028500 ک ک ماهی سیکبریم (Sparidae)/ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 6,000 1,593,654,454 Rls. 28,188 $
89 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 42023200 اشياء از نوع قابل حمل درجيب يا کيف دستي، ا زورقهاي مواد پلاستيکي يا از مواد نسجي 1,500 1,561,374,000 Rls. 18,000 $
90 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 90189011 دستگاه الكتروكوتر (electrosurgical unit) 127 1,561,374,000 Rls. 18,000 $
91 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 4,730 1,560,167,300 Rls. 17,620 $
92 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 2,580 1,545,039,450 Rls. 19,350 $
93 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 69149090 اشياءسراميكي كه در جاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني) 3,800 1,483,826,800 Rls. 16,400 $
94 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 44140090 قاب چوبي براي تابلو،عكس، اينه واشياء همانند غير ازصنايع دستي 4,200 1,481,961,600 Rls. 16,800 $
95 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 4,565 1,463,725,760 Rls. 16,695 $
96 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 690 1,457,101,600 Rls. 16,400 $
97 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,400 1,453,215,400 Rls. 18,200 $
98 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 62099000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,772 1,379,215,016 Rls. 16,224 $
99 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 03028500 ک ک ماهی سیکبریم (Sparidae)/ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 5,128 1,372,737,362 Rls. 32,685 $
100 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,800 1,303,218,200 Rls. 14,800 $
مجموع کل
1,257,913,252,475 ريال
مجموع کل
19,590,327 دلار