آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 527 67,033,114,880 Rls. 763,860 $
2 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 578 60,210,904,400 Rls. 691,600 $
3 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 465 44,648,612,880 Rls. 558,120 $
4 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 235 27,006,926,160 Rls. 281,940 $
5 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 79 8,811,084,300 Rls. 94,020 $
6 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 430 7,275,007,889 Rls. 82,679 $
7 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 400 7,039,280,000 Rls. 80,000 $
8 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,168 3,194,352,000 Rls. 76,056 $
9 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,528 3,058,734,000 Rls. 72,827 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,325 2,286,035,960 Rls. 26,415 $
11 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,733 2,120,423,861 Rls. 39,625 $
12 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 29 1,978,742,000 Rls. 47,113 $
13 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 575 1,316,353,275 Rls. 13,674 $
14 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,688 1,288,390,059 Rls. 13,152 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 220 1,265,826,240 Rls. 14,652 $
16 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,610 1,044,526,724 Rls. 11,499 $
17 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 546 964,320,000 Rls. 22,960 $
18 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 41131000 چرم آماده شده بعد ازدباغي چرم پارشمينه شده از بز يا بزغاله پشم يا موکنده حتي لايه لايه بريده شد 1,660 880,740,000 Rls. 20,970 $
19 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده يا تازه دباغي شده 1,000 756,000,000 Rls. 18,000 $
20 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 1,332 709,305,575 Rls. 8,525 $
21 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 2,500 630,000,000 Rls. 15,000 $
22 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 609,000,000 Rls. 14,500 $
23 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,422 590,587,060 Rls. 14,062 $
24 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 222 578,298,000 Rls. 13,769 $
25 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57021040 گليم دورو پشمي 250 561,885,600 Rls. 6,819 $
26 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 180 540,582,000 Rls. 12,871 $
27 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 42021190 سایر رختدان، چمدان، چمدان کوچک ،همچنین کیف اسنار، کیف مدرسه ومحفظه های همانند با سطح خارجی ازچرم طبیعی ،از چرم یا ازچرم ترکیبی به استثنای کیف دست ساز 500 494,400,000 Rls. 6,000 $
28 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 900 488,334,000 Rls. 11,627 $
29 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 1,300 433,492,800 Rls. 5,200 $
30 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,400 411,600,000 Rls. 9,800 $
31 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده يا تازه دباغي شده 727 398,832,000 Rls. 9,496 $
32 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,000 396,120,000 Rls. 4,518 $
33 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 246 394,190,880 Rls. 4,465 $
34 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 1,315 345,827,010 Rls. 3,945 $
35 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو 588 310,432,248 Rls. 3,528 $
36 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 214 261,443,402 Rls. 3,014 $
37 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 720 250,666,650 Rls. 2,911 $
38 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 41131000 چرم آماده شده بعد ازدباغي چرم پارشمينه شده از بز يا بزغاله پشم يا موکنده حتي لايه لايه بريده شد 300 239,652,000 Rls. 5,706 $
39 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 33012910 اسانس روغني از گل محمدي 1 210,000,000 Rls. 5,000 $
40 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 620 204,352,000 Rls. 2,480 $
41 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 570 167,513,310 Rls. 1,710 $
42 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 100 163,577,098 Rls. 1,966 $
43 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 470 161,092,000 Rls. 1,955 $
44 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 214 149,184,000 Rls. 3,552 $
45 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 260 134,876,040 Rls. 1,560 $
46 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 400 125,805,600 Rls. 1,425 $
47 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 450 123,900,000 Rls. 2,950 $
48 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 500 119,770,500 Rls. 1,500 $
49 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 59 106,072,415 Rls. 1,301 $
50 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60 78,418,240 Rls. 860 $
51 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 150 70,890,089 Rls. 777 $
52 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 62 64,262,400 Rls. 695 $
53 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,092 56,111,674 Rls. 652 $
54 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 236 48,239,642 Rls. 522 $
55 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 55 47,956,800 Rls. 582 $
56 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 69074090 ک ک ک سایر 220 46,200,000 Rls. 1,100 $
57 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 8 39,923,500 Rls. 500 $
58 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 34042090 ساير موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده غير مذکور ازپلي (اكسي) اتيلن (پلي اتيلن گليكول) 500 36,956,361 Rls. 880 $
59 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 05079000 کاسه لاک پشت؛ استخوان آروا ره نهنگ (whale bone) همچنين تيغه هاي آن کارنشده 7 29,654,400 Rls. 706 $
60 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 57021040 گليم دورو پشمي 13 27,423,680 Rls. 320 $
61 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 100 27,300,000 Rls. 317 $
62 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 96032900 فرچه ريش ترا شي، بروس مو، بروس ناخن، بروس مژه و ساير بروسهاي آرايشي مورد استفاده اشخاص 300 26,022,900 Rls. 300 $
63 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1 24,901,240 Rls. 284 $
64 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 440 16,892,000 Rls. 205 $
65 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 95 16,608,176 Rls. 208 $
66 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 40170090 کائوچوي سفت شده به هر شکل همچنين آخال و خرده ريزه واشياء ساخته شده ا ز آن به غير از رديف 40170010 40 16,480,000 Rls. 200 $
67 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 200 9,984,360 Rls. 120 $
مجموع کل
253,174,392,278 ريال
مجموع کل
3,119,545 دلار
[1]