آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,277 145,701,044,000 Rls. 3,469,069 $
2 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,021 17,470,576,010 Rls. 395,640 $
3 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,713 11,727,476,686 Rls. 134,179 $
4 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,260 8,047,125,017 Rls. 120,090 $
5 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,588 7,956,427,281 Rls. 84,549 $
6 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,510 4,804,241,640 Rls. 54,960 $
7 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,289 4,300,785,397 Rls. 47,688 $
8 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,680 3,914,724,660 Rls. 44,086 $
9 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,244 2,644,824,000 Rls. 62,972 $
10 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 43 2,276,347,775 Rls. 26,104 $
11 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 83 2,254,980,000 Rls. 53,690 $
12 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,218 2,062,604,821 Rls. 25,016 $
13 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,825 2,002,894,789 Rls. 23,969 $
14 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,950 1,315,856,697 Rls. 15,083 $
15 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 1,750 1,119,473,500 Rls. 11,500 $
16 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,984 1,103,667,310 Rls. 11,770 $
17 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,941 1,057,854,000 Rls. 25,187 $
18 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 144 911,840,000 Rls. 10,000 $
19 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,720 903,063,384 Rls. 10,020 $
20 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 69149090 اشياءسراميكي كه در جاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني) 1,800 817,506,000 Rls. 9,000 $
21 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 1,025 804,280,200 Rls. 8,700 $
22 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08042010 --- انجیر خشک 1,900 774,619,930 Rls. 9,310 $
23 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,760 765,954,000 Rls. 18,237 $
24 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 42022190 کيف دستي باسطح خارجي از چرم طبيعي دوباره ساخته ياازچرم ورني شده 300 683,880,000 Rls. 7,500 $
25 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 600 624,549,600 Rls. 7,200 $
26 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,500 528,678,400 Rls. 6,416 $
27 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 240 488,114,880 Rls. 5,280 $
28 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,500 483,384,000 Rls. 6,000 $
29 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 2,100 441,000,000 Rls. 7,939 $
30 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 320 421,717,500 Rls. 4,500 $
31 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 12 420,404,652 Rls. 5,043 $
32 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 413,381,718 Rls. 4,698 $
33 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 410,150,880 Rls. 4,920 $
34 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 17 406,770,000 Rls. 9,685 $
35 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 70134220 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز يا آشپزخانه ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0،00005 بدون تزئين،صنايع دستي 470 375,280,900 Rls. 4,700 $
36 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 571 361,321,302 Rls. 3,978 $
37 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 260 344,908,920 Rls. 3,910 $
38 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 783 332,863,570 Rls. 3,665 $
39 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,450 332,755,000 Rls. 5,671 $
40 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 17 316,050,000 Rls. 7,525 $
41 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,950 287,700,000 Rls. 6,850 $
42 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 850 287,428,200 Rls. 3,300 $
43 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 74093900 صفحه، ورق و نوا ر، ا زبرنز، بصورت غيرطومار، به ضخامت بيش از0.15 ميليمتر. 410 284,517,040 Rls. 3,280 $
44 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 8,000 276,668,800 Rls. 3,200 $
45 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 352 276,668,800 Rls. 3,200 $
46 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 650 270,409,750 Rls. 3,250 $
47 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 09109919 ساير ادويه جات به غير ازآويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 1,450 255,780,000 Rls. 4,154 $
48 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 20098910 "آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)" 2,500 249,609,000 Rls. 3,000 $
49 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 600 249,609,000 Rls. 3,000 $
50 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 176 239,619,200 Rls. 2,908 $
51 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 390 218,217,680 Rls. 2,480 $
52 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 55134900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر،… بوزن مترمربع حدا کثر170 گرم 626 210,336,000 Rls. 5,008 $
53 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,600 201,600,000 Rls. 3,263 $
54 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 2,000 197,760,000 Rls. 2,400 $
55 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 500 189,000,000 Rls. 4,500 $
56 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 500 189,000,000 Rls. 4,500 $
57 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 500 189,000,000 Rls. 4,500 $
58 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 73239490 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 540 187,364,880 Rls. 2,160 $
59 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,100 184,800,000 Rls. 4,400 $
60 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 144 183,648,100 Rls. 2,300 $
61 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 69120013 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سفال، لعاب زده صنايع دستي 250 181,668,000 Rls. 2,000 $
62 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 400 176,576,000 Rls. 2,000 $
63 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 530 168,308,496 Rls. 1,908 $
64 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 500 163,501,200 Rls. 1,800 $
65 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 400 159,694,000 Rls. 2,000 $
66 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 158,340,000 Rls. 3,770 $
67 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 590 155,744,070 Rls. 1,770 $
68 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 53 153,762,000 Rls. 3,661 $
69 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 530 140,257,080 Rls. 1,590 $
70 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 470 138,125,010 Rls. 1,410 $
71 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 350 137,284,950 Rls. 1,650 $
72 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 250 136,324,500 Rls. 1,500 $
73 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 44181019 کقواره بری (با نقشکگردان و منحنی)/مصنوعات نجاري و قطعات چوبکبست براي ساختمان از چوب و همچنين پانلکها و صفحهکهاي لانه زنبوري چوبي، پانلکهاي سوار شده آماده نصب (Assembled) پوشش كف (Flooring) يا صفحه، توفال و تخته لمبه. 90 132,247,350 Rls. 1,350 $
74 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 390 122,567,859 Rls. 1,413 $
75 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57021040 گليم دورو پشمي 82 121,842,000 Rls. 2,901 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 580 121,800,000 Rls. 2,900 $
77 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08109030 عناب تازه 850 117,868,650 Rls. 1,275 $
78 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,000 113,400,000 Rls. 2,700 $
79 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,000 110,935,200 Rls. 1,200 $
80 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84151090 ساير ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع از نوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 150 105,854,400 Rls. 1,200 $
81 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 230 104,316,850 Rls. 1,150 $
82 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57021040 گليم دورو پشمي 104 100,212,000 Rls. 2,386 $
83 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 330 91,521,540 Rls. 990 $
84 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 117 91,184,000 Rls. 1,000 $
85 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 4 87,360,000 Rls. 2,080 $
86 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 42021110 کیف دست ساز با سطح خارجی از چرم طبیعی ، از چرم یا ازچرم ترکیبی 130 85,699,000 Rls. 1,000 $
87 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 86 83,076,000 Rls. 1,978 $
88 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را نمي پوشاند با رويه كائوچو يا پلاستيك 750 83,000,640 Rls. 960 $
89 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 200 79,847,000 Rls. 1,000 $
90 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 74181010 ک ک ک قلمزنی، صنایع دستی/اشياء سرميز، اشياء آشپزخانهک يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاكکكردن ظروف، صيقلکكردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس. 35 79,479,750 Rls. 875 $
91 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 57021040 گليم دورو پشمي 96 78,116,870 Rls. 845 $
92 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 600 75,600,000 Rls. 1,800 $
93 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 62029900 آنورا ک، بادگير زنانه يا دخترا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 140 71,987,160 Rls. 840 $
94 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 570 71,820,000 Rls. 1,710 $
95 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 64051000 ساير کفش ها که در جاي ديگر گفته نشده، با رويه ا زچرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده. 210 70,560,000 Rls. 1,680 $
96 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 44209090 جعبه براي زيورآلات يا كارد وچنگال واشياء همانند ازچوب 400 67,200,000 Rls. 1,600 $
97 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 66,465,300 Rls. 825 $
98 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 430 65,016,000 Rls. 1,548 $
99 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 150 63,583,800 Rls. 700 $
100 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 500 63,000,000 Rls. 1,500 $
مجموع کل
241,147,261,544 ريال
مجموع کل
4,907,566 دلار