آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 3,450 136,325,887,413 Rls. 1,476,625 $
2 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,006 68,106,444,521 Rls. 765,074 $
3 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,946 65,325,374,343 Rls. 724,116 $
4 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 936 53,502,235,840 Rls. 628,665 $
5 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,620 47,839,305,778 Rls. 806,219 $
6 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,859 39,685,506,000 Rls. 944,893 $
7 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,848 39,308,514,000 Rls. 935,917 $
8 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 224 26,902,349,720 Rls. 274,840 $
9 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 9,252 20,905,525,000 Rls. 240,843 $
10 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 715 19,558,140,000 Rls. 465,670 $
11 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,354 17,852,958,293 Rls. 201,310 $
12 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 628 16,877,742,000 Rls. 401,851 $
13 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 122 13,688,561,124 Rls. 151,791 $
14 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 341 12,942,182,103 Rls. 142,413 $
15 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 7,836 12,545,312,787 Rls. 226,580 $
16 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 7,588 10,245,312,000 Rls. 243,936 $
17 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,996 8,846,158,413 Rls. 100,600 $
18 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 258 8,633,873,788 Rls. 103,556 $
19 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 3,729 8,018,109,137 Rls. 99,820 $
20 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,297 6,968,576,272 Rls. 75,242 $
21 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 60 5,765,870,625 Rls. 85,466 $
22 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,710 5,261,262,195 Rls. 59,999 $
23 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 4,410 4,980,409,200 Rls. 59,743 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 50 4,855,840,000 Rls. 55,000 $
25 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 154 4,833,777,975 Rls. 80,451 $
26 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 2,475 4,717,402,032 Rls. 56,588 $
27 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 1,807 3,940,687,392 Rls. 51,451 $
28 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,120 3,833,218,804 Rls. 45,692 $
29 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,160 3,828,128,205 Rls. 43,678 $
30 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 59 3,584,826,000 Rls. 85,353 $
31 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 13019040 كتيرا 3,500 3,459,366,165 Rls. 39,315 $
32 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 300 3,090,000,000 Rls. 37,500 $
33 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 2,187 2,943,696,000 Rls. 70,088 $
34 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 8,260 2,840,869,836 Rls. 31,627 $
35 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,305 2,670,381,000 Rls. 63,581 $
36 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 1,234 2,072,112,000 Rls. 49,336 $
37 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر 920 2,070,790,400 Rls. 22,400 $
38 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 250 2,049,113,728 Rls. 22,166 $
39 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 380 1,995,000,000 Rls. 47,500 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,239 1,952,055,164 Rls. 22,680 $
41 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,042 1,840,104,000 Rls. 43,812 $
42 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 1,835,400,000 Rls. 43,700 $
43 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 85321000 خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت) 1,033 1,800,633,760 Rls. 20,395 $
44 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,659 1,791,380,836 Rls. 42,652 $
45 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 225 1,706,902,200 Rls. 19,350 $
46 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 225 1,672,981,650 Rls. 19,350 $
47 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,056 1,667,885,938 Rls. 19,111 $
48 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 601 1,663,515,897 Rls. 18,594 $
49 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,230 1,646,171,700 Rls. 18,549 $
50 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 800 1,627,127,840 Rls. 19,518 $
51 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,160 1,598,447,127 Rls. 18,244 $
52 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 32,800 1,554,677,400 Rls. 17,400 $
53 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,879 1,543,668,000 Rls. 36,754 $
54 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,785 1,490,284,350 Rls. 17,208 $
55 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 2,460 1,480,362,720 Rls. 16,180 $
56 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,045 1,446,120,705 Rls. 16,085 $
57 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 85321000 خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت) 921 1,417,030,293 Rls. 17,031 $
58 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,150 1,268,313,970 Rls. 13,990 $
59 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 13019040 كتيرا 6,000 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
60 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 450 1,185,600,000 Rls. 13,834 $
61 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 241 1,184,451,357 Rls. 13,040 $
62 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 28432990 سایر ترکیبات نقره به استثنای نیترات نقره و نقره استیلید غیر مذکور در جای دیگر 240 1,167,072,000 Rls. 27,787 $
63 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1 1,143,192,000 Rls. 13,275 $
64 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,696 1,138,873,064 Rls. 12,915 $
65 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 430 1,132,197,940 Rls. 12,790 $
66 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 3,340 1,123,905,000 Rls. 13,220 $
67 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 360 1,052,917,200 Rls. 12,000 $
68 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,110 988,269,252 Rls. 11,364 $
69 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 44 958,700,581 Rls. 11,263 $
70 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 85321000 خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت) 1,333 941,724,000 Rls. 22,422 $
71 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 85321000 خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت) 668 938,222,832 Rls. 10,636 $
72 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 80 937,150,000 Rls. 10,000 $
73 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 280 894,286,400 Rls. 11,200 $
74 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 30 889,006,580 Rls. 10,069 $
75 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 200 885,332,112 Rls. 21,079 $
76 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 3,000 823,709,700 Rls. 9,900 $
77 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,548 781,941,412 Rls. 9,548 $
78 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 85238000 ساير وسايل ذخيره سازي غير مذکور 800 762,808,320 Rls. 8,640 $
79 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 85211000 دستگاه ضبط يا پخش ويدئو، با يا بدون ويدئو تيونر (video tuner) از نوع نوار مغناطيسي 3,000 754,515,000 Rls. 8,762 $
80 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 570 752,323,050 Rls. 8,550 $
81 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 546 743,610,000 Rls. 17,705 $
82 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,680 731,697,840 Rls. 13,002 $
83 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,045 731,051,205 Rls. 8,101 $
84 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 200 722,400,000 Rls. 17,200 $
85 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 456 717,024,993 Rls. 8,130 $
86 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 131 698,712,000 Rls. 16,636 $
87 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 639,537,000 Rls. 7,250 $
88 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 710 634,002,335 Rls. 7,108 $
89 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 900 633,535,200 Rls. 7,200 $
90 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 338 626,214,403 Rls. 6,669 $
91 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 700 618,016,000 Rls. 7,000 $
92 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 2,161 612,615,807 Rls. 7,353 $
93 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 550 594,901,450 Rls. 7,150 $
94 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,650 585,396,000 Rls. 13,938 $
95 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 85321000 خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت) 736 582,330,000 Rls. 13,865 $
96 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 1,640 567,171,040 Rls. 6,560 $
97 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,160 523,512,600 Rls. 9,395 $
98 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 895 521,266,795 Rls. 6,265 $
99 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 08109020 زرشك تازه 3,150 521,052,000 Rls. 12,406 $
100 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,400 504,210,000 Rls. 12,005 $
مجموع کل
768,078,338,107 ريال
مجموع کل
10,964,731 دلار