آمار کل " صادرات به" کشور (کانادا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 غرب تهران کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,450 52,835,244,000 Rls. 1,257,982 $
2 9 1397 غرب تهران کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,870 34,568,857,424 Rls. 379,111 $
3 12 1397 غرب تهران کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,355 33,026,536,557 Rls. 376,457 $
4 7 1397 غرب تهران کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,200 23,407,309,800 Rls. 557,317 $
5 12 1397 غرب تهران کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 15,000 18,642,276,064 Rls. 211,153 $
6 5 1397 غرب تهران کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,650 14,927,766,000 Rls. 355,423 $
7 5 1397 غرب تهران کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,702 8,507,699,400 Rls. 201,386 $
8 10 1397 غرب تهران کانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,543,576,000 Rls. 72,000 $
9 4 1397 غرب تهران کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,100 5,798,970,240 Rls. 136,254 $
10 9 1397 غرب تهران کانادا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,937 5,727,358,224 Rls. 62,811 $
11 8 1397 غرب تهران کانادا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 18,828 4,840,622,316 Rls. 56,484 $
12 9 1397 غرب تهران کانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 21,858 3,939,093,097 Rls. 44,767 $
13 9 1397 غرب تهران کانادا 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 1,940 3,291,104,112 Rls. 36,093 $
14 12 1397 غرب تهران کانادا 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 4,120 2,800,848,512 Rls. 31,724 $
15 9 1397 غرب تهران کانادا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 16,654 2,110,818,416 Rls. 23,149 $
16 7 1397 غرب تهران کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 21,720 1,891,806,000 Rls. 45,043 $
17 4 1397 غرب تهران کانادا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 22,253 1,630,264,090 Rls. 38,117 $
18 10 1397 غرب تهران کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,547 1,495,878,830 Rls. 15,962 $
19 5 1397 غرب تهران کانادا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 440 1,331,988,000 Rls. 31,714 $
20 6 1397 غرب تهران کانادا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 14,200 1,318,800,000 Rls. 31,400 $
21 7 1397 غرب تهران کانادا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 780 1,165,584,000 Rls. 27,752 $
22 8 1397 غرب تهران کانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 12,062 1,165,164,000 Rls. 13,530 $
23 12 1397 غرب تهران کانادا 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 3,980 1,054,158,720 Rls. 11,940 $
24 10 1397 غرب تهران کانادا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,750 1,030,865,000 Rls. 11,000 $
25 7 1397 غرب تهران کانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 7,000 1,017,781,024 Rls. 24,233 $
26 7 1397 غرب تهران کانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 13,371 1,010,856,000 Rls. 24,068 $
27 12 1397 غرب تهران کانادا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 33,124 1,009,573,280 Rls. 11,435 $
28 9 1397 غرب تهران کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,120 869,895,360 Rls. 9,540 $
29 12 1397 غرب تهران کانادا 39241010 ظروف ملامين 1,900 838,736,000 Rls. 9,500 $
30 6 1397 غرب تهران کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 9,400 806,400,000 Rls. 19,200 $
31 11 1397 غرب تهران کانادا 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 21,285 798,789,388 Rls. 10,004 $
32 5 1397 غرب تهران کانادا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 9,850 777,992,400 Rls. 17,730 $
33 10 1397 غرب تهران کانادا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,350 736,152,300 Rls. 8,100 $
34 1 1397 غرب تهران کانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,975 696,780,000 Rls. 16,590 $
35 8 1397 غرب تهران کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 48 683,046,000 Rls. 7,932 $
36 10 1397 غرب تهران کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 440 671,625,370 Rls. 7,390 $
37 10 1397 غرب تهران کانادا 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 3,820 644,384,340 Rls. 6,876 $
38 5 1397 غرب تهران کانادا 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 2,300 600,300,000 Rls. 13,800 $
39 10 1397 غرب تهران کانادا 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 100 598,010,140 Rls. 6,580 $
40 12 1397 غرب تهران کانادا 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 22,900 563,920,600 Rls. 6,100 $
41 8 1397 غرب تهران کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,946 556,794,000 Rls. 6,466 $
42 1 1397 غرب تهران کانادا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 4,608 535,248,000 Rls. 12,744 $
43 10 1397 غرب تهران کانادا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 2,765 518,243,950 Rls. 5,530 $
44 12 1397 غرب تهران کانادا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,000 462,230,000 Rls. 5,000 $
45 5 1397 غرب تهران کانادا 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 3,800 416,860,000 Rls. 9,500 $
46 10 1397 غرب تهران کانادا 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 10,092 406,649,592 Rls. 4,887 $
47 10 1397 غرب تهران کانادا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 4,481 391,844,000 Rls. 4,000 $
48 10 1397 غرب تهران کانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,089 358,951,239 Rls. 3,681 $
49 10 1397 غرب تهران کانادا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آن ها 798 312,495,590 Rls. 3,190 $
50 3 1397 غرب تهران کانادا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 17,900 294,999,900 Rls. 7,000 $
51 9 1397 غرب تهران کانادا 69074090 ک ک ک سایر 23,000 284,774,400 Rls. 3,456 $
52 3 1397 غرب تهران کانادا 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 8,898 258,555,780 Rls. 6,132 $
53 1 1397 غرب تهران کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 2,508 257,040,000 Rls. 6,120 $
54 8 1397 غرب تهران کانادا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,669 245,322,000 Rls. 2,849 $
55 8 1397 غرب تهران کانادا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,936 243,936,000 Rls. 2,833 $
56 1 1397 غرب تهران کانادا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 924 243,936,000 Rls. 5,808 $
57 5 1397 غرب تهران کانادا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,700 212,379,200 Rls. 4,840 $
58 2 1397 غرب تهران کانادا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 1,000 210,000,000 Rls. 5,000 $
59 8 1397 غرب تهران کانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,279 187,992,000 Rls. 2,183 $
60 9 1397 غرب تهران کانادا 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 1,825 185,012,336 Rls. 2,029 $
61 5 1397 غرب تهران کانادا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آن ها 1,920 168,499,200 Rls. 3,840 $
62 10 1397 غرب تهران کانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,550 139,447,920 Rls. 1,488 $
63 10 1397 غرب تهران کانادا 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 62 133,598,010 Rls. 1,470 $
64 5 1397 غرب تهران کانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 3,400 126,813,200 Rls. 2,890 $
65 5 1397 غرب تهران کانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,450 112,771,600 Rls. 2,570 $
66 1 1397 غرب تهران کانادا 09109120 سايرادويه جات مخلوط يادداشت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غير خرده فروشي 429 110,073,600 Rls. 2,621 $
67 10 1397 غرب تهران کانادا 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,829 109,412,262 Rls. 1,167 $
68 1 1397 غرب تهران کانادا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 495 101,871,000 Rls. 2,426 $
69 7 1397 غرب تهران کانادا 11061000 آرد، زبره و پودر سبزيجات غلافدار خشک کرده شماره 0713 1,348 78,323,280 Rls. 1,865 $
70 5 1397 غرب تهران کانادا 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 600 78,300,000 Rls. 1,800 $
71 4 1397 غرب تهران کانادا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 5,050 77,068,000 Rls. 1,800 $
72 1 1397 غرب تهران کانادا 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 288 60,480,000 Rls. 1,440 $
73 8 1397 غرب تهران کانادا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آن ها 633 53,172,000 Rls. 617 $
74 1 1397 غرب تهران کانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 288 52,416,000 Rls. 1,248 $
75 8 1397 غرب تهران کانادا 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,350 48,174,000 Rls. 559 $
76 4 1397 غرب تهران کانادا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,200 34,216,000 Rls. 800 $
77 1 1397 غرب تهران کانادا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 170 28,560,000 Rls. 680 $
78 12 1397 غرب تهران کانادا 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 200 26,486,400 Rls. 300 $
79 1 1397 غرب تهران کانادا 74181010 ک ک ک قلمزنی، صنایع دستی/اشياء سرميز، اشياء آشپزخانهک يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاكکكردن ظروف، صيقلکكردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس. 50 25,200,000 Rls. 600 $
80 1 1397 غرب تهران کانادا 17022000 ک قند و شربت درخت افرا/ساير قندها و شكرها، همچنين لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فروكتوز (لوولوز (Levulose) خالص از لحاظ شيميايي، بهکحالتکجامد، شربتکهاي قند بدون اينكه به آنها مواد خوشبوکكننده يا رنگکكننده افزودهکشده باشد؛ عسل مصنوعي، حتي مخلوط کشده  با عسل طبيع 504 24,192,000 Rls. 576 $
81 5 1397 غرب تهران کانادا 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 500 23,695,200 Rls. 540 $
82 8 1397 غرب تهران کانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 489 22,596,000 Rls. 262 $
83 10 1397 غرب تهران کانادا 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 51 9,992,022 Rls. 102 $
84 8 1397 غرب تهران کانادا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 5,300 85,699 Rls. 1 $
85 8 1397 غرب تهران کانادا 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 3,700 85,699 Rls. 1 $
مجموع کل
253,605,624,083 ريال
مجموع کل
4,362,559 دلار
[1]