آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,700 35,099,034,456 Rls. 358,296 $
2 5 1397 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 27,540 30,286,153,640 Rls. 693,653 $
3 12 1397 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,900 23,250,203,360 Rls. 263,345 $
4 4 1397 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 23,640 18,894,544,640 Rls. 439,705 $
5 7 1397 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,540 15,595,020,000 Rls. 371,310 $
6 2 1397 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,950 10,222,632,000 Rls. 243,396 $
7 9 1397 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,500 9,328,670,304 Rls. 102,306 $
8 9 1397 غرب تهران ژاپن 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 38,160 8,003,037,312 Rls. 87,768 $
9 1 1397 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,000 6,476,442,000 Rls. 154,201 $
10 7 1397 غرب تهران ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 3,000 5,725,356,000 Rls. 136,318 $
11 11 1397 غرب تهران ژاپن 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 19,080 5,332,182,660 Rls. 66,780 $
12 6 1397 غرب تهران ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,300 4,428,606,000 Rls. 105,443 $
13 3 1397 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,100 3,925,783,980 Rls. 92,874 $
14 6 1397 غرب تهران ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,095 3,616,074,000 Rls. 86,097 $
15 6 1397 غرب تهران ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 3,100 2,058,672,000 Rls. 49,016 $
16 7 1397 غرب تهران ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,167 1,154,118,000 Rls. 27,479 $
17 6 1397 غرب تهران ژاپن 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 420 500,892,000 Rls. 11,926 $
18 6 1397 غرب تهران ژاپن 84212190 ک ک ک ساير 1,100 184,800,000 Rls. 4,400 $
19 7 1397 غرب تهران ژاپن 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 89 106,722,000 Rls. 2,541 $
20 6 1397 غرب تهران ژاپن 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده، صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات و كارد و چنگال اشياءچوبي، مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94 نمي شود 150 105,000,000 Rls. 2,500 $
21 10 1397 غرب تهران ژاپن 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 89 93,454,794 Rls. 954 $
22 10 1397 غرب تهران ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 49 50,253,993 Rls. 513 $
23 5 1397 غرب تهران ژاپن 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 14 16,464,000 Rls. 392 $
مجموع کل
184,454,117,139 ريال
مجموع کل
3,301,213 دلار
[1]