آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 غرب تهران پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 7,878,020 357,234,709,874 Rls. 4,062,140 $
2 11 1397 غرب تهران پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 6,769,490 283,067,549,753 Rls. 3,422,345 $
3 10 1397 غرب تهران پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 5,178,390 229,520,994,484 Rls. 2,612,150 $
4 8 1397 غرب تهران پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 4,503,492 162,786,335,636 Rls. 2,260,892 $
5 9 1397 غرب تهران پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 3,276,617 153,742,447,693 Rls. 1,792,129 $
6 8 1397 غرب تهران پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 888,500 122,953,292,000 Rls. 2,026,231 $
7 11 1397 غرب تهران پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,383,255 93,839,492,593 Rls. 1,119,558 $
8 7 1397 غرب تهران پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 767,410 79,897,440,000 Rls. 1,902,320 $
9 9 1397 غرب تهران پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 72,670 75,593,470,348 Rls. 866,803 $
10 11 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 788,230 72,900,072,244 Rls. 844,061 $
11 9 1397 غرب تهران پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 416,000 71,802,609,000 Rls. 832,000 $
12 6 1397 غرب تهران پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 98,115 69,559,896,000 Rls. 1,656,188 $
13 8 1397 غرب تهران پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 410,765 62,857,230,360 Rls. 1,096,712 $
14 12 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 691,310 62,204,170,844 Rls. 698,375 $
15 10 1397 غرب تهران پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,501,390 60,444,695,284 Rls. 718,008 $
16 9 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 626,150 58,356,730,640 Rls. 668,203 $
17 4 1397 غرب تهران پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 600,770 54,701,344,080 Rls. 1,283,699 $
18 12 1397 غرب تهران پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 516,025 54,102,851,978 Rls. 619,275 $
19 12 1397 غرب تهران پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 853,140 51,342,737,533 Rls. 574,257 $
20 4 1397 غرب تهران پاکستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 1,577,170 50,407,798,490 Rls. 1,180,581 $
21 2 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 1,018,664 46,761,120,000 Rls. 1,113,360 $
22 8 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 748,480 46,275,778,320 Rls. 784,078 $
23 10 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 454,375 40,188,037,260 Rls. 455,780 $
24 3 1397 غرب تهران پاکستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 785,300 39,760,844,880 Rls. 942,360 $
25 11 1397 غرب تهران پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 247,065 39,738,860,560 Rls. 475,549 $
26 12 1397 غرب تهران پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 245,282 39,003,978,798 Rls. 445,549 $
27 6 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 833,080 37,689,120,000 Rls. 897,360 $
28 7 1397 غرب تهران پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 383,155 37,070,292,000 Rls. 882,626 $
29 4 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 817,645 36,812,865,600 Rls. 860,520 $
30 1 1397 غرب تهران پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 297,800 36,683,184,300 Rls. 893,400 $
31 2 1397 غرب تهران پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 287,565 36,233,190,000 Rls. 862,695 $
32 12 1397 غرب تهران پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 862,850 35,799,837,145 Rls. 407,905 $
33 2 1397 غرب تهران پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 299,970 35,051,016,000 Rls. 834,548 $
34 4 1397 غرب تهران پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 300,100 34,994,631,000 Rls. 817,800 $
35 3 1397 غرب تهران پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 275,490 34,806,482,550 Rls. 826,470 $
36 10 1397 غرب تهران پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 313,695 34,701,682,719 Rls. 376,434 $
37 2 1397 غرب تهران پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 42,940 34,235,922,000 Rls. 815,141 $
38 1 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 741,360 33,187,409,840 Rls. 839,312 $
39 10 1397 غرب تهران پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 196,000 33,047,119,000 Rls. 392,379 $
40 2 1397 غرب تهران پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 762,300 32,728,290,187 Rls. 779,244 $
41 2 1397 غرب تهران پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 192,000 32,256,000,000 Rls. 768,000 $
42 7 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 603,550 29,737,344,000 Rls. 708,032 $
43 10 1397 غرب تهران پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 68,310 29,596,701,024 Rls. 328,099 $
44 9 1397 غرب تهران پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 151,510 29,460,800,300 Rls. 330,700 $
45 11 1397 غرب تهران پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 179,150 28,702,038,500 Rls. 353,655 $
46 11 1397 غرب تهران پاکستان 56072900 ريسمان، طناب و کابل، ازسيزا ل، يا، ازگونه آگاو به غير از آن هايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 228,400 28,144,333,350 Rls. 339,274 $
47 11 1397 غرب تهران پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 273,802 27,992,037,538 Rls. 328,671 $
48 5 1397 غرب تهران پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 134,550 27,972,324,000 Rls. 645,840 $
49 2 1397 غرب تهران پاکستان 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 254,890 27,844,740,000 Rls. 662,970 $
50 5 1397 غرب تهران پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 225,000 27,004,950,000 Rls. 615,000 $
51 7 1397 غرب تهران پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 51,200 25,840,164,000 Rls. 615,242 $
52 6 1397 غرب تهران پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 200,000 25,200,000,000 Rls. 600,000 $
53 1 1397 غرب تهران پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 199,356 25,118,856,000 Rls. 598,068 $
54 8 1397 غرب تهران پاکستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 662,260 24,440,324,370 Rls. 349,815 $
55 5 1397 غرب تهران پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 509,300 23,920,912,345 Rls. 555,682 $
56 7 1397 غرب تهران پاکستان 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 226,390 23,770,950,000 Rls. 565,975 $
57 12 1397 غرب تهران پاکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 201,680 23,645,237,200 Rls. 269,860 $
58 4 1397 غرب تهران پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 501,060 23,543,553,553 Rls. 552,536 $
59 8 1397 غرب تهران پاکستان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 228,290 23,161,231,000 Rls. 349,393 $
60 6 1397 غرب تهران پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 275,200 23,116,800,000 Rls. 550,400 $
61 8 1397 غرب تهران پاکستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 149,590 22,176,490,500 Rls. 321,284 $
62 3 1397 غرب تهران پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 175,220 22,153,759,080 Rls. 526,190 $
63 3 1397 غرب تهران پاکستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 175,175 22,133,154,615 Rls. 525,525 $
64 12 1397 غرب تهران پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 152,500 22,017,155,151 Rls. 250,381 $
65 7 1397 غرب تهران پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 982,455 21,934,836,000 Rls. 522,258 $
66 11 1397 غرب تهران پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 164,860 21,716,381,548 Rls. 254,217 $
67 8 1397 غرب تهران پاکستان 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 150,600 21,541,673,000 Rls. 345,349 $
68 9 1397 غرب تهران پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 235,675 21,473,681,813 Rls. 246,742 $
69 3 1397 غرب تهران پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 168,000 21,001,152,000 Rls. 499,200 $
70 12 1397 غرب تهران پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,455,227 20,952,756,088 Rls. 239,463 $
71 5 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 421,861 20,571,635,400 Rls. 475,620 $
72 1 1397 غرب تهران پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 186,491 20,491,538,532 Rls. 538,153 $
73 2 1397 غرب تهران پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 375,000 20,475,000,000 Rls. 487,500 $
74 4 1397 غرب تهران پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 120,000 20,409,600,000 Rls. 480,000 $
75 9 1397 غرب تهران پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 107,270 20,043,434,548 Rls. 229,644 $
76 7 1397 غرب تهران پاکستان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 283,340 19,977,510,000 Rls. 475,655 $
77 12 1397 غرب تهران پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 27,967 19,386,973,757 Rls. 223,499 $
78 10 1397 غرب تهران پاکستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 412,700 18,819,172,908 Rls. 226,075 $
79 4 1397 غرب تهران پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 48,120 18,600,544,690 Rls. 434,897 $
80 8 1397 غرب تهران پاکستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 140,980 18,453,855,000 Rls. 285,635 $
81 8 1397 غرب تهران پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 152,225 17,929,226,850 Rls. 312,904 $
82 2 1397 غرب تهران پاکستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 224,370 17,904,726,000 Rls. 426,303 $
83 8 1397 غرب تهران پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 26,092 17,868,774,000 Rls. 425,447 $
84 3 1397 غرب تهران پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 401,940 17,758,987,920 Rls. 422,160 $
85 6 1397 غرب تهران پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 320,700 17,581,200,000 Rls. 418,600 $
86 8 1397 غرب تهران پاکستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 138,142 16,902,895,541 Rls. 214,913 $
87 8 1397 غرب تهران پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,832,580 16,800,862,338 Rls. 269,367 $
88 10 1397 غرب تهران پاکستان 56072900 ريسمان، طناب و کابل، ازسيزا ل، يا، ازگونه آگاو به غير از آن هايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 100,500 16,756,164,000 Rls. 201,000 $
89 5 1397 غرب تهران پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 26,570 16,233,000,000 Rls. 386,500 $
90 11 1397 غرب تهران پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 254,100 16,070,708,480 Rls. 195,071 $
91 6 1397 غرب تهران پاکستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 151,475 15,904,854,000 Rls. 378,687 $
92 5 1397 غرب تهران پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 125,000 15,750,000,000 Rls. 375,000 $
93 11 1397 غرب تهران پاکستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 274,570 15,520,399,231 Rls. 186,842 $
94 11 1397 غرب تهران پاکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 122,960 14,948,772,750 Rls. 180,034 $
95 6 1397 غرب تهران پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 151,280 14,646,240,000 Rls. 348,720 $
96 3 1397 غرب تهران پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 264,000 14,465,942,400 Rls. 343,200 $
97 3 1397 غرب تهران پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 300,300 13,925,959,132 Rls. 330,199 $
98 4 1397 غرب تهران پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 249,000 13,808,535,000 Rls. 323,700 $
99 4 1397 غرب تهران پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 66,685 13,671,815,520 Rls. 320,088 $
100 11 1397 غرب تهران پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 66,308 13,517,167,152 Rls. 154,733 $
مجموع کل
4,234,851,363,117 ريال
مجموع کل
68,826,404 دلار