آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 37,350 28,157,430,000 Rls. 670,415 $
2 9 1397 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,800 24,957,060,800 Rls. 273,700 $
3 11 1397 غرب تهران يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 352,000 23,579,776,000 Rls. 289,335 $
4 12 1397 غرب تهران يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 198,000 14,366,569,400 Rls. 159,464 $
5 4 1397 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,900 8,542,357,560 Rls. 201,186 $
6 10 1397 غرب تهران يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,750 6,387,966,800 Rls. 73,200 $
7 8 1397 غرب تهران يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 132,000 5,841,150,000 Rls. 139,075 $
8 7 1397 غرب تهران يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 110,000 5,685,288,000 Rls. 135,364 $
9 5 1397 غرب تهران يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 66,000 3,634,915,080 Rls. 85,296 $
10 10 1397 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 25,100 3,568,397,433 Rls. 37,059 $
11 12 1397 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 27,630 2,815,255,021 Rls. 32,029 $
12 5 1397 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 39,600 2,583,912,000 Rls. 59,400 $
13 3 1397 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 38,710 2,448,429,225 Rls. 58,065 $
14 12 1397 غرب تهران يونان 84039090 ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر 22,971 2,424,310,360 Rls. 28,040 $
15 6 1397 غرب تهران يونان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 25,000 2,100,000,000 Rls. 50,000 $
16 9 1397 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 15,260 1,738,346,229 Rls. 20,242 $
17 10 1397 غرب تهران يونان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,800 1,686,399,264 Rls. 18,556 $
18 2 1397 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 24,000 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
19 3 1397 غرب تهران يونان 84039090 ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر 22,200 1,464,757,336 Rls. 34,757 $
20 5 1397 غرب تهران يونان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 17,245 1,393,943,710 Rls. 33,189 $
21 4 1397 غرب تهران يونان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 16,551 1,387,108,035 Rls. 32,432 $
22 3 1397 غرب تهران يونان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 16,009 1,341,819,000 Rls. 31,948 $
23 9 1397 غرب تهران يونان 84039090 ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر 23,163 1,034,145,192 Rls. 11,723 $
24 6 1397 غرب تهران يونان 84039090 ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر 22,440 958,017,983 Rls. 22,810 $
25 7 1397 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 15,000 945,000,000 Rls. 22,500 $
26 4 1397 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 14,390 923,219,100 Rls. 21,585 $
27 6 1397 غرب تهران يونان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,800 846,020,538 Rls. 20,143 $
28 8 1397 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 7,800 491,400,000 Rls. 5,706 $
29 6 1397 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 7,200 453,600,000 Rls. 10,800 $
30 6 1397 غرب تهران يونان 25087010 خاک شاموت 11,967 55,331,152 Rls. 1,317 $
31 6 1397 غرب تهران يونان 25083000 خاک رس نسوز 11,527 26,253,073 Rls. 625 $
32 6 1397 غرب تهران يونان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 151 10,159,800 Rls. 242 $
مجموع کل
153,360,338,091 ريال
مجموع کل
2,616,202 دلار
[1]