آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 30,065 51,713,244,000 Rls. 1,217,982 $
2 3 1397 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 31,114 48,100,741,500 Rls. 1,140,650 $
3 10 1397 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 13,368 29,226,039,024 Rls. 334,964 $
4 11 1397 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 9,830 22,588,158,000 Rls. 258,000 $
5 6 1397 غرب تهران لهستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ يا کوه و حفر تونل (غيرخودرو) 36,000 18,740,400,000 Rls. 446,200 $
6 7 1397 غرب تهران لهستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ يا کوه و حفر تونل (غيرخودرو) 36,000 18,740,400,000 Rls. 446,200 $
7 8 1397 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 15,083 15,808,968,000 Rls. 376,404 $
8 4 1397 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 7,472 13,406,400,000 Rls. 315,000 $
9 9 1397 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 4,819 12,319,505,504 Rls. 135,106 $
10 6 1397 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 6,630 11,760,000,000 Rls. 280,000 $
11 5 1397 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 264,000 10,710,502,704 Rls. 255,012 $
12 8 1397 غرب تهران لهستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 100,000 9,389,661,700 Rls. 108,743 $
13 6 1397 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 216,700 8,903,467,133 Rls. 211,988 $
14 7 1397 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 8,000 8,488,200,000 Rls. 202,100 $
15 2 1397 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 5,015 7,644,000,000 Rls. 182,000 $
16 8 1397 غرب تهران لهستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,257,600,000 Rls. 172,800 $
17 12 1397 غرب تهران لهستان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 20,067 6,334,311,960 Rls. 71,746 $
18 8 1397 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 154,000 6,160,989,780 Rls. 71,741 $
19 10 1397 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 69,520 5,853,849,566 Rls. 64,411 $
20 12 1397 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 2,594 5,400,081,108 Rls. 60,183 $
21 8 1397 غرب تهران لهستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 100,400 5,191,200,000 Rls. 94,092 $
22 9 1397 غرب تهران لهستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 40,000 5,136,037,400 Rls. 60,200 $
23 9 1397 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 65,800 4,670,739,768 Rls. 53,777 $
24 7 1397 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 88,000 3,585,116,436 Rls. 85,360 $
25 8 1397 غرب تهران لهستان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 21,175 2,857,417,290 Rls. 32,592 $
26 3 1397 غرب تهران لهستان 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 22,095 2,761,414,560 Rls. 65,328 $
27 7 1397 غرب تهران لهستان 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 40,000 2,646,000,000 Rls. 63,000 $
28 8 1397 غرب تهران لهستان 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 40,000 2,532,600,000 Rls. 45,546 $
29 9 1397 غرب تهران لهستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 18,500 2,373,120,000 Rls. 28,800 $
30 8 1397 غرب تهران لهستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 14,570 2,164,300,650 Rls. 24,686 $
31 12 1397 غرب تهران لهستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 13,089 2,036,974,040 Rls. 23,560 $
32 5 1397 غرب تهران لهستان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 7,109 1,849,426,460 Rls. 44,034 $
33 5 1397 غرب تهران لهستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 22,000 1,260,974,000 Rls. 28,600 $
34 1 1397 غرب تهران لهستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 13,700 1,150,800,000 Rls. 27,400 $
35 2 1397 غرب تهران لهستان 08105000 کيوي، تازه 21,000 1,137,029,184 Rls. 27,072 $
36 10 1397 غرب تهران لهستان 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 7,310 1,096,903,512 Rls. 13,158 $
37 4 1397 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 23,110 1,034,900,826 Rls. 24,197 $
38 5 1397 غرب تهران لهستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 6,690 505,764,000 Rls. 12,042 $
39 1 1397 غرب تهران لهستان 08071100 هندوا نه، تازه 19,491 214,136,840 Rls. 5,662 $
40 4 1397 غرب تهران لهستان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 1,500 43,500,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
362,794,874,945 ريال
مجموع کل
7,111,335 دلار
[1]