آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 غرب تهران قطر 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 468,130 53,291,646,692 Rls. 604,725 $
2 9 1397 غرب تهران قطر 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 175,685 18,962,194,272 Rls. 210,822 $
3 11 1397 غرب تهران قطر 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 493,670 17,522,997,420 Rls. 213,298 $
4 2 1397 غرب تهران قطر 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 78,288 14,913,570,000 Rls. 355,085 $
5 5 1397 غرب تهران قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 33,050 14,240,209,280 Rls. 333,146 $
6 9 1397 غرب تهران قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 29,998 13,837,375,380 Rls. 156,865 $
7 11 1397 غرب تهران قطر 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 158,070 12,621,415,290 Rls. 158,070 $
8 11 1397 غرب تهران قطر 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 341,680 12,572,442,920 Rls. 139,063 $
9 10 1397 غرب تهران قطر 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 112,930 12,316,100,628 Rls. 135,516 $
10 2 1397 غرب تهران قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,100 11,850,300,000 Rls. 282,150 $
11 11 1397 غرب تهران قطر 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 282,830 10,570,736,176 Rls. 125,479 $
12 12 1397 غرب تهران قطر 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 287,550 10,382,331,707 Rls. 117,020 $
13 8 1397 غرب تهران قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 24,720 10,202,918,460 Rls. 242,927 $
14 11 1397 غرب تهران قطر 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 258,150 10,114,554,120 Rls. 121,565 $
15 9 1397 غرب تهران قطر 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 143,850 9,453,415,404 Rls. 107,167 $
16 10 1397 غرب تهران قطر 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 236,330 9,259,572,936 Rls. 111,184 $
17 1 1397 غرب تهران قطر 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 44,736 8,090,901,940 Rls. 202,719 $
18 10 1397 غرب تهران قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,850 7,802,593,650 Rls. 79,650 $
19 12 1397 غرب تهران قطر 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 186,890 6,740,729,185 Rls. 76,063 $
20 11 1397 غرب تهران قطر 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غير از غذا هاي رژيمي (چيکن ميت) 11,155 5,428,747,044 Rls. 65,247 $
21 12 1397 غرب تهران قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,930 4,971,308,405 Rls. 57,295 $
22 5 1397 غرب تهران قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,186 4,180,764,000 Rls. 99,542 $
23 7 1397 غرب تهران قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,900 4,152,225,000 Rls. 98,863 $
24 9 1397 غرب تهران قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 4,103,280,000 Rls. 45,000 $
25 12 1397 غرب تهران قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 22,700 4,091,707,360 Rls. 46,345 $
26 12 1397 غرب تهران قطر 08042010 --- انجیر خشک 22,300 4,002,801,344 Rls. 45,338 $
27 12 1397 غرب تهران قطر 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 7,000 3,915,224,000 Rls. 44,000 $
28 4 1397 غرب تهران قطر 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 18,640 3,643,803,300 Rls. 84,543 $
29 12 1397 غرب تهران قطر 72149100 ميله هاي ازآهن يافولاد غير ممزوج، گرم نوردشده... باسطح مقطع عرضي مستطيل (غير ازمربع). 96,690 3,594,117,645 Rls. 39,351 $
30 12 1397 غرب تهران قطر 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش از5/0ميليمتر وپهناي كمتر از 600ميلي متر 97,256 3,494,703,904 Rls. 39,583 $
31 4 1397 غرب تهران قطر 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 224,556 3,354,273,351 Rls. 78,663 $
32 9 1397 غرب تهران قطر 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 500 3,347,645,400 Rls. 37,950 $
33 7 1397 غرب تهران قطر 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 9,885 3,321,360,000 Rls. 79,080 $
34 4 1397 غرب تهران قطر 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غير از غذا هاي رژيمي (چيکن ميت) 11,520 2,761,598,400 Rls. 65,040 $
35 12 1397 غرب تهران قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 400 2,606,738,850 Rls. 30,150 $
36 6 1397 غرب تهران قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,440 2,583,420,000 Rls. 61,510 $
37 12 1397 غرب تهران قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 87,725 2,541,382,730 Rls. 27,710 $
38 10 1397 غرب تهران قطر 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 9,990 2,290,175,808 Rls. 27,525 $
39 10 1397 غرب تهران قطر 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 57,540 2,254,412,652 Rls. 27,043 $
40 5 1397 غرب تهران قطر 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 11,184 2,225,856,880 Rls. 50,726 $
41 7 1397 غرب تهران قطر 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 43,010 2,167,704,000 Rls. 51,612 $
42 9 1397 غرب تهران قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 10,930 1,993,282,240 Rls. 21,860 $
43 2 1397 غرب تهران قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 124,125 1,992,060,000 Rls. 47,430 $
44 8 1397 غرب تهران قطر 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 5,400 1,968,675,000 Rls. 22,605 $
45 5 1397 غرب تهران قطر 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,954,063,500 Rls. 44,921 $
46 10 1397 غرب تهران قطر 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 48,910 1,916,288,268 Rls. 22,987 $
47 10 1397 غرب تهران قطر 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 7,779 1,885,526,952 Rls. 22,618 $
48 11 1397 غرب تهران قطر 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش از5/0ميليمتر وپهناي كمتر از 600ميلي متر 49,360 1,848,427,300 Rls. 21,755 $
49 11 1397 غرب تهران قطر 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 21,000 1,763,982,240 Rls. 21,201 $
50 12 1397 غرب تهران قطر 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 47,510 1,677,262,648 Rls. 19,336 $
51 2 1397 غرب تهران قطر 33019012 ساير عرقيات سنتي 9,850 1,579,284,000 Rls. 37,602 $
52 9 1397 غرب تهران قطر 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,548,641,600 Rls. 17,600 $
53 11 1397 غرب تهران قطر 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,540,897,600 Rls. 17,600 $
54 12 1397 غرب تهران قطر 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,526,676,800 Rls. 17,600 $
55 2 1397 غرب تهران قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,500 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
56 12 1397 غرب تهران قطر 33051000 شامپوها 8,816 1,475,988,277 Rls. 17,072 $
57 8 1397 غرب تهران قطر 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 400 1,442,700,000 Rls. 34,350 $
58 6 1397 غرب تهران قطر 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 7,456 1,420,344,660 Rls. 33,818 $
59 1 1397 غرب تهران قطر 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 11,050 1,320,229,770 Rls. 33,150 $
60 2 1397 غرب تهران قطر 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 4,624 1,291,290,000 Rls. 30,745 $
61 12 1397 غرب تهران قطر 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 7,600 1,207,779,840 Rls. 13,680 $
62 12 1397 غرب تهران قطر 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 33,788 1,192,802,993 Rls. 13,751 $
63 3 1397 غرب تهران قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 12,977 1,110,306,090 Rls. 26,267 $
64 8 1397 غرب تهران قطر 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 4,000 1,008,000,000 Rls. 24,000 $
65 6 1397 غرب تهران قطر 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 41,180 1,003,128,000 Rls. 23,884 $
66 9 1397 غرب تهران قطر 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 10,010 971,302,332 Rls. 11,011 $
67 12 1397 غرب تهران قطر 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 57,840 969,013,772 Rls. 10,976 $
68 9 1397 غرب تهران قطر 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 2,680 943,263,520 Rls. 10,720 $
69 7 1397 غرب تهران قطر 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
70 12 1397 غرب تهران قطر 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 4,812 921,393,563 Rls. 10,657 $
71 8 1397 غرب تهران قطر 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 7,300 919,800,000 Rls. 21,900 $
72 10 1397 غرب تهران قطر 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 3,080 852,813,720 Rls. 10,230 $
73 12 1397 غرب تهران قطر 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,857 848,416,979 Rls. 9,813 $
74 7 1397 غرب تهران قطر 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 4,600 772,800,000 Rls. 18,400 $
75 8 1397 غرب تهران قطر 32091090 سايررنگ ها بر اساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غير مذکور 8,000 767,863,040 Rls. 8,960 $
76 1 1397 غرب تهران قطر 70193910 پشم شيشه 14,729 742,350,000 Rls. 17,675 $
77 7 1397 غرب تهران قطر 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 2,700 680,400,000 Rls. 16,200 $
78 8 1397 غرب تهران قطر 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 14,188 598,206,000 Rls. 14,243 $
79 3 1397 غرب تهران قطر 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 19,980 565,826,220 Rls. 13,386 $
80 12 1397 غرب تهران قطر 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 1,460 515,601,920 Rls. 5,840 $
81 12 1397 غرب تهران قطر 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 38,955 505,179,937 Rls. 5,843 $
82 3 1397 غرب تهران قطر 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 2,160 455,382,000 Rls. 10,800 $
83 2 1397 غرب تهران قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,200 376,320,000 Rls. 8,960 $
84 8 1397 غرب تهران قطر 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 3,504 257,544,000 Rls. 6,132 $
85 2 1397 غرب تهران قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,170 239,652,000 Rls. 5,706 $
86 2 1397 غرب تهران قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 1,480 234,234,000 Rls. 5,577 $
87 9 1397 غرب تهران قطر 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 654 228,995,850 Rls. 2,511 $
88 2 1397 غرب تهران قطر 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 74,000 210,000,000 Rls. 5,000 $
89 12 1397 غرب تهران قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,032 173,263,836 Rls. 2,004 $
90 5 1397 غرب تهران قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 2,250 170,100,000 Rls. 4,050 $
91 2 1397 غرب تهران قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,461 161,658,000 Rls. 3,849 $
92 8 1397 غرب تهران قطر 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 4,000 134,400,000 Rls. 3,200 $
93 12 1397 غرب تهران قطر 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 880 114,125,880 Rls. 1,320 $
94 12 1397 غرب تهران قطر 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 551 100,361,651 Rls. 1,137 $
95 12 1397 غرب تهران قطر 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,270 57,250,380 Rls. 660 $
مجموع کل
392,370,411,911 ريال
مجموع کل
5,865,221 دلار
[1]