آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 792,296 25,371,011,731 Rls. 588,952 $
2 6 1397 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 604,686 18,808,097,771 Rls. 447,807 $
3 4 1397 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 443,529 14,136,192,380 Rls. 330,899 $
4 3 1397 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 349,182 11,283,735,919 Rls. 267,868 $
5 12 1397 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 140,333 9,327,471,900 Rls. 100,896 $
6 5 1397 غرب تهران فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 40,645 8,064,171,225 Rls. 182,903 $
7 11 1397 غرب تهران فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 20,622 7,492,714,992 Rls. 82,488 $
8 11 1397 غرب تهران فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,400 7,123,703,892 Rls. 85,618 $
9 2 1397 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 185,642 6,192,416,676 Rls. 147,441 $
10 7 1397 غرب تهران فرانسه 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 6,848 4,774,425,600 Rls. 113,677 $
11 4 1397 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 139,208 4,472,088,770 Rls. 104,083 $
12 6 1397 غرب تهران فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 20,662 3,905,118,000 Rls. 92,979 $
13 7 1397 غرب تهران فرانسه 33019012 ساير عرقيات سنتي 20,291 3,834,999,000 Rls. 91,310 $
14 3 1397 غرب تهران فرانسه 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 11,737 3,807,287,170 Rls. 90,649 $
15 10 1397 غرب تهران فرانسه 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 18,872 3,670,103,951 Rls. 37,465 $
16 2 1397 غرب تهران فرانسه 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 14,950 3,151,140,240 Rls. 75,027 $
17 2 1397 غرب تهران فرانسه 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,984 2,940,000,000 Rls. 70,000 $
18 1 1397 غرب تهران فرانسه 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 5,820 2,646,000,000 Rls. 63,000 $
19 3 1397 غرب تهران فرانسه 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 19,433 2,241,733,545 Rls. 53,166 $
20 3 1397 غرب تهران فرانسه 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 69,555 2,203,174,675 Rls. 52,164 $
21 9 1397 غرب تهران فرانسه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 15,662 2,072,364,516 Rls. 23,493 $
22 4 1397 غرب تهران فرانسه 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,492 1,939,500,000 Rls. 45,000 $
23 9 1397 غرب تهران فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 20,341 1,929,628,624 Rls. 21,875 $
24 5 1397 غرب تهران فرانسه 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 1,083 1,859,691,500 Rls. 42,179 $
25 4 1397 غرب تهران فرانسه 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 12,806 1,655,168,754 Rls. 38,982 $
26 5 1397 غرب تهران فرانسه 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,492 1,623,560,000 Rls. 37,000 $
27 7 1397 غرب تهران فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18,077 1,518,468,000 Rls. 36,154 $
28 7 1397 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 46,352 1,454,303,356 Rls. 34,626 $
29 12 1397 غرب تهران فرانسه 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 584 1,396,232,484 Rls. 15,815 $
30 9 1397 غرب تهران فرانسه 08042010 --- انجیر خشک 3,384 1,268,753,196 Rls. 14,383 $
31 3 1397 غرب تهران فرانسه 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,492 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
32 3 1397 غرب تهران فرانسه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 18,900 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
33 3 1397 غرب تهران فرانسه 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 5,656 1,224,931,656 Rls. 29,165 $
34 7 1397 غرب تهران فرانسه 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 15,726 1,204,812,000 Rls. 28,686 $
35 10 1397 غرب تهران فرانسه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 5,096 1,130,029,031 Rls. 13,555 $
36 5 1397 غرب تهران فرانسه 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 8,762 1,078,466,525 Rls. 24,461 $
37 4 1397 غرب تهران فرانسه 29221220 دي اتانول آمين 22,080 939,724,800 Rls. 22,080 $
38 11 1397 غرب تهران فرانسه 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 600 930,008,784 Rls. 11,178 $
39 3 1397 غرب تهران فرانسه 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 11,800 897,814,800 Rls. 21,240 $
40 12 1397 غرب تهران فرانسه 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,136 890,074,620 Rls. 10,081 $
41 5 1397 غرب تهران فرانسه 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 3,455 887,551,935 Rls. 20,131 $
42 2 1397 غرب تهران فرانسه 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 23,251 784,294,488 Rls. 18,674 $
43 3 1397 غرب تهران فرانسه 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 1,500 630,000,000 Rls. 15,000 $
44 6 1397 غرب تهران فرانسه 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 3,641 611,688,000 Rls. 14,564 $
45 2 1397 غرب تهران فرانسه 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 3,587 500,493,708 Rls. 11,917 $
46 12 1397 غرب تهران فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,861 463,986,474 Rls. 5,019 $
47 4 1397 غرب تهران فرانسه 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,980 430,667,880 Rls. 10,143 $
48 7 1397 غرب تهران فرانسه 40091200 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجور نشده با ساير مواد با لوازم و ملحقات 3,482 423,608,234 Rls. 10,086 $
49 2 1397 غرب تهران فرانسه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده براي وسايط نقليه شماره 8703 به غير ا ز سواري 64 301,611,093 Rls. 7,181 $
50 3 1397 غرب تهران فرانسه 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 165 278,136,600 Rls. 6,580 $
51 7 1397 غرب تهران فرانسه 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 2,340 198,240,000 Rls. 4,720 $
52 3 1397 غرب تهران فرانسه 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 400 134,400,000 Rls. 3,200 $
53 2 1397 غرب تهران فرانسه 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 382 117,135,829 Rls. 2,789 $
54 3 1397 غرب تهران فرانسه 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 1,265 106,943,100 Rls. 2,530 $
55 3 1397 غرب تهران فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 87 57,402,660 Rls. 1,358 $
56 12 1397 غرب تهران فرانسه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 120 38,827,320 Rls. 420 $
57 4 1397 غرب تهران فرانسه 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,600 34,048,000 Rls. 800 $
58 5 1397 غرب تهران فرانسه 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 1,850 33,600,000 Rls. 800 $
59 4 1397 غرب تهران فرانسه 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 300 8,620,000 Rls. 200 $
60 8 1397 غرب تهران فرانسه 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 2,200 82,525 Rls. 1 $
مجموع کل
179,020,457,929 ريال
مجموع کل
3,744,459 دلار
[1]