آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,097,763 767,244,383,300 Rls. 17,917,042 $
2 8 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 11,494,220 636,599,617,932 Rls. 8,218,345 $
3 9 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 7,499,040 458,755,078,661 Rls. 5,371,725 $
4 6 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,669,765 448,710,570,000 Rls. 10,683,585 $
5 2 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 12,606,060 394,759,554,000 Rls. 9,399,037 $
6 5 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 3,128,236 394,743,762,230 Rls. 9,118,864 $
7 4 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,513,805 363,937,086,550 Rls. 8,511,185 $
8 8 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,403,163 338,287,625,081 Rls. 4,407,392 $
9 10 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 7,277,985 326,232,446,037 Rls. 3,499,092 $
10 4 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 9,318,350 302,992,345,510 Rls. 7,084,931 $
11 6 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 8,705,826 271,935,468,000 Rls. 6,474,654 $
12 5 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,808,056 271,338,396,510 Rls. 6,295,787 $
13 4 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,728,958 258,796,875,840 Rls. 6,052,296 $
14 6 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 188,940 222,276,400,000 Rls. 5,292,300 $
15 7 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 7,132,140 222,230,610,000 Rls. 5,291,205 $
16 5 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,652,000 219,370,838,610 Rls. 5,073,960 $
17 9 1397 غرب تهران عراق 41044100 كامل دانهکدانه، لايهکلايه بريده نشده؛ لايهکهاي دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 275,500 207,791,452,800 Rls. 2,345,400 $
18 3 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,487,460 207,555,441,736 Rls. 4,923,489 $
19 3 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,424,311 207,179,845,974 Rls. 4,916,508 $
20 8 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 433,960 201,337,753,489 Rls. 2,945,354 $
21 3 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 4,505,375 199,273,412,124 Rls. 4,728,194 $
22 3 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,813,930 196,553,201,250 Rls. 4,665,530 $
23 6 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,837,766 192,528,462,000 Rls. 4,584,011 $
24 6 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,572,440 182,487,900,000 Rls. 4,344,950 $
25 8 1397 غرب تهران عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 320,703 162,748,592,654 Rls. 2,044,401 $
26 10 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,214,130 162,459,173,752 Rls. 1,818,255 $
27 10 1397 غرب تهران عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 524,203 159,617,405,314 Rls. 1,769,177 $
28 2 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,394,683 156,529,931,250 Rls. 3,729,222 $
29 1 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,274,989 154,986,947,100 Rls. 4,001,732 $
30 4 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,031,684 154,699,270,010 Rls. 3,618,588 $
31 6 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,211,432 148,904,970,940 Rls. 3,543,286 $
32 8 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,815,700 148,450,114,019 Rls. 1,881,474 $
33 5 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,129,121 145,493,527,420 Rls. 3,370,978 $
34 7 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,958,681 144,733,050,000 Rls. 3,446,025 $
35 10 1397 غرب تهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,460,780 143,715,412,705 Rls. 1,627,261 $
36 10 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 692,039 133,560,652,223 Rls. 1,458,195 $
37 4 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,105,200 130,134,676,500 Rls. 3,036,600 $
38 2 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 4,079,360 129,227,490,000 Rls. 3,076,845 $
39 9 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,105,540 127,138,293,411 Rls. 1,438,125 $
40 4 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 107,210 123,817,680,000 Rls. 2,872,800 $
41 2 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 250,454 123,164,265,000 Rls. 2,932,483 $
42 2 1397 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 297,557 112,748,370,000 Rls. 2,684,485 $
43 10 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 639,800 112,061,530,200 Rls. 1,280,615 $
44 5 1397 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 302,860 111,257,235,520 Rls. 2,539,460 $
45 2 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 959,562 111,193,068,000 Rls. 2,647,454 $
46 10 1397 غرب تهران عراق 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,547,390 110,965,599,703 Rls. 1,200,949 $
47 2 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 461,272 110,880,000,000 Rls. 2,640,000 $
48 5 1397 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 292,194 104,880,070,390 Rls. 2,393,230 $
49 9 1397 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 566,737 103,971,796,496 Rls. 1,184,614 $
50 9 1397 غرب تهران عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,598,920 99,858,489,420 Rls. 1,142,993 $
51 5 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 84,040 95,814,144,000 Rls. 2,202,624 $
52 5 1397 غرب تهران عراق 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 334,230 94,428,122,740 Rls. 2,150,666 $
53 7 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,260,500 91,273,686,000 Rls. 2,173,182 $
54 4 1397 غرب تهران عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 320,894 90,492,269,050 Rls. 2,118,119 $
55 5 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,916,040 89,046,109,460 Rls. 2,072,674 $
56 5 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 908,801 88,550,789,900 Rls. 2,075,722 $
57 2 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,874,002 87,997,209,300 Rls. 2,095,172 $
58 3 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 178,087 84,331,699,560 Rls. 2,004,144 $
59 9 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 200,993 82,694,934,885 Rls. 955,273 $
60 1 1397 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 691,490 79,966,283,220 Rls. 2,099,270 $
61 2 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,559,766 79,501,758,000 Rls. 1,892,899 $
62 9 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 309,370 78,315,091,140 Rls. 885,087 $
63 9 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,539,000 78,107,763,016 Rls. 904,550 $
64 3 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 704,706 77,417,463,720 Rls. 1,837,962 $
65 7 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,676,350 77,150,724,000 Rls. 1,836,922 $
66 4 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,649,930 75,290,208,680 Rls. 1,763,279 $
67 8 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,130,460 74,651,114,147 Rls. 978,464 $
68 8 1397 غرب تهران عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 551,319 74,609,928,061 Rls. 886,234 $
69 3 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 589,165 74,425,412,505 Rls. 1,767,495 $
70 9 1397 غرب تهران عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 123,510 72,281,973,667 Rls. 817,014 $
71 9 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,959,345 70,783,873,268 Rls. 810,748 $
72 9 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 384,583 70,700,695,000 Rls. 792,865 $
73 8 1397 غرب تهران عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 318,131 70,590,831,536 Rls. 824,579 $
74 6 1397 غرب تهران عراق 87021000 ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل) 140,000 69,864,064,900 Rls. 1,663,428 $
75 4 1397 غرب تهران عراق 04021030 شير خشك صنعتي 409,025 69,765,310,000 Rls. 1,636,100 $
76 9 1397 غرب تهران عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 253,736 69,215,349,382 Rls. 787,435 $
77 7 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 203,470 68,968,326,000 Rls. 1,642,103 $
78 1 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,230,020 68,835,914,106 Rls. 1,711,745 $
79 9 1397 غرب تهران عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 1,254,330 68,525,293,744 Rls. 777,682 $
80 2 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,480,020 67,390,764,000 Rls. 1,604,542 $
81 5 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 149,800 66,550,295,040 Rls. 1,521,012 $
82 4 1397 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 739,772 65,506,077,510 Rls. 1,527,131 $
83 8 1397 غرب تهران عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,854,705 65,168,141,191 Rls. 918,234 $
84 2 1397 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 598,557 64,897,169,400 Rls. 1,545,171 $
85 1 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,409,955 64,351,839,268 Rls. 1,637,194 $
86 10 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,809,000 64,014,937,112 Rls. 711,775 $
87 10 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 373,140 63,689,090,320 Rls. 721,021 $
88 3 1397 غرب تهران عراق 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 243,870 62,287,010,490 Rls. 1,475,414 $
89 3 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,968,370 61,869,332,437 Rls. 1,468,052 $
90 2 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 5,860,303 61,619,700,000 Rls. 1,467,136 $
91 5 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,905,000 60,851,275,500 Rls. 1,428,750 $
92 5 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,480,986 60,713,609,540 Rls. 1,406,892 $
93 5 1397 غرب تهران عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 559,250 60,683,055,000 Rls. 1,405,945 $
94 10 1397 غرب تهران عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,382,490 60,440,119,477 Rls. 655,560 $
95 4 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,030,076 60,333,995,878 Rls. 1,409,018 $
96 10 1397 غرب تهران عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,436,867 60,195,217,386 Rls. 656,117 $
97 2 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 777,396 60,035,212,880 Rls. 1,429,409 $
98 6 1397 غرب تهران عراق 41044100 كامل دانهکدانه، لايهکلايه بريده نشده؛ لايهکهاي دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 102,220 58,772,490,000 Rls. 1,399,345 $
99 6 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 467,019 58,642,794,000 Rls. 1,396,257 $
100 6 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,283,200 58,421,118,000 Rls. 1,390,979 $
مجموع کل
14,500,145,727,077 ريال
مجموع کل
286,862,474 دلار