آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,097,763 767,244,383,300 Rls. 17,917,042 $
2 6 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,669,765 448,710,570,000 Rls. 10,683,585 $
3 2 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 12,606,060 394,759,554,000 Rls. 9,399,037 $
4 5 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 3,128,236 394,743,762,230 Rls. 9,118,864 $
5 4 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,513,805 363,937,086,550 Rls. 8,511,185 $
6 4 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 9,318,350 302,992,345,510 Rls. 7,084,931 $
7 6 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 8,705,826 271,935,468,000 Rls. 6,474,654 $
8 5 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,808,056 271,338,396,510 Rls. 6,295,787 $
9 4 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,728,958 258,796,875,840 Rls. 6,052,296 $
10 6 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 188,940 222,276,400,000 Rls. 5,292,300 $
11 7 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 7,132,140 222,230,610,000 Rls. 5,291,205 $
12 5 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,652,000 219,370,838,610 Rls. 5,073,960 $
13 3 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,487,460 207,555,441,736 Rls. 4,923,489 $
14 3 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,424,311 207,179,845,974 Rls. 4,916,508 $
15 3 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 4,505,375 199,273,412,124 Rls. 4,728,194 $
16 3 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,813,930 196,553,201,250 Rls. 4,665,530 $
17 6 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,837,766 192,528,462,000 Rls. 4,584,011 $
18 6 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,572,440 182,487,900,000 Rls. 4,344,950 $
19 2 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,394,683 156,529,931,250 Rls. 3,729,222 $
20 1 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,274,989 154,986,947,100 Rls. 4,001,732 $
21 4 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,031,684 154,699,270,010 Rls. 3,618,588 $
22 6 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,211,432 148,904,970,940 Rls. 3,543,286 $
23 5 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,129,121 145,493,527,420 Rls. 3,370,978 $
24 7 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,958,681 144,733,050,000 Rls. 3,446,025 $
25 4 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,105,200 130,134,676,500 Rls. 3,036,600 $
26 2 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 4,079,360 129,227,490,000 Rls. 3,076,845 $
27 4 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 107,210 123,817,680,000 Rls. 2,872,800 $
28 2 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 250,454 123,164,265,000 Rls. 2,932,483 $
29 2 1397 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 297,557 112,748,370,000 Rls. 2,684,485 $
30 5 1397 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 302,860 111,257,235,520 Rls. 2,539,460 $
31 2 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 959,562 111,193,068,000 Rls. 2,647,454 $
32 2 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 461,272 110,880,000,000 Rls. 2,640,000 $
33 5 1397 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 292,194 104,880,070,390 Rls. 2,393,230 $
34 5 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 84,040 95,814,144,000 Rls. 2,202,624 $
35 5 1397 غرب تهران عراق 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 334,230 94,428,122,740 Rls. 2,150,666 $
36 7 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,260,500 91,273,686,000 Rls. 2,173,182 $
37 4 1397 غرب تهران عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 320,894 90,492,269,050 Rls. 2,118,119 $
38 5 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,916,040 89,046,109,460 Rls. 2,072,674 $
39 5 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 908,801 88,550,789,900 Rls. 2,075,722 $
40 2 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,874,002 87,997,209,300 Rls. 2,095,172 $
41 3 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 178,087 84,331,699,560 Rls. 2,004,144 $
42 1 1397 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 691,490 79,966,283,220 Rls. 2,099,270 $
43 2 1397 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,559,766 79,501,758,000 Rls. 1,892,899 $
44 3 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 704,706 77,417,463,720 Rls. 1,837,962 $
45 7 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,676,350 77,150,724,000 Rls. 1,836,922 $
46 4 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,649,930 75,290,208,680 Rls. 1,763,279 $
47 3 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 589,165 74,425,412,505 Rls. 1,767,495 $
48 6 1397 غرب تهران عراق 87021000 ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل) 140,000 69,864,064,900 Rls. 1,663,428 $
49 4 1397 غرب تهران عراق 04021030 شير خشك صنعتي 409,025 69,765,310,000 Rls. 1,636,100 $
50 7 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 203,470 68,968,326,000 Rls. 1,642,103 $
51 1 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,230,020 68,835,914,106 Rls. 1,711,745 $
52 2 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,480,020 67,390,764,000 Rls. 1,604,542 $
53 5 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 149,800 66,550,295,040 Rls. 1,521,012 $
54 4 1397 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 739,772 65,506,077,510 Rls. 1,527,131 $
55 2 1397 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 598,557 64,897,169,400 Rls. 1,545,171 $
56 1 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,409,955 64,351,839,268 Rls. 1,637,194 $
57 3 1397 غرب تهران عراق 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 243,870 62,287,010,490 Rls. 1,475,414 $
58 3 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,968,370 61,869,332,437 Rls. 1,468,052 $
59 2 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 5,860,303 61,619,700,000 Rls. 1,467,136 $
60 5 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,905,000 60,851,275,500 Rls. 1,428,750 $
61 5 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,480,986 60,713,609,540 Rls. 1,406,892 $
62 5 1397 غرب تهران عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 559,250 60,683,055,000 Rls. 1,405,945 $
63 4 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,030,076 60,333,995,878 Rls. 1,409,018 $
64 2 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 777,396 60,035,212,880 Rls. 1,429,409 $
65 6 1397 غرب تهران عراق 41044100 كامل دانهکدانه، لايهکلايه بريده نشده؛ لايهکهاي دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 102,220 58,772,490,000 Rls. 1,399,345 $
66 6 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 467,019 58,642,794,000 Rls. 1,396,257 $
67 6 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,283,200 58,421,118,000 Rls. 1,390,979 $
68 5 1397 غرب تهران عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 205,444 58,104,941,850 Rls. 1,355,900 $
69 5 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 822,250 57,891,783,320 Rls. 1,328,121 $
70 5 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 339,939 57,323,851,200 Rls. 1,310,360 $
71 4 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 334,264 56,200,099,200 Rls. 1,305,360 $
72 3 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,432,961 55,868,892,364 Rls. 1,325,655 $
73 2 1397 غرب تهران عراق 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 2,114,025 54,527,886,000 Rls. 1,298,283 $
74 5 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 470,270 53,875,105,400 Rls. 1,229,510 $
75 5 1397 غرب تهران عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 407,900 53,773,101,000 Rls. 1,223,700 $
76 5 1397 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 410,060 52,164,628,360 Rls. 1,224,737 $
77 2 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 424,050 51,374,400,000 Rls. 1,223,200 $
78 5 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 393,881 50,252,589,600 Rls. 1,181,643 $
79 6 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,519,861 47,228,664,000 Rls. 1,124,492 $
80 2 1397 غرب تهران عراق 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 150,640 47,208,000,000 Rls. 1,124,000 $
81 4 1397 غرب تهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 123,865 46,889,352,000 Rls. 1,087,920 $
82 5 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 624,556 46,885,606,750 Rls. 1,089,723 $
83 2 1397 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 372,070 46,713,660,000 Rls. 1,112,230 $
84 3 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 226,271 46,112,522,400 Rls. 1,095,120 $
85 4 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 98,292 43,807,714,580 Rls. 1,027,369 $
86 4 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,050,674 42,635,918,780 Rls. 998,156 $
87 7 1397 غرب تهران عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 166,262 41,898,024,000 Rls. 997,572 $
88 5 1397 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 79,489 41,616,649,200 Rls. 968,557 $
89 5 1397 غرب تهران عراق 39011090 ساير: 1,002,815 41,249,355,820 Rls. 955,923 $
90 3 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 532,320 40,499,259,860 Rls. 961,041 $
91 3 1397 غرب تهران عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 383,420 40,428,165,000 Rls. 958,550 $
92 6 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,044,341 40,130,790,000 Rls. 955,495 $
93 4 1397 غرب تهران عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 376,350 40,129,550,000 Rls. 940,875 $
94 2 1397 غرب تهران عراق 69074090 سا?ر 4,647,648 39,572,694,000 Rls. 942,207 $
95 2 1397 غرب تهران عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 316,177 38,685,402,000 Rls. 921,081 $
96 4 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 373,960 37,764,507,400 Rls. 880,950 $
97 4 1397 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 549,331 37,753,169,688 Rls. 881,140 $
98 7 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,591,000 37,705,500,000 Rls. 897,750 $
99 3 1397 غرب تهران عراق 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 80,339 37,580,016,690 Rls. 889,047 $
100 2 1397 غرب تهران عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 988,200 37,353,960,000 Rls. 889,380 $
مجموع کل
11,263,816,100,310 ريال
مجموع کل
265,851,516 دلار