آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,097,763 767,244,383,300 Rls. 17,917,042 $
2 8 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 11,494,220 636,599,617,932 Rls. 8,218,345 $
3 9 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 7,499,040 458,755,078,661 Rls. 5,371,725 $
4 6 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,669,765 448,710,570,000 Rls. 10,683,585 $
5 2 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 12,606,060 394,759,554,000 Rls. 9,399,037 $
6 5 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 3,128,236 394,743,762,230 Rls. 9,118,864 $
7 4 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,513,805 363,937,086,550 Rls. 8,511,185 $
8 8 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 3,403,163 338,287,625,081 Rls. 4,407,392 $
9 12 1397 غرب تهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 9,219,444 330,324,131,370 Rls. 3,745,797 $
10 10 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 7,277,985 326,232,446,037 Rls. 3,499,092 $
11 4 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 9,318,350 302,992,345,510 Rls. 7,084,931 $
12 12 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,871,000 278,750,850,620 Rls. 3,174,660 $
13 6 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 8,705,826 271,935,468,000 Rls. 6,474,654 $
14 5 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,808,056 271,338,396,510 Rls. 6,295,787 $
15 12 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,553,132 269,865,779,238 Rls. 3,092,118 $
16 4 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,728,958 258,796,875,840 Rls. 6,052,296 $
17 12 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 567,338 257,238,899,225 Rls. 2,892,056 $
18 12 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 1,524,777 233,943,388,563 Rls. 2,647,263 $
19 6 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 188,940 222,276,400,000 Rls. 5,292,300 $
20 7 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 7,132,140 222,230,610,000 Rls. 5,291,205 $
21 5 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,652,000 219,370,838,610 Rls. 5,073,960 $
22 12 1397 غرب تهران عراق 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,030,560 216,711,810,907 Rls. 2,466,897 $
23 9 1397 غرب تهران عراق 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 275,500 207,791,452,800 Rls. 2,345,400 $
24 3 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,487,460 207,555,441,736 Rls. 4,923,489 $
25 3 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,424,311 207,179,845,974 Rls. 4,916,508 $
26 8 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 433,960 201,337,753,489 Rls. 2,945,354 $
27 3 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 4,505,375 199,273,412,124 Rls. 4,728,194 $
28 3 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,813,930 196,553,201,250 Rls. 4,665,530 $
29 6 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 3,837,766 192,528,462,000 Rls. 4,584,011 $
30 11 1397 غرب تهران عراق 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 446,560 187,792,159,300 Rls. 2,351,900 $
31 11 1397 غرب تهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 5,026,603 186,172,414,469 Rls. 2,243,333 $
32 6 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 1,572,440 182,487,900,000 Rls. 4,344,950 $
33 11 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 962,237 166,034,985,720 Rls. 1,942,274 $
34 8 1397 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 320,703 162,748,592,654 Rls. 2,044,401 $
35 10 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,214,130 162,459,173,752 Rls. 1,818,255 $
36 10 1397 غرب تهران عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 524,203 159,617,405,314 Rls. 1,769,177 $
37 2 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,394,683 156,529,931,250 Rls. 3,729,222 $
38 1 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,274,989 154,986,947,100 Rls. 4,001,732 $
39 4 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 3,031,684 154,699,270,010 Rls. 3,618,588 $
40 11 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 896,956 149,857,924,808 Rls. 1,786,542 $
41 12 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 1,130,822 149,217,055,442 Rls. 1,712,146 $
42 6 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,211,432 148,904,970,940 Rls. 3,543,286 $
43 8 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,815,700 148,450,114,019 Rls. 1,881,474 $
44 5 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 3,129,121 145,493,527,420 Rls. 3,370,978 $
45 7 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,958,681 144,733,050,000 Rls. 3,446,025 $
46 10 1397 غرب تهران عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,460,780 143,715,412,705 Rls. 1,627,261 $
47 11 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 997,570 141,149,808,249 Rls. 1,697,494 $
48 10 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 692,039 133,560,652,223 Rls. 1,458,195 $
49 11 1397 غرب تهران عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 483,094 132,700,446,658 Rls. 1,598,748 $
50 4 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 1,105,200 130,134,676,500 Rls. 3,036,600 $
51 2 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 4,079,360 129,227,490,000 Rls. 3,076,845 $
52 9 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,105,540 127,138,293,411 Rls. 1,438,125 $
53 11 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 263,030 126,437,892,674 Rls. 1,520,864 $
54 4 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 107,210 123,817,680,000 Rls. 2,872,800 $
55 2 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 250,454 123,164,265,000 Rls. 2,932,483 $
56 12 1397 غرب تهران عراق 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 449,000 117,476,440,440 Rls. 1,340,882 $
57 2 1397 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 297,557 112,748,370,000 Rls. 2,684,485 $
58 12 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 975,250 112,540,195,044 Rls. 1,268,009 $
59 10 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 639,800 112,061,530,200 Rls. 1,280,615 $
60 11 1397 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 961,909 111,953,335,044 Rls. 1,301,092 $
61 5 1397 غرب تهران عراق 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 302,860 111,257,235,520 Rls. 2,539,460 $
62 2 1397 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 959,562 111,193,068,000 Rls. 2,647,454 $
63 10 1397 غرب تهران عراق 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,547,390 110,965,599,703 Rls. 1,200,949 $
64 2 1397 غرب تهران عراق 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 461,272 110,880,000,000 Rls. 2,640,000 $
65 12 1397 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,062,000 109,044,627,851 Rls. 1,230,140 $
66 5 1397 غرب تهران عراق 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 292,194 104,880,070,390 Rls. 2,393,230 $
67 9 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 566,737 103,971,796,496 Rls. 1,184,614 $
68 9 1397 غرب تهران عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,598,920 99,858,489,420 Rls. 1,142,993 $
69 5 1397 غرب تهران عراق 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 84,040 95,814,144,000 Rls. 2,202,624 $
70 5 1397 غرب تهران عراق 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 334,230 94,428,122,740 Rls. 2,150,666 $
71 7 1397 غرب تهران عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,260,500 91,273,686,000 Rls. 2,173,182 $
72 4 1397 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 320,894 90,492,269,050 Rls. 2,118,119 $
73 5 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,916,040 89,046,109,460 Rls. 2,072,674 $
74 12 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 4,039,000 89,041,200,250 Rls. 1,007,663 $
75 5 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 908,801 88,550,789,900 Rls. 2,075,722 $
76 2 1397 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,874,002 87,997,209,300 Rls. 2,095,172 $
77 12 1397 غرب تهران عراق 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش از5/0ميليمتر وپهناي كمتر از 600ميلي متر 2,412,935 85,841,987,637 Rls. 984,732 $
78 3 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 178,087 84,331,699,560 Rls. 2,004,144 $
79 9 1397 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 200,993 82,694,934,885 Rls. 955,273 $
80 12 1397 غرب تهران عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 466,272 81,039,803,392 Rls. 916,168 $
81 1 1397 غرب تهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 691,490 79,966,283,220 Rls. 2,099,270 $
82 2 1397 غرب تهران عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,559,766 79,501,758,000 Rls. 1,892,899 $
83 9 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 309,370 78,315,091,140 Rls. 885,087 $
84 9 1397 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 3,539,000 78,107,763,016 Rls. 904,550 $
85 11 1397 غرب تهران عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,230,640 77,965,616,484 Rls. 933,567 $
86 3 1397 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 704,706 77,417,463,720 Rls. 1,837,962 $
87 7 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,676,350 77,150,724,000 Rls. 1,836,922 $
88 4 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,649,930 75,290,208,680 Rls. 1,763,279 $
89 11 1397 غرب تهران عراق 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,000,020 74,661,567,200 Rls. 902,871 $
90 8 1397 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,130,460 74,651,114,147 Rls. 978,464 $
91 8 1397 غرب تهران عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 551,319 74,609,928,061 Rls. 886,234 $
92 3 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 589,165 74,425,412,505 Rls. 1,767,495 $
93 9 1397 غرب تهران عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 123,510 72,281,973,667 Rls. 817,014 $
94 11 1397 غرب تهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 484,187 71,442,212,292 Rls. 851,116 $
95 9 1397 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,959,345 70,783,873,268 Rls. 810,748 $
96 9 1397 غرب تهران عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 384,583 70,700,695,000 Rls. 792,865 $
97 8 1397 غرب تهران عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 318,131 70,590,831,536 Rls. 824,579 $
98 6 1397 غرب تهران عراق 87021000 ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل) 140,000 69,864,064,900 Rls. 1,663,428 $
99 4 1397 غرب تهران عراق 04021030 شير خشك صنعتي 409,025 69,765,310,000 Rls. 1,636,100 $
100 12 1397 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 451,765 69,331,871,275 Rls. 793,165 $
مجموع کل
16,744,704,003,568 ريال
مجموع کل
299,170,051 دلار