آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 22,900 38,207,891,200 Rls. 463,688 $
2 8 1397 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,700 17,738,750,311 Rls. 206,989 $
3 6 1397 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,200 14,584,500,000 Rls. 347,250 $
4 7 1397 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,550 7,429,464,000 Rls. 176,892 $
5 9 1397 غرب تهران سوئد 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,000 3,704,904,000 Rls. 42,000 $
6 10 1397 غرب تهران سوئد 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,715 2,971,163,390 Rls. 31,946 $
7 12 1397 غرب تهران سوئد 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,750 2,582,424,000 Rls. 29,250 $
8 11 1397 غرب تهران سوئد 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,527 1,840,404,016 Rls. 22,844 $
9 3 1397 غرب تهران سوئد 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 13 1,693,440,000 Rls. 40,320 $
10 12 1397 غرب تهران سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 4,100 1,628,913,600 Rls. 18,450 $
11 7 1397 غرب تهران سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 10,000 1,470,000,000 Rls. 35,000 $
12 10 1397 غرب تهران سوئد 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 7,846 1,426,136,036 Rls. 15,692 $
13 11 1397 غرب تهران سوئد 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 9,500 1,301,108,600 Rls. 16,150 $
14 3 1397 غرب تهران سوئد 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,625 1,300,866,000 Rls. 30,973 $
15 1 1397 غرب تهران سوئد 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,780 1,243,830,000 Rls. 29,615 $
16 2 1397 غرب تهران سوئد 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,500 1,228,500,000 Rls. 29,250 $
17 8 1397 غرب تهران سوئد 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 16,836 1,131,354,000 Rls. 26,937 $
18 11 1397 غرب تهران سوئد 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 7,080 1,130,633,520 Rls. 12,447 $
19 11 1397 غرب تهران سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 3,000 962,840,400 Rls. 10,600 $
20 10 1397 غرب تهران سوئد 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 4,877 959,735,315 Rls. 10,241 $
21 10 1397 غرب تهران سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 6,597 959,270,065 Rls. 10,555 $
22 8 1397 غرب تهران سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,950 817,311,363 Rls. 9,537 $
23 7 1397 غرب تهران سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,830 778,428,000 Rls. 18,534 $
24 7 1397 غرب تهران سوئد 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آن ها 9,240 776,160,000 Rls. 18,480 $
25 7 1397 غرب تهران سوئد 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 14,723 737,100,000 Rls. 17,550 $
26 4 1397 غرب تهران سوئد 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 1,225 736,256,808 Rls. 17,340 $
27 6 1397 غرب تهران سوئد 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 550 722,400,000 Rls. 17,200 $
28 7 1397 غرب تهران سوئد 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 3,880 615,090,000 Rls. 14,645 $
29 10 1397 غرب تهران سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,480 577,702,152 Rls. 6,264 $
30 10 1397 غرب تهران سوئد 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 3,357 566,226,030 Rls. 6,042 $
31 4 1397 غرب تهران سوئد 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 3,812 547,151,360 Rls. 12,856 $
32 11 1397 غرب تهران سوئد 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 1,500 517,753,800 Rls. 5,700 $
33 10 1397 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,086 508,966,165 Rls. 5,431 $
34 5 1397 غرب تهران سوئد 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 4,380 431,046,000 Rls. 10,263 $
35 3 1397 غرب تهران سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,950 423,276,000 Rls. 10,078 $
36 5 1397 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 5,238 395,976,000 Rls. 9,428 $
37 4 1397 غرب تهران سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,736 394,616,320 Rls. 9,272 $
38 7 1397 غرب تهران سوئد 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 4,780 358,428,000 Rls. 8,534 $
39 4 1397 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 4,603 352,609,600 Rls. 8,285 $
40 10 1397 غرب تهران سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,704 340,902,133 Rls. 3,751 $
41 8 1397 غرب تهران سوئد 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 3,561 329,028,000 Rls. 7,834 $
42 10 1397 غرب تهران سوئد 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 5,500 328,002,500 Rls. 3,500 $
43 8 1397 غرب تهران سوئد 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,000 302,400,000 Rls. 7,200 $
44 3 1397 غرب تهران سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,200 299,040,000 Rls. 7,120 $
45 8 1397 غرب تهران سوئد 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,592 271,530,000 Rls. 6,465 $
46 7 1397 غرب تهران سوئد 17049010 سوهان 720 241,920,000 Rls. 5,760 $
47 8 1397 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,137 237,132,000 Rls. 5,646 $
48 8 1397 غرب تهران سوئد 08132000 آلو، خشک کرده 1,370 230,160,000 Rls. 5,480 $
49 3 1397 غرب تهران سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,477 207,060,000 Rls. 4,930 $
50 11 1397 غرب تهران سوئد 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 937 196,253,904 Rls. 2,436 $
51 7 1397 غرب تهران سوئد 48114900 ساير کاغذ و مقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 5,050 190,890,000 Rls. 4,545 $
52 7 1397 غرب تهران سوئد 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز مواد نسجي 5,050 190,890,000 Rls. 4,545 $
53 11 1397 غرب تهران سوئد 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,625 179,738,284 Rls. 2,231 $
54 4 1397 غرب تهران سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,274 174,198,080 Rls. 4,093 $
55 8 1397 غرب تهران سوئد 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 1,350 141,750,000 Rls. 3,375 $
56 4 1397 غرب تهران سوئد 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 872 137,724,160 Rls. 3,236 $
57 5 1397 غرب تهران سوئد 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,300 136,500,000 Rls. 3,250 $
58 3 1397 غرب تهران سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,788 135,156,000 Rls. 3,218 $
59 7 1397 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,218 135,072,000 Rls. 3,216 $
60 11 1397 غرب تهران سوئد 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 455 131,963,832 Rls. 1,638 $
61 3 1397 غرب تهران سوئد 14049010 حنا به غير از عصاره آن 1,000 126,000,000 Rls. 3,000 $
62 5 1397 غرب تهران سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,425 107,730,000 Rls. 2,565 $
63 4 1397 غرب تهران سوئد 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 2,870 103,803,840 Rls. 2,439 $
64 7 1397 غرب تهران سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,745 95,256,000 Rls. 2,268 $
65 10 1397 غرب تهران سوئد 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 205 93,155,075 Rls. 1,025 $
66 3 1397 غرب تهران سوئد 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,040 83,664,000 Rls. 1,992 $
67 12 1397 غرب تهران سوئد 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 720 79,847,000 Rls. 924 $
68 7 1397 غرب تهران سوئد 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 1,855 79,548,000 Rls. 1,894 $
69 12 1397 غرب تهران سوئد 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,050 78,841,184 Rls. 893 $
70 8 1397 غرب تهران سوئد 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آن ها 910 76,440,000 Rls. 1,820 $
71 10 1397 غرب تهران سوئد 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 433 73,003,985 Rls. 779 $
72 7 1397 غرب تهران سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 929 70,224,000 Rls. 1,672 $
73 8 1397 غرب تهران سوئد 14049010 حنا به غير از عصاره آن 1,000 69,720,000 Rls. 1,660 $
74 7 1397 غرب تهران سوئد 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 13,500 69,426,000 Rls. 1,653 $
75 11 1397 غرب تهران سوئد 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 800 64,451,200 Rls. 800 $
76 7 1397 غرب تهران سوئد 08055010 لیمو خشک 1,224 61,656,000 Rls. 1,468 $
77 5 1397 غرب تهران سوئد 17023090 گلوکز و شربت گلوکز خشک کمتر از20% وزني فروکتوز يا بدون آن غير مذکور در جاي ديگر 960 52,416,000 Rls. 1,248 $
78 7 1397 غرب تهران سوئد 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 553 43,218,000 Rls. 1,029 $
79 4 1397 غرب تهران سوئد 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 605 42,815,360 Rls. 1,006 $
80 3 1397 غرب تهران سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 233 42,000,000 Rls. 1,000 $
81 5 1397 غرب تهران سوئد 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,125 40,152,000 Rls. 956 $
82 10 1397 غرب تهران سوئد 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 281 36,642,565 Rls. 391 $
83 4 1397 غرب تهران سوئد 48182000 دستمال کاغذي؛ دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 667 33,877,760 Rls. 796 $
84 5 1397 غرب تهران سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه يا خشك كرده 520 26,208,000 Rls. 624 $
85 3 1397 غرب تهران سوئد 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 640 22,848,000 Rls. 544 $
86 11 1397 غرب تهران سوئد 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل مي شود. 70 22,557,920 Rls. 280 $
87 5 1397 غرب تهران سوئد 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 1,300 21,042,000 Rls. 501 $
88 8 1397 غرب تهران سوئد 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 50 20,396,362 Rls. 238 $
89 6 1397 غرب تهران سوئد 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 285 18,900,000 Rls. 450 $
90 7 1397 غرب تهران سوئد 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 375 13,356,000 Rls. 318 $
91 6 1397 غرب تهران سوئد 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 100 12,600,000 Rls. 300 $
92 4 1397 غرب تهران سوئد 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 870 8,620,000 Rls. 200 $
93 7 1397 غرب تهران سوئد 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 60 7,560,000 Rls. 180 $
94 8 1397 غرب تهران سوئد 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 82 6,174,000 Rls. 147 $
95 11 1397 غرب تهران سوئد 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 225 4,541,700 Rls. 50 $
96 12 1397 غرب تهران سوئد 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 6 971,168 Rls. 11 $
مجموع کل
122,099,600,063 ريال
مجموع کل
1,943,118 دلار
[1]