آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 726,000 68,066,380,098 Rls. 1,594,141 $
2 5 1397 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,100,000 67,004,700,755 Rls. 1,553,783 $
3 10 1397 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 572,000 40,202,624,000 Rls. 457,600 $
4 11 1397 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 264,000 18,135,282,000 Rls. 224,400 $
5 2 1397 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 47,684 11,210,612,113 Rls. 266,919 $
6 6 1397 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 198,000 10,618,583,220 Rls. 252,824 $
7 9 1397 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 4,070 10,128,265,408 Rls. 111,972 $
8 8 1397 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 198,000 8,792,028,000 Rls. 197,494 $
9 7 1397 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 154,000 7,308,336,000 Rls. 174,008 $
10 1 1397 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 110,000 6,352,110,038 Rls. 168,193 $
11 3 1397 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 21,780 3,976,996,461 Rls. 94,690 $
12 7 1397 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 3,708 3,778,404,000 Rls. 89,962 $
13 2 1397 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 3,656,444,400 Rls. 87,058 $
14 8 1397 غرب تهران روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,600 3,599,295,000 Rls. 85,698 $
15 3 1397 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 3,557,402,862 Rls. 84,368 $
16 10 1397 غرب تهران روماني 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 45,340 3,507,790,392 Rls. 42,078 $
17 9 1397 غرب تهران روماني 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 44,000 3,416,690,530 Rls. 38,830 $
18 5 1397 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 64,290 3,285,268,320 Rls. 77,148 $
19 5 1397 غرب تهران روماني 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 66,000 3,215,889,075 Rls. 74,774 $
20 4 1397 غرب تهران روماني 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 41,677 2,887,280,000 Rls. 68,000 $
21 7 1397 غرب تهران روماني 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 23,730 2,881,646,652 Rls. 68,611 $
22 9 1397 غرب تهران روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,172 2,574,774,047 Rls. 30,262 $
23 5 1397 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 1,158 2,383,561,600 Rls. 54,320 $
24 12 1397 غرب تهران روماني 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 22,000 2,290,015,200 Rls. 26,400 $
25 4 1397 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 43,850 2,253,771,200 Rls. 52,621 $
26 6 1397 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 44,173 2,226,336,000 Rls. 53,008 $
27 11 1397 غرب تهران روماني 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 22,000 2,188,775,000 Rls. 25,000 $
28 6 1397 غرب تهران روماني 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 20,000 2,100,000,000 Rls. 50,000 $
29 2 1397 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 43,750 2,073,792,000 Rls. 49,376 $
30 2 1397 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 1,164 1,940,400,000 Rls. 46,200 $
31 11 1397 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 20,207 1,936,130,056 Rls. 24,248 $
32 4 1397 غرب تهران روماني 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 44,000 1,898,699,220 Rls. 44,393 $
33 6 1397 غرب تهران روماني 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 44,000 1,885,448,070 Rls. 44,892 $
34 5 1397 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 28,000 1,785,945,000 Rls. 42,000 $
35 9 1397 غرب تهران روماني 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 4,300 1,737,397,600 Rls. 19,214 $
36 2 1397 غرب تهران روماني 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 22,000 1,677,984,000 Rls. 39,952 $
37 12 1397 غرب تهران روماني 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,000 1,671,617,178 Rls. 19,271 $
38 10 1397 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 14,610 1,593,360,756 Rls. 17,532 $
39 6 1397 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 837 1,569,960,000 Rls. 37,380 $
40 5 1397 غرب تهران روماني 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 22,000 1,554,111,900 Rls. 37,003 $
41 12 1397 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,526,676,800 Rls. 17,600 $
42 12 1397 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 14,545 1,509,055,386 Rls. 17,454 $
43 11 1397 غرب تهران روماني 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 15,100 1,502,161,611 Rls. 18,813 $
44 12 1397 غرب تهران روماني 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 4,005 1,414,373,760 Rls. 16,020 $
45 8 1397 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 14,000 1,399,603,580 Rls. 15,964 $
46 3 1397 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 21,964 1,388,443,278 Rls. 32,946 $
47 2 1397 غرب تهران روماني 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 22,000 1,371,216,000 Rls. 32,648 $
48 6 1397 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 40,008 1,344,252,000 Rls. 32,006 $
49 6 1397 غرب تهران روماني 84418000 ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 5,202 1,229,052,825 Rls. 29,263 $
50 9 1397 غرب تهران روماني 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 5,200 1,143,883,000 Rls. 13,000 $
51 5 1397 غرب تهران روماني 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 8,550 1,077,300,000 Rls. 25,650 $
52 7 1397 غرب تهران روماني 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 44,000 1,062,600,000 Rls. 25,300 $
53 6 1397 غرب تهران روماني 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 8,388 1,056,888,000 Rls. 25,164 $
54 8 1397 غرب تهران روماني 44184000 كفراژ (Shuttering) براي كارهاي بتونکريزي ساختمان از چوب 3,160 1,043,116,000 Rls. 11,898 $
55 12 1397 غرب تهران روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,500 1,032,793,024 Rls. 11,698 $
56 3 1397 غرب تهران روماني 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 8,139 1,029,005,631 Rls. 24,417 $
57 1 1397 غرب تهران روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 21,700 1,004,894,100 Rls. 23,926 $
58 10 1397 غرب تهران روماني 39233010 --- پریفرم (PET) 5,900 982,548,830 Rls. 10,030 $
59 6 1397 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 70,120 960,330,000 Rls. 22,865 $
60 7 1397 غرب تهران روماني 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,000 909,343,600 Rls. 21,651 $
61 10 1397 غرب تهران روماني 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,626 906,335,172 Rls. 9,252 $
62 3 1397 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 14,200 896,382,000 Rls. 21,300 $
63 8 1397 غرب تهران روماني 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,000 895,976,730 Rls. 10,404 $
64 8 1397 غرب تهران روماني 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 5,000 840,000,000 Rls. 20,000 $
65 9 1397 غرب تهران روماني 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 2,100 831,514,950 Rls. 9,450 $
66 1 1397 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 14,000 794,220,000 Rls. 21,000 $
67 3 1397 غرب تهران روماني 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,339 778,358,500 Rls. 18,500 $
68 8 1397 غرب تهران روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 20,340 752,695,500 Rls. 17,921 $
69 4 1397 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,107 749,577,118 Rls. 17,526 $
70 1 1397 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 21,740 730,464,000 Rls. 17,392 $
71 2 1397 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 19,650 701,838,000 Rls. 16,710 $
72 7 1397 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 21,000 686,240,798 Rls. 16,339 $
73 5 1397 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 70,710 659,142,340 Rls. 15,004 $
74 1 1397 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 19,056 640,290,000 Rls. 15,245 $
75 9 1397 غرب تهران روماني 73239490 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 1,760 624,281,740 Rls. 7,060 $
76 7 1397 غرب تهران روماني 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 22,000 554,400,000 Rls. 13,200 $
77 5 1397 غرب تهران روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 21,119 550,180,200 Rls. 12,479 $
78 5 1397 غرب تهران روماني 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 18,900 535,859,544 Rls. 12,212 $
79 3 1397 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,393 535,164,391 Rls. 12,693 $
80 7 1397 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 8,400 529,200,000 Rls. 12,600 $
81 3 1397 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 17,103 507,859,550 Rls. 12,051 $
82 5 1397 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 13,855 486,365,920 Rls. 11,084 $
83 12 1397 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 14,000 474,400,533 Rls. 5,487 $
84 9 1397 غرب تهران روماني 69131000 مجسمه و سايراشياء تزئيني ا زچيني. 1,750 461,952,750 Rls. 5,250 $
85 2 1397 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 7,000 441,000,000 Rls. 10,500 $
86 8 1397 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,000 438,207,750 Rls. 4,998 $
87 9 1397 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 2,410 413,069,180 Rls. 5,013 $
88 7 1397 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,500 272,160,000 Rls. 6,480 $
89 5 1397 غرب تهران روماني 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 21,700 252,630,000 Rls. 6,015 $
90 9 1397 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,000 175,982,000 Rls. 2,000 $
91 4 1397 غرب تهران روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,800 153,216,000 Rls. 3,600 $
92 9 1397 غرب تهران روماني 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 1,100 150,453,600 Rls. 1,650 $
93 2 1397 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,800 135,168,800 Rls. 3,218 $
94 8 1397 غرب تهران روماني 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,200 100,800,000 Rls. 2,400 $
95 7 1397 غرب تهران روماني 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 950 79,800,000 Rls. 1,900 $
96 6 1397 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 1,000 63,000,000 Rls. 1,500 $
97 4 1397 غرب تهران روماني 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,600 34,048,000 Rls. 800 $
98 12 1397 غرب تهران روماني 85086000 ساير جارومكنده 60 20,750,160 Rls. 240 $
99 3 1397 غرب تهران روماني 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 163 10,704,322 Rls. 254 $
100 12 1397 غرب تهران روماني 73239190 سايراشياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 80 7,063,040 Rls. 80 $
مجموع کل
365,782,398,164 ريال
مجموع کل
7,334,744 دلار
[1]