آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 223,411 143,484,821,544 Rls. 1,630,676 $
2 11 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 144,154 118,801,477,151 Rls. 1,387,169 $
3 9 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 99,283 99,903,770,702 Rls. 1,103,554 $
4 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 113,179 90,607,270,359 Rls. 1,013,874 $
5 8 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 119,520 63,379,200,000 Rls. 722,904 $
6 6 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 195,836 60,480,000,000 Rls. 1,440,000 $
7 10 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 53,294 58,957,381,396 Rls. 618,128 $
8 8 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 95,622 56,260,186,860 Rls. 916,884 $
9 9 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 151,377 53,123,798,400 Rls. 582,600 $
10 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 146,400 51,436,588,800 Rls. 582,600 $
11 5 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 68,366 43,437,624,240 Rls. 1,007,759 $
12 9 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 33,462 39,153,315,392 Rls. 429,388 $
13 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 56,943 38,655,819,850 Rls. 903,470 $
14 3 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 51,305 35,375,388,255 Rls. 839,915 $
15 7 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 63,851 30,556,344,000 Rls. 727,532 $
16 11 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 80,000 29,928,433,840 Rls. 329,485 $
17 5 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 149,659 24,469,200,000 Rls. 582,600 $
18 9 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 39,137 22,574,221,600 Rls. 273,959 $
19 1 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 14,000 16,921,463,000 Rls. 449,000 $
20 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 93,159 15,556,787,040 Rls. 176,205 $
21 9 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 88,187 15,104,356,048 Rls. 165,647 $
22 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 173,250 12,236,716,800 Rls. 138,600 $
23 5 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85122010 دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 30,961 9,247,016,580 Rls. 211,116 $
24 6 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 18,927 8,744,274,000 Rls. 208,197 $
25 7 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 94,317 8,443,386,000 Rls. 201,033 $
26 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 57,840 8,341,501,632 Rls. 92,544 $
27 7 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 40,500 7,654,500,000 Rls. 182,250 $
28 11 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 41,710 7,186,230,000 Rls. 90,000 $
29 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 13,075 7,134,623,910 Rls. 167,637 $
30 9 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 59,350 6,266,719,020 Rls. 71,220 $
31 5 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 104,000 5,535,273,182 Rls. 125,942 $
32 9 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 40,443 5,463,819,766 Rls. 61,988 $
33 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 30059090 ساير باندها، ا وا ت، مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غير مذکور 10,545 5,076,672,090 Rls. 54,915 $
34 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85129090 ساير اجزاء و قطعات براي دستگاه هاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه، غير مذكور در جاي ديگر 25,666 4,599,442,376 Rls. 51,332 $
35 7 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها، بابيش از50 دور درمتر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 54,600 4,586,400,000 Rls. 109,200 $
36 8 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 48,020 4,526,792,578 Rls. 52,822 $
37 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84051000 مولدهاي گاز هوا يا گاز آب، مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند، با فرآيند آبي، يا با بدون تصفيه كننده هاي آن ها 6,161 4,267,116,000 Rls. 49,354 $
38 3 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 6,895 4,096,444,100 Rls. 97,153 $
39 11 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85129090 ساير اجزاء و قطعات براي دستگاه هاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه، غير مذكور در جاي ديگر 22,952 4,018,941,104 Rls. 45,904 $
40 11 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 28289090 هیپوکلریت ها غیر از هیپوکلریت کلسیم وهیپوکلریت سدیم، کلریت ها، هیپوبرمیت ها 45,500 3,983,570,500 Rls. 45,500 $
41 9 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 23,975 3,959,595,000 Rls. 45,000 $
42 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,443 3,943,751,000 Rls. 92,500 $
43 11 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 18,464 3,592,917,938 Rls. 41,038 $
44 8 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 4,135 3,041,706,450 Rls. 34,694 $
45 1 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 7,000 2,731,436,400 Rls. 72,222 $
46 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85122010 دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 5,899 2,397,319,680 Rls. 56,328 $
47 8 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 97,030 2,229,150,000 Rls. 53,075 $
48 10 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 19,855 2,139,468,240 Rls. 21,840 $
49 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 2,600 2,086,510,304 Rls. 23,633 $
50 7 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 138,380 2,034,186,000 Rls. 48,433 $
51 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 10,450 1,932,121,400 Rls. 20,900 $
52 8 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 14,824 1,867,824,000 Rls. 21,689 $
53 11 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 13,254 1,805,870,754 Rls. 19,881 $
54 9 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 22,000 1,746,597,600 Rls. 19,800 $
55 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,800 1,693,474,640 Rls. 39,884 $
56 5 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 6,928 1,678,410,000 Rls. 38,250 $
57 8 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 21,702 1,632,540,000 Rls. 18,957 $
58 1 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 35,200 1,521,583,980 Rls. 36,228 $
59 7 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 18,800 1,470,000,000 Rls. 35,000 $
60 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 10,310 1,421,387,430 Rls. 33,426 $
61 11 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 24,200 1,405,307,200 Rls. 17,600 $
62 11 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 8,640 1,379,756,160 Rls. 17,280 $
63 2 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 18,650 1,375,500,000 Rls. 32,750 $
64 5 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 16,500 1,348,607,354 Rls. 30,588 $
65 10 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85122010 دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 5,527 1,342,653,466 Rls. 13,706 $
66 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 7,330 1,331,626,440 Rls. 14,660 $
67 8 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 16,500 1,302,000,000 Rls. 31,000 $
68 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 12,400 1,290,735,840 Rls. 14,880 $
69 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 14,400 1,239,563,520 Rls. 14,040 $
70 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 12,001 1,221,905,920 Rls. 13,840 $
71 8 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 4,700 1,182,073,500 Rls. 13,726 $
72 10 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 10,000 1,061,059,025 Rls. 11,675 $
73 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 7,600 970,368,000 Rls. 22,800 $
74 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 17,600 914,055,206 Rls. 21,371 $
75 7 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 72091500 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 33,950 855,540,000 Rls. 20,370 $
76 5 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,746 791,468,160 Rls. 18,844 $
77 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 5,800 734,360,900 Rls. 17,170 $
78 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 34059000 ساير جلاها، واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,677 672,982,508 Rls. 15,850 $
79 2 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 17,647 592,956,000 Rls. 14,118 $
80 7 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 2,880 504,000,000 Rls. 12,000 $
81 12 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 2,880 499,639,680 Rls. 5,760 $
82 9 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84689000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زرد جوشکاري ياجوشکاري 1,070 440,840,000 Rls. 5,350 $
83 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 6,220 422,848,525 Rls. 9,959 $
84 10 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 1,717 336,398,074 Rls. 3,434 $
85 7 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 252,000,000 Rls. 6,000 $
86 4 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 960 192,978,240 Rls. 4,512 $
87 7 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 1,016 128,016,000 Rls. 3,048 $
88 6 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 44130000 چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل. 62 5,208,000 Rls. 124 $
مجموع کل
1,298,297,186,649 ريال
مجموع کل
19,119,290 دلار
[1]