آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 غرب تهران ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 2,500,000 408,900,420,000 Rls. 4,905,000 $
2 11 1397 غرب تهران ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 2,500,000 397,481,540,000 Rls. 4,375,911 $
3 12 1397 غرب تهران ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 22,360 244,120,800,000 Rls. 2,814,300 $
4 9 1397 غرب تهران ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 3,412,360 163,548,068,762 Rls. 1,867,042 $
5 8 1397 غرب تهران ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 459,640 144,271,634,984 Rls. 2,520,547 $
6 12 1397 غرب تهران ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 205,612 125,265,533,477 Rls. 1,439,284 $
7 11 1397 غرب تهران ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 192,359 122,875,590,136 Rls. 1,538,888 $
8 8 1397 غرب تهران ترکيه 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 227,119 120,478,294,289 Rls. 1,476,255 $
9 1 1397 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,300,200 85,485,937,148 Rls. 2,114,375 $
10 2 1397 غرب تهران ترکيه 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 275,978 80,557,932,000 Rls. 1,918,046 $
11 3 1397 غرب تهران ترکيه 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 201,155 60,427,732,630 Rls. 1,432,560 $
12 2 1397 غرب تهران ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 5,423,110 51,681,630,000 Rls. 1,230,515 $
13 12 1397 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 662,750 49,724,964,850 Rls. 562,473 $
14 8 1397 غرب تهران ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,720,280 49,299,962,033 Rls. 889,778 $
15 4 1397 غرب تهران ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 817,315 44,611,112,710 Rls. 1,043,994 $
16 2 1397 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 638,000 43,657,941,600 Rls. 1,039,474 $
17 12 1397 غرب تهران ترکيه 74062000 پودر مس با ساختا رلايه ا ي، فلس. 70,363 43,185,651,957 Rls. 492,541 $
18 10 1397 غرب تهران ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,182,740 39,878,328,001 Rls. 422,379 $
19 12 1397 غرب تهران ترکيه 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 387,135 39,847,495,351 Rls. 445,123 $
20 7 1397 غرب تهران ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 159,701 39,471,158,339 Rls. 939,790 $
21 9 1397 غرب تهران ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 174,526 36,523,265,665 Rls. 431,097 $
22 12 1397 غرب تهران ترکيه 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 979,325 35,197,297,603 Rls. 392,210 $
23 7 1397 غرب تهران ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,741,880 35,119,098,000 Rls. 836,169 $
24 3 1397 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 466,250 34,990,724,250 Rls. 831,137 $
25 2 1397 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 115,694 32,951,730,000 Rls. 784,565 $
26 8 1397 غرب تهران ترکيه 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن مواد معدني با قير. 192,930 32,412,240,000 Rls. 771,720 $
27 11 1397 غرب تهران ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 896,700 31,451,541,088 Rls. 390,392 $
28 10 1397 غرب تهران ترکيه 74062000 پودر مس با ساختا رلايه ا ي، فلس. 47,441 31,328,118,535 Rls. 353,416 $
29 11 1397 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 261,250 30,870,002,050 Rls. 376,329 $
30 5 1397 غرب تهران ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 111,900 30,667,500,000 Rls. 705,000 $
31 1 1397 غرب تهران ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 3,081,532 30,370,654,864 Rls. 740,335 $
32 5 1397 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 264,000 30,320,760,056 Rls. 697,980 $
33 9 1397 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 213,750 29,591,474,000 Rls. 339,625 $
34 5 1397 غرب تهران ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 130,405 27,933,253,121 Rls. 648,518 $
35 8 1397 غرب تهران ترکيه 74091900 صفحه، ورق ونوا ر، ا زمس تصفيه شده، بصورت غيرطومار، به ضخامت بيش از 0.15 ميليمتر. 64,405 27,018,323,395 Rls. 461,105 $
36 9 1397 غرب تهران ترکيه 74061000 پودروفلس مس با ساختارغيرلايه ا ي. 46,284 26,696,611,200 Rls. 323,988 $
37 12 1397 غرب تهران ترکيه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 26,690 26,146,280,120 Rls. 292,690 $
38 11 1397 غرب تهران ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 622,030 25,245,454,896 Rls. 312,537 $
39 12 1397 غرب تهران ترکيه 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 871,260 25,164,066,883 Rls. 290,726 $
40 6 1397 غرب تهران ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 118,936 24,361,463,383 Rls. 580,034 $
41 9 1397 غرب تهران ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 587,140 23,583,738,576 Rls. 258,639 $
42 8 1397 غرب تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 118,570 23,255,753,040 Rls. 335,502 $
43 10 1397 غرب تهران ترکيه 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي ا ورتان. 214,031 23,154,552,825 Rls. 250,609 $
44 10 1397 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده يا تازه دباغي شده 17,000 23,088,428,090 Rls. 235,690 $
45 6 1397 غرب تهران ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,256,880 23,015,034,000 Rls. 547,977 $
46 2 1397 غرب تهران ترکيه 74032100 آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده 94,748 22,801,968,000 Rls. 542,904 $
47 10 1397 غرب تهران ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 695,460 21,745,299,888 Rls. 253,807 $
48 12 1397 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده يا تازه دباغي شده 17,200 21,535,207,720 Rls. 249,080 $
49 11 1397 غرب تهران ترکيه 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 210,985 21,477,296,691 Rls. 260,391 $
50 12 1397 غرب تهران ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 1,084,105 21,116,462,847 Rls. 238,490 $
51 3 1397 غرب تهران ترکيه 74091900 صفحه، ورق ونوا ر، ا زمس تصفيه شده، بصورت غيرطومار، به ضخامت بيش از 0.15 ميليمتر. 72,056 21,084,445,485 Rls. 500,788 $
52 1 1397 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 302,500 20,990,084,602 Rls. 546,435 $
53 12 1397 غرب تهران ترکيه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 143,300 20,663,925,728 Rls. 229,280 $
54 11 1397 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده يا تازه دباغي شده 18,000 20,428,056,480 Rls. 255,840 $
55 11 1397 غرب تهران ترکيه 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 477,380 20,193,851,544 Rls. 222,316 $
56 3 1397 غرب تهران ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 61,742 19,862,980,069 Rls. 471,703 $
57 12 1397 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 142,500 19,587,024,000 Rls. 221,350 $
58 5 1397 غرب تهران ترکيه 74091900 صفحه، ورق ونوا ر، ا زمس تصفيه شده، بصورت غيرطومار، به ضخامت بيش از 0.15 ميليمتر. 71,284 19,424,522,110 Rls. 441,959 $
59 9 1397 غرب تهران ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 259,783 19,192,692,400 Rls. 227,622 $
60 8 1397 غرب تهران ترکيه 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي ا ورتان. 236,850 19,027,206,599 Rls. 281,249 $
61 2 1397 غرب تهران ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 73,770 18,744,936,000 Rls. 446,308 $
62 4 1397 غرب تهران ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 401,416 18,409,879,130 Rls. 432,590 $
63 4 1397 غرب تهران ترکيه 74091900 صفحه، ورق ونوا ر، ا زمس تصفيه شده، بصورت غيرطومار، به ضخامت بيش از 0.15 ميليمتر. 61,175 18,225,256,000 Rls. 428,225 $
64 12 1397 غرب تهران ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 266,190 18,202,974,875 Rls. 202,938 $
65 12 1397 غرب تهران ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 134,600 17,686,897,700 Rls. 203,900 $
66 10 1397 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 142,500 17,383,478,100 Rls. 208,525 $
67 2 1397 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده يا تازه دباغي شده 33,800 17,349,864,000 Rls. 413,092 $
68 8 1397 غرب تهران ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 149,950 16,499,630,875 Rls. 191,122 $
69 9 1397 غرب تهران ترکيه 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي ا ورتان. 159,581 16,225,544,600 Rls. 183,507 $
70 3 1397 غرب تهران ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 40,396 15,698,177,980 Rls. 372,633 $
71 8 1397 غرب تهران ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 195,590 14,975,556,068 Rls. 171,841 $
72 12 1397 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 99,500 14,601,699,200 Rls. 166,800 $
73 8 1397 غرب تهران ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 92,350 14,480,655,420 Rls. 202,521 $
74 10 1397 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 100,200 14,452,853,250 Rls. 161,201 $
75 11 1397 غرب تهران ترکيه 70071990 ساير شيشه هاي ا يمني آب دا ده غير مذکور در جاي ديگر 266,060 14,246,300,257 Rls. 168,989 $
76 12 1397 غرب تهران ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 224,890 13,383,500,947 Rls. 149,552 $
77 3 1397 غرب تهران ترکيه 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 26,474 13,258,987,020 Rls. 314,899 $
78 11 1397 غرب تهران ترکيه 85129090 ساير اجزاء و قطعات براي دستگاه هاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه، غير مذكور در جاي ديگر 54,582 13,165,216,930 Rls. 151,217 $
79 7 1397 غرب تهران ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 260,555 13,127,856,000 Rls. 312,568 $
80 7 1397 غرب تهران ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 197,114 12,481,806,750 Rls. 297,186 $
81 5 1397 غرب تهران ترکيه 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 45,662 12,392,545,720 Rls. 282,419 $
82 7 1397 غرب تهران ترکيه 72027000 فروموليبدن. 16,500 12,370,050,000 Rls. 294,525 $
83 9 1397 غرب تهران ترکيه 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 84,360 12,338,535,040 Rls. 138,560 $
84 4 1397 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 41,272 12,266,863,840 Rls. 288,904 $
85 10 1397 غرب تهران ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 196,108 12,261,260,484 Rls. 147,081 $
86 11 1397 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 46,220 12,225,884,293 Rls. 139,643 $
87 12 1397 غرب تهران ترکيه 79031000 گرد روي 59,400 12,200,156,024 Rls. 140,798 $
88 4 1397 غرب تهران ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 58,522 12,136,273,800 Rls. 282,765 $
89 9 1397 غرب تهران ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 8,055 12,128,463,366 Rls. 147,190 $
90 10 1397 غرب تهران ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 71,837 12,124,766,056 Rls. 131,365 $
91 9 1397 غرب تهران ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 215,350 12,115,494,272 Rls. 140,431 $
92 9 1397 غرب تهران ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 19,375 11,963,752,500 Rls. 135,625 $
93 10 1397 غرب تهران ترکيه 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 302,270 11,926,554,024 Rls. 143,087 $
94 7 1397 غرب تهران ترکيه 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 664,055 11,916,702,000 Rls. 283,731 $
95 12 1397 غرب تهران ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 60,670 11,715,469,357 Rls. 133,924 $
96 9 1397 غرب تهران ترکيه 69074090 ک ک ک سایر 609,500 11,715,314,688 Rls. 134,549 $
97 5 1397 غرب تهران ترکيه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 240,730 11,481,342,360 Rls. 261,729 $
98 1 1397 غرب تهران ترکيه 72027000 فروموليبدن. 15,000 11,249,280,000 Rls. 267,840 $
99 8 1397 غرب تهران ترکيه 39152000 ک از پلیمرهای استیرن/آخال، دمکقيچي و خردهکريز از مواد پلاستيكي. 213,620 10,944,562,322 Rls. 159,394 $
100 12 1397 غرب تهران ترکيه 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 70,300 10,940,521,860 Rls. 120,445 $
مجموع کل
3,935,374,981,178 ريال
مجموع کل
59,553,099 دلار