آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 غرب تهران اکراين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 25,050 59,329,846,800 Rls. 1,412,615 $
2 11 1397 غرب تهران اکراين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 330,000 24,038,863,200 Rls. 290,400 $
3 12 1397 غرب تهران اکراين 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 41,122 17,250,287,342 Rls. 197,290 $
4 7 1397 غرب تهران اکراين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 63,681 14,338,590,000 Rls. 341,395 $
5 3 1397 غرب تهران اکراين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,682 9,431,643,073 Rls. 223,482 $
6 11 1397 غرب تهران اکراين 74091900 صفحه، ورق ونوا ر، ا زمس تصفيه شده، بصورت غيرطومار، به ضخامت بيش از 0.15 ميليمتر. 19,077 8,317,669,380 Rls. 91,570 $
7 12 1397 غرب تهران اکراين 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 20,698 5,899,171,050 Rls. 67,350 $
8 5 1397 غرب تهران اکراين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,236 5,400,528,000 Rls. 128,584 $
9 11 1397 غرب تهران اکراين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,608 5,100,238,266 Rls. 56,149 $
10 12 1397 غرب تهران اکراين 32041610 گرانول مستربچ 110,000 4,987,461,700 Rls. 53,950 $
11 8 1397 غرب تهران اکراين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,720 4,954,145,490 Rls. 57,528 $
12 2 1397 غرب تهران اکراين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,417 4,911,102,000 Rls. 116,931 $
13 4 1397 غرب تهران اکراين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,724 4,750,378,360 Rls. 111,068 $
14 9 1397 غرب تهران اکراين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,124 4,431,861,544 Rls. 48,604 $
15 8 1397 غرب تهران اکراين 84262000 جرثقيلهاي برجي (Tower cranes) 50,000 4,191,750,000 Rls. 48,675 $
16 12 1397 غرب تهران اکراين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,644 3,390,870,613 Rls. 39,091 $
17 11 1397 غرب تهران اکراين 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 22,030 3,278,872,501 Rls. 37,451 $
18 10 1397 غرب تهران اکراين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,080 3,169,957,782 Rls. 38,026 $
19 9 1397 غرب تهران اکراين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 20,300 3,159,521,143 Rls. 35,907 $
20 11 1397 غرب تهران اکراين 84281010 آسانسور 11,250 2,741,131,541 Rls. 34,330 $
21 10 1397 غرب تهران اکراين 32041610 گرانول مستربچ 44,000 2,390,677,315 Rls. 26,305 $
22 5 1397 غرب تهران اکراين 84281010 آسانسور 11,455 2,158,896,000 Rls. 49,200 $
23 10 1397 غرب تهران اکراين 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 20,600 1,964,266,400 Rls. 20,960 $
24 11 1397 غرب تهران اکراين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 18,462 1,748,797,400 Rls. 20,308 $
25 7 1397 غرب تهران اکراين 90289090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028، غير مذکور در جاي ديگر 20,460 1,180,788,000 Rls. 28,114 $
26 12 1397 غرب تهران اکراين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 11,010 1,050,544,473 Rls. 12,111 $
27 11 1397 غرب تهران اکراين 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,136 1,049,168,859 Rls. 13,023 $
28 10 1397 غرب تهران اکراين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 11,322 1,038,231,929 Rls. 12,454 $
29 12 1397 غرب تهران اکراين 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 4,160 1,016,906,000 Rls. 11,000 $
30 6 1397 غرب تهران اکراين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 14,547 855,363,600 Rls. 20,366 $
31 7 1397 غرب تهران اکراين 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 3,300 781,200,000 Rls. 18,600 $
32 10 1397 غرب تهران اکراين 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 10,545 727,064,000 Rls. 8,000 $
33 1 1397 غرب تهران اکراين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 19,548 656,796,000 Rls. 15,638 $
34 8 1397 غرب تهران اکراين 32041610 گرانول مستربچ 40,130 589,911,000 Rls. 14,046 $
35 3 1397 غرب تهران اکراين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,507 576,848,748 Rls. 13,688 $
36 11 1397 غرب تهران اکراين 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 7,102 563,948,000 Rls. 7,000 $
37 8 1397 غرب تهران اکراين 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 910 549,085,902 Rls. 6,376 $
38 8 1397 غرب تهران اکراين 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسو براساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 1,600 514,194,000 Rls. 6,000 $
39 3 1397 غرب تهران اکراين 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,100 463,573,000 Rls. 11,000 $
40 12 1397 غرب تهران اکراين 84313110 انواع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 1,450 397,517,800 Rls. 4,300 $
41 9 1397 غرب تهران اکراين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,150 368,383,360 Rls. 4,040 $
42 4 1397 غرب تهران اکراين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 6,027 360,884,706 Rls. 8,438 $
43 8 1397 غرب تهران اکراين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 8,154 358,646,400 Rls. 4,165 $
44 11 1397 غرب تهران اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,710 277,945,800 Rls. 3,481 $
45 12 1397 غرب تهران اکراين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 865 194,477,806 Rls. 2,242 $
46 9 1397 غرب تهران اکراين 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 380 184,191,680 Rls. 2,020 $
47 5 1397 غرب تهران اکراين 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غير از نوع خانگي 800 134,400,000 Rls. 3,200 $
48 5 1397 غرب تهران اکراين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 691 130,164,720 Rls. 3,099 $
49 10 1397 غرب تهران اکراين 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 1,550 125,046,000 Rls. 1,500 $
50 8 1397 غرب تهران اکراين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,216 88,620,840 Rls. 1,029 $
51 5 1397 غرب تهران اکراين 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,008 84,672,000 Rls. 2,016 $
52 11 1397 غرب تهران اکراين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 970 78,147,080 Rls. 979 $
53 6 1397 غرب تهران اکراين 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 541 68,166,000 Rls. 1,623 $
54 8 1397 غرب تهران اکراين 32049010 گرانول مستربچ (Master Bach) 3,100 65,100,000 Rls. 1,550 $
55 6 1397 غرب تهران اکراين 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 7,330 45,360,000 Rls. 1,080 $
56 8 1397 غرب تهران اکراين 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 500 8,400,000 Rls. 200 $
57 8 1397 غرب تهران اکراين 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 300 5,040,000 Rls. 120 $
مجموع کل
215,925,314,603 ريال
مجموع کل
3,789,665 دلار
[1]