آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 371,464 1,683,146,499,753 Rls. 20,223,381 $
2 10 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 330,593 452,664,485,172 Rls. 5,008,688 $
3 12 1397 غرب تهران ايتاليا 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 56,120 67,929,107,120 Rls. 785,680 $
4 8 1397 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 22,420 53,437,228,625 Rls. 786,861 $
5 12 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 486,610 37,585,030,227 Rls. 422,891 $
6 8 1397 غرب تهران ايتاليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 13,500 34,263,745,685 Rls. 399,815 $
7 12 1397 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,630 29,045,952,662 Rls. 315,299 $
8 11 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 219,410 27,693,106,584 Rls. 304,876 $
9 12 1397 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 326,836 24,527,221,789 Rls. 276,126 $
10 12 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 238,820 22,149,125,376 Rls. 250,041 $
11 9 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 205,130 22,017,339,004 Rls. 248,592 $
12 11 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 287,599 21,322,734,989 Rls. 242,804 $
13 10 1397 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 304,695 21,274,542,347 Rls. 229,810 $
14 4 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 411,840 19,997,931,360 Rls. 469,104 $
15 2 1397 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,250 18,248,370,000 Rls. 434,485 $
16 7 1397 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,700 15,836,856,000 Rls. 377,068 $
17 8 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 296,480 14,617,554,000 Rls. 245,281 $
18 1 1397 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,257 13,846,052,010 Rls. 367,318 $
19 4 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 381,537 13,752,892,008 Rls. 322,690 $
20 7 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 220,660 13,701,744,000 Rls. 326,232 $
21 3 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 270,000 13,574,034,120 Rls. 322,488 $
22 9 1397 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 126,380 11,662,009,800 Rls. 141,000 $
23 3 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 275,159 9,935,996,075 Rls. 235,833 $
24 10 1397 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,250 9,724,575,597 Rls. 99,270 $
25 6 1397 غرب تهران ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 176,000 9,607,452,120 Rls. 228,748 $
26 4 1397 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 275,482 9,493,295,298 Rls. 222,734 $
27 11 1397 غرب تهران ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 132,000 9,452,704,200 Rls. 107,000 $
28 6 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 172,770 9,152,640,000 Rls. 217,920 $
29 10 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 100,000 9,149,125,040 Rls. 97,240 $
30 5 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 233,568 8,605,239,796 Rls. 202,043 $
31 10 1397 غرب تهران ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 448,426 8,489,137,373 Rls. 92,336 $
32 3 1397 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,650 8,421,959,340 Rls. 199,242 $
33 2 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 224,908 8,280,615,599 Rls. 197,158 $
34 2 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 180,030 7,839,720,000 Rls. 186,660 $
35 3 1397 غرب تهران ايتاليا 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 227,064 7,610,562,854 Rls. 180,480 $
36 1 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 209,293 7,469,843,819 Rls. 188,298 $
37 4 1397 غرب تهران ايتاليا 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 209,623 7,435,251,236 Rls. 175,029 $
38 5 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 107,100 7,233,703,200 Rls. 169,140 $
39 7 1397 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک) حيوا ن، به استثناي ا لياف کهنه و پس مانده آن ها. 28,340 6,647,966,418 Rls. 158,285 $
40 12 1397 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 26,200 6,099,383,910 Rls. 66,585 $
41 8 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 167,117 6,068,891,107 Rls. 97,437 $
42 11 1397 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 40,290 6,019,695,252 Rls. 71,605 $
43 7 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 164,820 6,011,472,108 Rls. 143,131 $
44 2 1397 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 69,600 5,783,400,000 Rls. 137,700 $
45 9 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 82,886 5,654,077,630 Rls. 64,236 $
46 8 1397 غرب تهران ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 88,000 5,467,365,175 Rls. 74,341 $
47 12 1397 غرب تهران ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 66,000 5,459,413,000 Rls. 63,000 $
48 9 1397 غرب تهران ايتاليا 06031990 ساير گل و غنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 8,910 5,175,398,040 Rls. 58,670 $
49 7 1397 غرب تهران ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 110,000 5,043,990,000 Rls. 120,095 $
50 1 1397 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 154,670 4,910,673,280 Rls. 124,460 $
51 8 1397 غرب تهران ايتاليا 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 12,000 4,799,145,000 Rls. 55,415 $
52 2 1397 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 126,652 4,730,192,208 Rls. 112,624 $
53 7 1397 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 114,500 4,221,164,014 Rls. 100,504 $
54 9 1397 غرب تهران ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 33,660 4,155,036,480 Rls. 50,425 $
55 2 1397 غرب تهران ايتاليا 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 107,382 3,887,158,440 Rls. 92,551 $
56 9 1397 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 69,111 3,815,773,141 Rls. 42,703 $
57 9 1397 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,400 3,769,651,608 Rls. 42,734 $
58 12 1397 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 20,883 3,609,863,764 Rls. 39,048 $
59 1 1397 غرب تهران ايتاليا 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 108,914 3,598,992,628 Rls. 93,354 $
60 10 1397 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 23,300 3,401,251,200 Rls. 40,800 $
61 7 1397 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 3,135 3,294,144,000 Rls. 78,432 $
62 4 1397 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک) حيوا ن، به استثناي ا لياف کهنه و پس مانده آن ها. 14,397 3,286,760,646 Rls. 77,227 $
63 5 1397 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک) حيوا ن، به استثناي ا لياف کهنه و پس مانده آن ها. 14,626 3,235,235,700 Rls. 77,029 $
64 9 1397 غرب تهران ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 3,097,283,200 Rls. 35,200 $
65 6 1397 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,380 2,920,218,000 Rls. 69,529 $
66 1 1397 غرب تهران ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 2,759,679,891 Rls. 73,213 $
67 8 1397 غرب تهران ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,960 2,699,176,884 Rls. 31,496 $
68 8 1397 غرب تهران ايتاليا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 1,695 2,622,008,520 Rls. 30,566 $
69 8 1397 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 39,500 2,500,470,000 Rls. 41,945 $
70 4 1397 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 41,600 2,496,498,000 Rls. 58,350 $
71 3 1397 غرب تهران ايتاليا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 20,994 2,445,611,220 Rls. 57,857 $
72 11 1397 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 23,020 2,030,212,800 Rls. 25,200 $
73 8 1397 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 14,820 1,968,675,714 Rls. 22,972 $
74 6 1397 غرب تهران ايتاليا 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 12,920 1,891,386,000 Rls. 45,033 $
75 6 1397 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 30,850 1,890,000,000 Rls. 45,000 $
76 10 1397 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 11,533 1,839,201,122 Rls. 18,775 $
77 7 1397 غرب تهران ايتاليا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 44,000 1,833,572,400 Rls. 43,656 $
78 6 1397 غرب تهران ايتاليا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 44,000 1,828,897,400 Rls. 43,545 $
79 6 1397 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 46,500 1,678,591,200 Rls. 39,966 $
80 8 1397 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 45,843 1,666,523,200 Rls. 29,398 $
81 8 1397 غرب تهران ايتاليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 23,100 1,611,006,000 Rls. 32,346 $
82 6 1397 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 41,830 1,590,240,469 Rls. 37,863 $
83 10 1397 غرب تهران ايتاليا 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 23,436 1,588,488,408 Rls. 19,055 $
84 2 1397 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 22,511 1,531,670,742 Rls. 36,468 $
85 3 1397 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 21,510 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
86 11 1397 غرب تهران ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,820 1,473,690,816 Rls. 16,224 $
87 5 1397 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 18,000 1,442,116,200 Rls. 32,865 $
88 8 1397 غرب تهران ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,220 1,440,463,072 Rls. 16,808 $
89 9 1397 غرب تهران ايتاليا 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كاميونت و كشنده تريلر 8,300 1,434,591,756 Rls. 16,263 $
90 3 1397 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 14,533 1,337,614,400 Rls. 31,723 $
91 3 1397 غرب تهران ايتاليا 72112390 ساير محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده داراي کمتر از 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش از5/0ميليمتر و بيشتر وپهناي كمتر از600ميلي متر 17,200 1,226,474,380 Rls. 29,087 $
92 9 1397 غرب تهران ايتاليا 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 1,362 1,187,384,000 Rls. 14,410 $
93 9 1397 غرب تهران ايتاليا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 1,100 1,174,719,204 Rls. 13,317 $
94 3 1397 غرب تهران ايتاليا 14049010 حنا به غير از عصاره آن 16,512 1,038,861,270 Rls. 24,638 $
95 1 1397 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 19,000 1,029,046,200 Rls. 27,300 $
96 10 1397 غرب تهران ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 27,190 1,019,244,340 Rls. 10,876 $
97 10 1397 غرب تهران ايتاليا 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 23,140 971,918,265 Rls. 10,371 $
98 12 1397 غرب تهران ايتاليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 800 971,521,600 Rls. 11,200 $
99 9 1397 غرب تهران ايتاليا 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 17,081 934,453,632 Rls. 10,248 $
100 10 1397 غرب تهران ايتاليا 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 1,305 877,822,920 Rls. 10,550 $
مجموع کل
2,951,902,812,152 ريال
مجموع کل
38,531,366 دلار