آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 156,874 244,079,295,443 Rls. 3,191,359 $
2 2 1397 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 3,156,424 223,779,318,000 Rls. 5,328,079 $
3 3 1397 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 3,074,738 220,231,418,580 Rls. 5,227,435 $
4 9 1397 غرب تهران افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 3,817,539 181,971,705,789 Rls. 2,089,314 $
5 10 1397 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 82,084 156,709,341,453 Rls. 1,725,529 $
6 6 1397 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 76,364 129,022,110,000 Rls. 3,071,955 $
7 6 1397 غرب تهران افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 1,254,610 127,574,160,000 Rls. 3,037,480 $
8 4 1397 غرب تهران افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,934,656 125,713,116,010 Rls. 2,931,468 $
9 5 1397 غرب تهران افغانستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 1,674,192 124,830,429,072 Rls. 2,846,126 $
10 4 1397 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و اجزاء آن ها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائو و روغن C.B.E 1,675,260 122,240,995,540 Rls. 2,856,689 $
11 10 1397 غرب تهران افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,359,473 111,273,828,032 Rls. 1,208,247 $
12 4 1397 غرب تهران افغانستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 1,515,966 111,172,953,090 Rls. 2,587,929 $
13 11 1397 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 108,758 110,649,967,990 Rls. 1,376,566 $
14 4 1397 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 1,495,678 108,018,201,400 Rls. 2,541,922 $
15 8 1397 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,054,650 103,768,336,888 Rls. 1,474,276 $
16 8 1397 غرب تهران افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 775,380 91,909,740,060 Rls. 1,466,945 $
17 4 1397 غرب تهران افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 1,073,446 87,094,768,300 Rls. 2,039,548 $
18 5 1397 غرب تهران افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 672,455 86,283,516,150 Rls. 1,980,665 $
19 2 1397 غرب تهران افغانستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,692,730 85,649,592,000 Rls. 2,039,276 $
20 4 1397 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 632,540 81,036,257,100 Rls. 1,895,520 $
21 12 1397 غرب تهران افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 310,719 80,564,897,949 Rls. 908,738 $
22 1 1397 غرب تهران افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 1,204,818 79,300,918,810 Rls. 2,049,452 $
23 4 1397 غرب تهران افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 1,586,780 79,032,486,320 Rls. 1,846,148 $
24 3 1397 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 100,030 76,855,696,014 Rls. 1,824,613 $
25 2 1397 غرب تهران افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 1,029,188 74,235,672,000 Rls. 1,767,516 $
26 4 1397 غرب تهران افغانستان 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 987,098 72,304,056,200 Rls. 1,691,386 $
27 7 1397 غرب تهران افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 823,315 71,163,540,000 Rls. 1,694,370 $
28 11 1397 غرب تهران افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 636,285 71,041,544,188 Rls. 838,542 $
29 5 1397 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 115,233 70,329,368,182 Rls. 1,629,417 $
30 4 1397 غرب تهران افغانستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 1,383,000 69,450,071,000 Rls. 1,626,700 $
31 7 1397 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 113,607 67,482,534,000 Rls. 1,606,727 $
32 2 1397 غرب تهران افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 837,270 66,814,104,000 Rls. 1,590,812 $
33 9 1397 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 73,632 65,098,869,280 Rls. 766,567 $
34 12 1397 غرب تهران افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 386,294 64,563,000,443 Rls. 735,626 $
35 3 1397 غرب تهران افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 970,555 61,573,212,450 Rls. 1,461,022 $
36 2 1397 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 88,263 60,344,209,380 Rls. 1,436,767 $
37 5 1397 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,734,900 57,032,147,540 Rls. 1,327,189 $
38 12 1397 غرب تهران افغانستان 73143900 شبکه توري، پرچين، ا زآهن ياا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، که در جاي ديگرگفته نشده. 657,480 54,945,956,419 Rls. 624,354 $
39 11 1397 غرب تهران افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 212,651 54,514,676,129 Rls. 665,167 $
40 5 1397 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 424,130 53,886,755,700 Rls. 1,272,390 $
41 5 1397 غرب تهران افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 451,758 53,095,593,630 Rls. 1,230,276 $
42 2 1397 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 448,746 51,782,640,000 Rls. 1,232,920 $
43 6 1397 غرب تهران افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 408,375 49,531,650,000 Rls. 1,179,325 $
44 3 1397 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و اجزاء آن ها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائو و روغن C.B.E 688,392 49,508,444,475 Rls. 1,174,025 $
45 2 1397 غرب تهران افغانستان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 228,158 48,888,504,000 Rls. 1,164,012 $
46 5 1397 غرب تهران افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,744,698 48,031,807,220 Rls. 1,097,470 $
47 10 1397 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,015,940 47,555,762,034 Rls. 509,083 $
48 9 1397 غرب تهران افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 185,397 47,216,560,211 Rls. 551,299 $
49 4 1397 غرب تهران افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 359,004 46,011,084,020 Rls. 1,077,004 $
50 10 1397 غرب تهران افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 162,482 45,983,711,998 Rls. 523,059 $
51 3 1397 غرب تهران افغانستان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 982,600 45,685,714,300 Rls. 1,083,500 $
52 9 1397 غرب تهران افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 268,600 45,406,609,200 Rls. 537,200 $
53 11 1397 غرب تهران افغانستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن مواد معدني با قير. 125,120 45,360,754,560 Rls. 563,040 $
54 9 1397 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 688,450 45,007,404,232 Rls. 520,794 $
55 4 1397 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 78,858 44,745,850,060 Rls. 1,047,800 $
56 11 1397 غرب تهران افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 330,830 44,377,308,650 Rls. 540,895 $
57 3 1397 غرب تهران افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 9,977 43,198,249,200 Rls. 1,021,960 $
58 3 1397 غرب تهران افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 538,324 43,107,606,354 Rls. 1,022,816 $
59 4 1397 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,304,570 42,708,615,740 Rls. 997,480 $
60 3 1397 غرب تهران افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 292,395 42,536,417,711 Rls. 1,009,782 $
61 3 1397 غرب تهران افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 336,234 42,491,702,676 Rls. 1,008,696 $
62 10 1397 غرب تهران افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 169,160 42,247,882,582 Rls. 492,723 $
63 9 1397 غرب تهران افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 513,990 40,709,227,330 Rls. 464,350 $
64 2 1397 غرب تهران افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 322,095 40,583,172,000 Rls. 966,266 $
65 5 1397 غرب تهران افغانستان 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 539,301 40,279,565,380 Rls. 923,295 $
66 8 1397 غرب تهران افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 400,898 40,113,343,837 Rls. 561,888 $
67 5 1397 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و اجزاء آن ها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائو و روغن C.B.E 516,240 38,334,553,920 Rls. 877,608 $
68 2 1397 غرب تهران افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 254,798 37,455,306,000 Rls. 891,793 $
69 11 1397 غرب تهران افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 186,793 37,055,117,072 Rls. 436,785 $
70 4 1397 غرب تهران افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 323,830 36,313,351,120 Rls. 848,396 $
71 9 1397 غرب تهران افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 168,826 36,182,594,596 Rls. 411,423 $
72 3 1397 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 282,480 35,029,018,380 Rls. 830,840 $
73 10 1397 غرب تهران افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 461,360 34,662,781,900 Rls. 387,436 $
74 6 1397 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,084,970 34,442,898,000 Rls. 820,069 $
75 5 1397 غرب تهران افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 227,754 34,336,476,150 Rls. 796,760 $
76 10 1397 غرب تهران افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 204,440 33,680,967,009 Rls. 364,946 $
77 11 1397 غرب تهران افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 789,655 33,111,893,777 Rls. 408,895 $
78 10 1397 غرب تهران افغانستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 280,140 33,018,807,090 Rls. 350,118 $
79 7 1397 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,080,720 32,023,782,000 Rls. 762,471 $
80 11 1397 غرب تهران افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 455,295 31,949,068,235 Rls. 389,652 $
81 5 1397 غرب تهران افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 73,605 31,671,314,140 Rls. 746,290 $
82 1 1397 غرب تهران افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 263,392 31,647,406,196 Rls. 790,170 $
83 1 1397 غرب تهران افغانستان 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 458,640 31,627,705,432 Rls. 784,296 $
84 10 1397 غرب تهران افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 330,000 31,349,468,744 Rls. 355,080 $
85 12 1397 غرب تهران افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 868,680 30,976,751,917 Rls. 353,141 $
86 5 1397 غرب تهران افغانستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 108,700 30,786,366,520 Rls. 721,194 $
87 8 1397 غرب تهران افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 217,000 30,544,200,000 Rls. 407,025 $
88 3 1397 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 979,100 30,343,950,415 Rls. 719,478 $
89 8 1397 غرب تهران افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 150,020 29,880,572,022 Rls. 516,453 $
90 11 1397 غرب تهران افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 330,000 29,793,276,084 Rls. 344,256 $
91 10 1397 غرب تهران افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 174,710 29,767,273,280 Rls. 325,317 $
92 2 1397 غرب تهران افغانستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 169,727 28,631,736,000 Rls. 681,708 $
93 2 1397 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 872,980 28,090,188,000 Rls. 668,814 $
94 6 1397 غرب تهران افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 885,200 27,883,800,000 Rls. 663,900 $
95 9 1397 غرب تهران افغانستان 33051000 شامپوها 105,339 27,038,328,234 Rls. 300,834 $
96 9 1397 غرب تهران افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 89,551 27,008,926,398 Rls. 310,870 $
97 12 1397 غرب تهران افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 214,615 27,001,356,526 Rls. 305,822 $
98 4 1397 غرب تهران افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 202,463 26,675,190,985 Rls. 624,888 $
99 9 1397 غرب تهران افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 388,150 26,425,707,440 Rls. 306,217 $
100 8 1397 غرب تهران افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 692,270 26,356,105,845 Rls. 445,384 $
مجموع کل
6,230,804,187,728 ريال
مجموع کل
119,729,119 دلار