آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,900 59,798,784,396 Rls. 706,555 $
2 3 1397 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,250 34,746,319,555 Rls. 824,319 $
3 11 1397 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,150 33,225,028,895 Rls. 396,685 $
4 5 1397 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,550 28,398,468,000 Rls. 676,154 $
5 2 1397 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,610 27,774,768,000 Rls. 661,304 $
6 10 1397 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,970 17,310,719,622 Rls. 181,760 $
7 6 1397 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,950 15,801,408,000 Rls. 376,224 $
8 7 1397 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,540 14,489,790,000 Rls. 344,995 $
9 10 1397 غرب تهران استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 41,000 12,836,596,560 Rls. 142,495 $
10 7 1397 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 27,930 12,168,114,000 Rls. 289,717 $
11 12 1397 غرب تهران استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 21,800 9,285,276,240 Rls. 100,440 $
12 9 1397 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,130 6,959,174,400 Rls. 84,456 $
13 4 1397 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 61,347 5,884,473,460 Rls. 136,686 $
14 2 1397 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 46,250 5,827,500,000 Rls. 138,750 $
15 5 1397 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 67,654 5,560,592,430 Rls. 131,080 $
16 4 1397 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,350 4,994,399,960 Rls. 117,626 $
17 4 1397 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,360 4,291,532,000 Rls. 100,950 $
18 8 1397 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,450 4,259,304,000 Rls. 101,412 $
19 10 1397 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 18,548 3,960,171,386 Rls. 40,426 $
20 11 1397 غرب تهران استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 23,600 3,820,419,800 Rls. 45,700 $
21 8 1397 غرب تهران استراليا 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 20,728 3,153,466,103 Rls. 36,797 $
22 8 1397 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 13,140 3,143,152,320 Rls. 74,837 $
23 12 1397 غرب تهران استراليا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 15,780 2,804,401,190 Rls. 32,330 $
24 6 1397 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,950 2,780,316,000 Rls. 66,198 $
25 6 1397 غرب تهران استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 31,514 2,547,678,000 Rls. 60,659 $
26 4 1397 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 19,560 2,487,094,500 Rls. 58,575 $
27 11 1397 غرب تهران استراليا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 10,000 2,416,920,000 Rls. 26,608 $
28 2 1397 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 20,200 2,217,600,000 Rls. 52,800 $
29 11 1397 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,250 2,025,328,380 Rls. 24,342 $
30 10 1397 غرب تهران استراليا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 6,780 1,713,143,650 Rls. 17,970 $
31 11 1397 غرب تهران استراليا 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 10,804 1,712,935,655 Rls. 21,453 $
32 11 1397 غرب تهران استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,100 1,602,183,300 Rls. 18,300 $
33 11 1397 غرب تهران استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 82,500 1,276,617,144 Rls. 15,846 $
34 12 1397 غرب تهران استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,780 1,266,049,920 Rls. 14,340 $
35 10 1397 غرب تهران استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,900 1,240,552,950 Rls. 13,650 $
36 11 1397 غرب تهران استراليا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 8,525 1,222,218,029 Rls. 13,960 $
37 12 1397 غرب تهران استراليا 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 11,600 1,190,651,968 Rls. 13,486 $
38 8 1397 غرب تهران استراليا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 14,000 1,176,000,000 Rls. 28,000 $
39 8 1397 غرب تهران استراليا 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 5,000 1,146,600,000 Rls. 27,300 $
40 7 1397 غرب تهران استراليا 33019090 ساير اولئورزينهاي استخرا جي، بامحلول غليظ روغن ها....بجزآ ب مقطر خوشبو و محلول آ بي روغن اسانسي 10,956 1,127,700,000 Rls. 26,850 $
41 2 1397 غرب تهران استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 12,740 1,069,026,000 Rls. 25,453 $
42 3 1397 غرب تهران استراليا 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 14,000 1,065,204,000 Rls. 25,200 $
43 4 1397 غرب تهران استراليا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 970 1,057,062,720 Rls. 24,837 $
44 2 1397 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,535 1,054,746,000 Rls. 25,113 $
45 12 1397 غرب تهران استراليا 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 5,850 1,032,969,600 Rls. 11,700 $
46 11 1397 غرب تهران استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,330 1,020,406,905 Rls. 11,655 $
47 3 1397 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 12,259 1,010,548,890 Rls. 23,907 $
48 11 1397 غرب تهران استراليا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 4,640 1,006,072,200 Rls. 11,491 $
49 12 1397 غرب تهران استراليا 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 2,370 975,427,710 Rls. 11,067 $
50 4 1397 غرب تهران استراليا 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 8,200 971,905,000 Rls. 22,550 $
51 6 1397 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 15,270 968,268,000 Rls. 23,054 $
52 12 1397 غرب تهران استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 4,800 915,369,984 Rls. 10,368 $
53 10 1397 غرب تهران استراليا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 4,454 901,379,804 Rls. 10,813 $
54 8 1397 غرب تهران استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 6,100 896,700,000 Rls. 21,350 $
55 12 1397 غرب تهران استراليا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 5,700 889,983,180 Rls. 10,260 $
56 4 1397 غرب تهران استراليا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,482 838,565,340 Rls. 19,695 $
57 11 1397 غرب تهران استراليا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,663 813,086,137 Rls. 9,287 $
58 4 1397 غرب تهران استراليا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 9,650 790,885,000 Rls. 18,350 $
59 11 1397 غرب تهران استراليا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 6,000 750,276,000 Rls. 9,017 $
60 12 1397 غرب تهران استراليا 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 7,200 740,780,712 Rls. 8,546 $
61 2 1397 غرب تهران استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 9,686 732,270,000 Rls. 17,435 $
62 5 1397 غرب تهران استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 9,100 692,160,000 Rls. 16,480 $
63 4 1397 غرب تهران استراليا 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 8,900 680,209,200 Rls. 16,020 $
64 5 1397 غرب تهران استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 25,800 650,160,000 Rls. 15,480 $
65 9 1397 غرب تهران استراليا 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 8,100 627,801,840 Rls. 6,885 $
66 8 1397 غرب تهران استراليا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 7,700 582,120,000 Rls. 13,860 $
67 4 1397 غرب تهران استراليا 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 6,800 578,816,000 Rls. 13,600 $
68 5 1397 غرب تهران استراليا 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 5,900 552,888,000 Rls. 12,600 $
69 12 1397 غرب تهران استراليا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,234 517,880,854 Rls. 5,958 $
70 4 1397 غرب تهران استراليا 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 2,770 517,104,000 Rls. 12,150 $
71 2 1397 غرب تهران استراليا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 6,660 487,368,000 Rls. 11,604 $
72 8 1397 غرب تهران استراليا 22029990 --- ساير 21,386 482,622,000 Rls. 11,491 $
73 11 1397 غرب تهران استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,710 474,526,420 Rls. 5,420 $
74 7 1397 غرب تهران استراليا 57021040 گليم دورو پشمي 460 469,434,000 Rls. 11,177 $
75 11 1397 غرب تهران استراليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 1,045 469,285,300 Rls. 5,877 $
76 10 1397 غرب تهران استراليا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 400 451,306,327 Rls. 4,607 $
77 6 1397 غرب تهران استراليا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,950 445,200,000 Rls. 10,600 $
78 11 1397 غرب تهران استراليا 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 4,200 441,257,040 Rls. 5,040 $
79 8 1397 غرب تهران استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,500 441,000,000 Rls. 10,500 $
80 2 1397 غرب تهران استراليا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,465 434,826,000 Rls. 10,353 $
81 8 1397 غرب تهران استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 4,700 434,280,000 Rls. 10,340 $
82 11 1397 غرب تهران استراليا 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 2,925 425,740,770 Rls. 5,265 $
83 4 1397 غرب تهران استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,000 424,600,000 Rls. 10,000 $
84 3 1397 غرب تهران استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 6,300 423,360,000 Rls. 10,080 $
85 8 1397 غرب تهران استراليا 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 2,200 415,800,000 Rls. 9,900 $
86 5 1397 غرب تهران استراليا 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,217 408,566,680 Rls. 9,311 $
87 7 1397 غرب تهران استراليا 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 2,056 404,334,000 Rls. 9,627 $
88 10 1397 غرب تهران استراليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 1,700 386,252,750 Rls. 4,250 $
89 3 1397 غرب تهران استراليا 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 4,200 354,186,000 Rls. 8,400 $
90 6 1397 غرب تهران استراليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 5,721 312,354,000 Rls. 7,437 $
91 5 1397 غرب تهران استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,705 308,070,000 Rls. 7,335 $
92 6 1397 غرب تهران استراليا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 4,069 307,608,000 Rls. 7,324 $
93 10 1397 غرب تهران استراليا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,050 295,202,250 Rls. 3,150 $
94 3 1397 غرب تهران استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 3,090 287,351,460 Rls. 6,798 $
95 1 1397 غرب تهران استراليا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 3,600 277,200,000 Rls. 6,600 $
96 7 1397 غرب تهران استراليا 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 8,400 276,360,000 Rls. 6,580 $
97 8 1397 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,550 268,380,000 Rls. 6,390 $
98 12 1397 غرب تهران استراليا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 4,000 264,864,000 Rls. 3,000 $
99 12 1397 غرب تهران استراليا 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 940 248,972,160 Rls. 2,820 $
100 4 1397 غرب تهران استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 2,900 246,848,000 Rls. 5,800 $
مجموع کل
385,910,678,046 ريال
مجموع کل
6,933,292 دلار