آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 غرب تهران ارمنستان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 962,000 28,868,705,300 Rls. 326,650 $
2 8 1397 غرب تهران ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 368,030 19,466,162,050 Rls. 222,031 $
3 7 1397 غرب تهران ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 835,960 18,062,016,000 Rls. 430,048 $
4 7 1397 غرب تهران ارمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 511,870 15,770,790,000 Rls. 375,495 $
5 11 1397 غرب تهران ارمنستان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 338,000 12,610,490,460 Rls. 140,270 $
6 8 1397 غرب تهران ارمنستان 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 449,540 11,694,564,000 Rls. 195,968 $
7 4 1397 غرب تهران ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,250 8,875,049,568 Rls. 208,530 $
8 9 1397 غرب تهران ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 182,890 8,407,912,876 Rls. 102,038 $
9 7 1397 غرب تهران ارمنستان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 624,000 8,386,560,000 Rls. 199,680 $
10 9 1397 غرب تهران ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 41,669 7,129,497,872 Rls. 83,338 $
11 12 1397 غرب تهران ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 49,698 6,677,614,106 Rls. 74,546 $
12 8 1397 غرب تهران ارمنستان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 460,000 6,441,760,000 Rls. 133,710 $
13 8 1397 غرب تهران ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 230,270 6,208,267,990 Rls. 125,956 $
14 11 1397 غرب تهران ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 67,000 5,615,945,130 Rls. 68,629 $
15 9 1397 غرب تهران ارمنستان 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 17,000 5,603,200,000 Rls. 68,000 $
16 9 1397 غرب تهران ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 92,665 5,426,730,303 Rls. 62,049 $
17 11 1397 غرب تهران ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 20,049 5,351,292,222 Rls. 61,122 $
18 7 1397 غرب تهران ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 63,140 5,303,760,000 Rls. 126,280 $
19 8 1397 غرب تهران ارمنستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 82,992 5,228,496,000 Rls. 124,488 $
20 5 1397 غرب تهران ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 92,100 5,153,642,000 Rls. 119,730 $
21 8 1397 غرب تهران ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 133,130 5,059,663,193 Rls. 88,519 $
22 3 1397 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 161,480 5,002,158,660 Rls. 118,648 $
23 9 1397 غرب تهران ارمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 72,510 4,880,860,770 Rls. 55,470 $
24 9 1397 غرب تهران ارمنستان 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت کمتر از 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 83,730 4,567,788,792 Rls. 51,912 $
25 9 1397 غرب تهران ارمنستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 4,413,305,600 Rls. 48,400 $
26 5 1397 غرب تهران ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 79,070 4,358,360,520 Rls. 101,803 $
27 11 1397 غرب تهران ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 33,857 4,257,573,356 Rls. 49,529 $
28 6 1397 غرب تهران ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 19,339 4,061,190,000 Rls. 96,695 $
29 9 1397 غرب تهران ارمنستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,944 4,054,818,860 Rls. 46,082 $
30 10 1397 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 21,730 3,949,775,180 Rls. 43,460 $
31 12 1397 غرب تهران ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 44,500 3,827,508,078 Rls. 43,773 $
32 8 1397 غرب تهران ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 64,200 3,763,554,000 Rls. 72,658 $
33 9 1397 غرب تهران ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 20,090 3,676,764,372 Rls. 41,681 $
34 11 1397 غرب تهران ارمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 94,389 3,575,553,134 Rls. 41,798 $
35 8 1397 غرب تهران ارمنستان 72179010 "مفتول­هاي فنري از جنس فولاد پر کربن، سرد کشيده شده با مقطع گرد به صورت کلاف، روکش شده (cladding) با فلز آلومينيوم" 128,930 3,530,604,000 Rls. 84,062 $
36 11 1397 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 21,938 3,503,366,972 Rls. 43,876 $
37 9 1397 غرب تهران ارمنستان 56049000 ساير نخ نسجي ونوا رها، واشكال همانند آغشته ياا ندوده با كائوچو يا موادپلاستيكي 7,200 3,322,896,192 Rls. 37,669 $
38 12 1397 غرب تهران ارمنستان 56072900 ريسمان، طناب و کابل، ازسيزا ل، يا، ازگونه آگاو به غير از آن هايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 23,300 3,174,648,300 Rls. 34,950 $
39 3 1397 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 24,660 3,125,790,000 Rls. 73,980 $
40 10 1397 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 71,390 3,049,397,299 Rls. 33,553 $
41 2 1397 غرب تهران ارمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 22,347 3,040,296,000 Rls. 72,388 $
42 5 1397 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 91,000 3,028,252,500 Rls. 69,615 $
43 6 1397 غرب تهران ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 164,810 2,993,130,000 Rls. 71,265 $
44 2 1397 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 23,000 2,898,000,000 Rls. 69,000 $
45 1 1397 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 23,000 2,898,000,000 Rls. 69,000 $
46 10 1397 غرب تهران ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 63,670 2,719,582,892 Rls. 29,924 $
47 4 1397 غرب تهران ارمنستان 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 46,000 2,545,088,000 Rls. 59,800 $
48 7 1397 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 96,830 2,527,560,000 Rls. 60,180 $
49 3 1397 غرب تهران ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 46,000 2,521,467,000 Rls. 59,800 $
50 10 1397 غرب تهران ارمنستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 4,355 2,465,881,757 Rls. 28,359 $
51 12 1397 غرب تهران ارمنستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 15,906 2,462,412,646 Rls. 28,255 $
52 6 1397 غرب تهران ارمنستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 23,211 2,437,155,000 Rls. 58,028 $
53 12 1397 غرب تهران ارمنستان 72024130 ک ک ک دارای 60 درصد وزنی یا کمتر کروم/آلياژهاي آهن (فرو آلياژها). 10,850 2,377,711,120 Rls. 25,720 $
54 6 1397 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 30,575 2,357,628,000 Rls. 56,134 $
55 6 1397 غرب تهران ارمنستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 22,395 2,351,454,000 Rls. 55,987 $
56 10 1397 غرب تهران ارمنستان 28301000 سولفور سديم 66,000 2,327,553,360 Rls. 23,760 $
57 6 1397 غرب تهران ارمنستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 72,300 2,277,450,000 Rls. 54,225 $
58 3 1397 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 62,100 2,234,382,690 Rls. 52,946 $
59 6 1397 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 60,480 2,224,908,000 Rls. 52,974 $
60 8 1397 غرب تهران ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 12,055 2,021,261,850 Rls. 23,471 $
61 8 1397 غرب تهران ارمنستان 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 4,895 2,019,799,375 Rls. 23,038 $
62 7 1397 غرب تهران ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 96,020 1,974,000,000 Rls. 47,000 $
63 6 1397 غرب تهران ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 21,840 1,834,560,000 Rls. 43,680 $
64 4 1397 غرب تهران ارمنستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 19,454 1,827,690,700 Rls. 43,045 $
65 2 1397 غرب تهران ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 27,930 1,815,439,080 Rls. 43,225 $
66 7 1397 غرب تهران ارمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 65,826 1,789,200,000 Rls. 42,600 $
67 12 1397 غرب تهران ارمنستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 12,865 1,765,157,406 Rls. 19,993 $
68 8 1397 غرب تهران ارمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 44,490 1,760,221,230 Rls. 27,583 $
69 3 1397 غرب تهران ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 34,080 1,756,995,720 Rls. 41,765 $
70 3 1397 غرب تهران ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,738,800,000 Rls. 41,400 $
71 12 1397 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 45,680 1,718,663,586 Rls. 18,591 $
72 5 1397 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 52,390 1,704,323,400 Rls. 39,292 $
73 11 1397 غرب تهران ارمنستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 7,856 1,702,709,700 Rls. 20,465 $
74 2 1397 غرب تهران ارمنستان 38089113 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 16,766 1,696,561,107 Rls. 40,394 $
75 6 1397 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 40,080 1,685,880,000 Rls. 40,140 $
76 7 1397 غرب تهران ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,682,100,000 Rls. 40,050 $
77 5 1397 غرب تهران ارمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 21,935 1,666,337,460 Rls. 37,794 $
78 7 1397 غرب تهران ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 22,753 1,655,961,579 Rls. 39,428 $
79 7 1397 غرب تهران ارمنستان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,075 1,653,666,000 Rls. 39,373 $
80 4 1397 غرب تهران ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 31,442 1,633,664,400 Rls. 37,731 $
81 11 1397 غرب تهران ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 16,200 1,618,661,880 Rls. 17,820 $
82 5 1397 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 22,400 1,564,042,500 Rls. 35,955 $
83 2 1397 غرب تهران ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 18,555 1,552,915,260 Rls. 36,974 $
84 11 1397 غرب تهران ارمنستان 90289090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028، غير مذکور در جاي ديگر 3,266 1,518,370,552 Rls. 19,016 $
85 4 1397 غرب تهران ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 20,819 1,510,180,900 Rls. 35,039 $
86 5 1397 غرب تهران ارمنستان 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 20,030 1,494,201,760 Rls. 34,052 $
87 2 1397 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 45,480 1,461,264,000 Rls. 34,792 $
88 5 1397 غرب تهران ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 19,904 1,450,146,240 Rls. 33,048 $
89 9 1397 غرب تهران ارمنستان 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 12,130 1,438,105,492 Rls. 17,453 $
90 3 1397 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 23,040 1,433,124,000 Rls. 34,122 $
91 8 1397 غرب تهران ارمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 7,685 1,426,939,775 Rls. 16,276 $
92 12 1397 غرب تهران ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 27,513 1,426,555,086 Rls. 16,190 $
93 9 1397 غرب تهران ارمنستان 72299090 ساير مفتولها ا زفولادهاي ممزوج غير مذکور در جاي ديگر 23,080 1,422,812,340 Rls. 15,604 $
94 4 1397 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 21,550 1,413,035,260 Rls. 33,038 $
95 11 1397 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 42,850 1,392,451,833 Rls. 17,439 $
96 4 1397 غرب تهران ارمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 17,900 1,292,057,800 Rls. 30,430 $
97 7 1397 غرب تهران ارمنستان 72287000 پروفيل ا زفولادممزوج. 49,100 1,275,960,000 Rls. 30,380 $
98 7 1397 غرب تهران ارمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 47,860 1,263,360,000 Rls. 30,080 $
99 9 1397 غرب تهران ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 11,904 1,256,951,435 Rls. 14,285 $
100 6 1397 غرب تهران ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 1,255,800,000 Rls. 29,900 $
مجموع کل
389,695,874,826 ريال
مجموع کل
6,736,386 دلار