آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 184,455 423,166,574,971 Rls. 4,734,254 $
2 12 1397 غرب تهران آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 45,085 406,132,426,551 Rls. 4,569,668 $
3 10 1397 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 130,619 289,600,601,491 Rls. 3,193,349 $
4 9 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 137,594 278,540,401,960 Rls. 3,101,773 $
5 10 1397 غرب تهران آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 31,032 273,752,809,894 Rls. 3,096,215 $
6 2 1397 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 151,170 259,840,686,000 Rls. 6,186,683 $
7 5 1397 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 132,186 219,030,024,780 Rls. 5,096,686 $
8 8 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 127,067 197,730,268,505 Rls. 2,950,557 $
9 11 1397 غرب تهران آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 21,148 184,083,308,597 Rls. 2,141,231 $
10 9 1397 غرب تهران آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 22,706 179,993,337,220 Rls. 2,010,513 $
11 8 1397 غرب تهران آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 31,601 172,890,872,283 Rls. 3,080,203 $
12 11 1397 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 85,378 172,632,103,361 Rls. 2,075,252 $
13 3 1397 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 94,136 164,693,180,106 Rls. 3,905,874 $
14 3 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 150,645 150,486,831,249 Rls. 3,572,233 $
15 12 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 106,211 146,796,891,685 Rls. 1,649,476 $
16 4 1397 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 89,843 140,539,519,680 Rls. 3,283,560 $
17 4 1397 غرب تهران آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 31,292 139,109,309,588 Rls. 3,257,572 $
18 8 1397 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 86,086 133,886,386,986 Rls. 1,839,871 $
19 6 1397 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 68,377 119,150,556,000 Rls. 2,836,918 $
20 9 1397 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 52,784 114,076,704,958 Rls. 1,282,294 $
21 7 1397 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 88,916 98,275,716,000 Rls. 2,339,898 $
22 2 1397 غرب تهران آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 23,630 96,740,926,800 Rls. 2,303,356 $
23 5 1397 غرب تهران آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 22,798 94,984,894,236 Rls. 2,222,218 $
24 1 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,120 86,444,144,438 Rls. 2,207,013 $
25 11 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 65,370 75,869,226,966 Rls. 926,929 $
26 10 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 55,703 71,944,247,234 Rls. 759,772 $
27 6 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 76,560 69,184,584,000 Rls. 1,647,252 $
28 9 1397 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 27,724 67,880,581,546 Rls. 772,714 $
29 2 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 61,650 53,505,241,440 Rls. 1,273,935 $
30 5 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 42,399 50,106,563,190 Rls. 1,148,353 $
31 7 1397 غرب تهران آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 11,971 49,003,411,800 Rls. 1,166,748 $
32 4 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 34,400 45,670,877,860 Rls. 1,069,769 $
33 6 1397 غرب تهران آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 10,098 45,586,778,925 Rls. 1,085,399 $
34 5 1397 غرب تهران آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 120,000 41,370,240,000 Rls. 960,000 $
35 7 1397 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 47,986 40,126,674,000 Rls. 955,397 $
36 6 1397 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 66,000 36,036,000,000 Rls. 858,000 $
37 12 1397 غرب تهران آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 33,605,952,000 Rls. 372,004 $
38 3 1397 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 27,310 32,915,362,174 Rls. 781,269 $
39 8 1397 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 20,772 31,697,490,988 Rls. 527,236 $
40 10 1397 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,410 30,421,235,130 Rls. 331,277 $
41 12 1397 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 23,949 25,862,599,412 Rls. 291,696 $
42 12 1397 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 25,250,368,000 Rls. 273,136 $
43 5 1397 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,000 24,621,740,000 Rls. 572,000 $
44 4 1397 غرب تهران آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 24,535,680,000 Rls. 576,000 $
45 6 1397 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 17,999 23,371,782,000 Rls. 556,471 $
46 7 1397 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 40,000 21,840,000,000 Rls. 520,000 $
47 12 1397 غرب تهران آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 12,955 21,717,380,564 Rls. 238,365 $
48 6 1397 غرب تهران آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 26,040 21,090,468,000 Rls. 502,154 $
49 4 1397 غرب تهران آلمان 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 51,000 19,590,624,900 Rls. 458,046 $
50 7 1397 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 55,606 17,888,107,440 Rls. 425,908 $
51 9 1397 غرب تهران آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 16,936,704,000 Rls. 192,000 $
52 4 1397 غرب تهران آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 2,241 16,745,629,560 Rls. 394,386 $
53 8 1397 غرب تهران آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 16,454,208,000 Rls. 192,000 $
54 3 1397 غرب تهران آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 16,187,136,000 Rls. 384,000 $
55 3 1397 غرب تهران آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 13,400 15,181,608,660 Rls. 359,158 $
56 3 1397 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 26,500 14,604,398,000 Rls. 346,750 $
57 11 1397 غرب تهران آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 4,720 14,541,160,890 Rls. 160,085 $
58 10 1397 غرب تهران آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 18,000 14,106,384,000 Rls. 144,000 $
59 2 1397 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 11,580 13,760,418,000 Rls. 327,629 $
60 7 1397 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 10,791 12,965,316,000 Rls. 308,698 $
61 12 1397 غرب تهران آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,560 12,629,780,800 Rls. 145,600 $
62 5 1397 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 9,477 12,472,902,150 Rls. 283,002 $
63 4 1397 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 12,143,560,000 Rls. 286,000 $
64 3 1397 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 4,232 11,392,978,149 Rls. 269,529 $
65 1 1397 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 10,780,484,000 Rls. 286,000 $
66 11 1397 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 10,491 10,343,856,398 Rls. 128,779 $
67 4 1397 غرب تهران آلمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 4,000 9,949,555,072 Rls. 232,629 $
68 5 1397 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,475 9,499,190,500 Rls. 215,450 $
69 10 1397 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 7,482 9,101,148,013 Rls. 92,906 $
70 4 1397 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 7,040 9,032,596,300 Rls. 209,573 $
71 3 1397 غرب تهران آلمان 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 67,635 8,115,840,000 Rls. 193,234 $
72 1 1397 غرب تهران آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 8,064,000,000 Rls. 192,000 $
73 6 1397 غرب تهران آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 8,064,000,000 Rls. 192,000 $
74 10 1397 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 47,500 7,430,487,850 Rls. 78,850 $
75 9 1397 غرب تهران آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,710 6,900,739,902 Rls. 75,690 $
76 8 1397 غرب تهران آلمان 13019040 كتيرا 14,000 6,704,180,000 Rls. 76,468 $
77 5 1397 غرب تهران آلمان 13019040 كتيرا 14,821 6,534,578,900 Rls. 148,210 $
78 7 1397 غرب تهران آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 3,400 6,331,542,000 Rls. 150,751 $
79 12 1397 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 14,200 6,158,753,000 Rls. 71,000 $
80 12 1397 غرب تهران آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 5,970 5,407,303,842 Rls. 58,497 $
81 11 1397 غرب تهران آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,220 5,402,772,210 Rls. 59,480 $
82 8 1397 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,019 5,036,303,790 Rls. 58,482 $
83 9 1397 غرب تهران آلمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 37,540 4,913,735,712 Rls. 56,306 $
84 12 1397 غرب تهران آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 16,150 4,897,247,200 Rls. 53,116 $
85 4 1397 غرب تهران آلمان 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 17,000 4,852,320,000 Rls. 112,583 $
86 1 1397 غرب تهران آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,746 4,820,537,200 Rls. 127,460 $
87 3 1397 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,005 4,729,036,833 Rls. 112,070 $
88 11 1397 غرب تهران آلمان 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 8,530 4,312,452,013 Rls. 49,256 $
89 8 1397 غرب تهران آلمان 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 12,000 4,079,124,000 Rls. 97,122 $
90 3 1397 غرب تهران آلمان 06031990 ساير گل و غنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 3,315 4,039,278,930 Rls. 95,559 $
91 10 1397 غرب تهران آلمان 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 16,000 3,871,440,000 Rls. 42,598 $
92 9 1397 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 21,150 3,857,083,200 Rls. 42,300 $
93 9 1397 غرب تهران آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 43,000 3,841,891,000 Rls. 45,200 $
94 10 1397 غرب تهران آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 21,500 3,791,090,700 Rls. 38,700 $
95 10 1397 غرب تهران آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 19,800 3,610,886,400 Rls. 39,731 $
96 4 1397 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 12,100 3,571,635,200 Rls. 83,920 $
97 10 1397 غرب تهران آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 4,850 3,499,786,675 Rls. 37,345 $
98 7 1397 غرب تهران آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,818 3,497,256,000 Rls. 83,268 $
99 12 1397 غرب تهران آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 16,790 3,472,322,290 Rls. 40,030 $
100 10 1397 غرب تهران آلمان 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 18,600 3,380,847,600 Rls. 37,200 $
مجموع کل
5,955,289,181,847 ريال
مجموع کل
99,493,099 دلار