آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 29,900 56,986,514,528 Rls. 635,627 $
2 7 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 36,860 44,063,838,000 Rls. 1,049,139 $
3 5 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 35,210 32,205,347,050 Rls. 746,464 $
4 11 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,550 24,946,256,634 Rls. 284,934 $
5 12 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,150 23,889,395,182 Rls. 269,904 $
6 3 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,750 23,077,602,960 Rls. 547,209 $
7 6 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,570 21,034,524,000 Rls. 500,822 $
8 4 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,330 17,471,545,000 Rls. 408,500 $
9 11 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 9,400 9,280,330,572 Rls. 116,226 $
10 11 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,500 4,636,700,960 Rls. 52,960 $
11 9 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,650 3,171,653,072 Rls. 34,783 $
12 12 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,000 1,608,560,400 Rls. 17,400 $
13 8 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,440 1,544,969,216 Rls. 17,829 $
14 3 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 230 1,255,800,000 Rls. 29,900 $
15 4 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 34021130 الكيل بنزن سولفونه 17,600 986,128,000 Rls. 22,880 $
16 12 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 2,250 936,015,750 Rls. 10,125 $
17 8 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 2,590 489,510,000 Rls. 11,655 $
18 11 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 150 448,698,875 Rls. 5,125 $
19 3 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 1,400 29,400,000 Rls. 700 $
مجموع کل
268,062,790,199 ريال
مجموع کل
4,762,182 دلار
[1]