آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 غرب تهران آذربايجان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 163,217 86,641,947,891 Rls. 975,797 $
2 9 1397 غرب تهران آذربايجان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 157,389 58,459,156,489 Rls. 647,563 $
3 11 1397 غرب تهران آذربايجان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 82,490 41,632,528,716 Rls. 500,373 $
4 12 1397 غرب تهران آذربايجان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 75,870 39,249,879,468 Rls. 444,566 $
5 9 1397 غرب تهران آذربايجان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,450 35,269,697,648 Rls. 386,797 $
6 4 1397 غرب تهران آذربايجان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 584,000 30,336,000,000 Rls. 700,800 $
7 12 1397 غرب تهران آذربايجان 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 94,656 29,393,789,184 Rls. 334,678 $
8 7 1397 غرب تهران آذربايجان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 120,471 27,916,555,725 Rls. 664,681 $
9 10 1397 غرب تهران آذربايجان 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 101,666 25,623,590,449 Rls. 284,199 $
10 11 1397 غرب تهران آذربايجان 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 55,390 20,640,636,260 Rls. 237,525 $
11 5 1397 غرب تهران آذربايجان 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 83,785 20,112,466,280 Rls. 470,320 $
12 8 1397 غرب تهران آذربايجان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 83,097 19,598,439,333 Rls. 227,584 $
13 12 1397 غرب تهران آذربايجان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 522,890 18,997,004,414 Rls. 211,884 $
14 9 1397 غرب تهران آذربايجان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 4,367 18,354,922,600 Rls. 208,600 $
15 9 1397 غرب تهران آذربايجان 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 51,336 12,955,100,382 Rls. 143,530 $
16 8 1397 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن ها جزئا يا كلا هيدروژنه شده، اينتراستر يفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده، اما به نحو ديگري آماده نشده 45,000 12,682,057,500 Rls. 145,015 $
17 5 1397 غرب تهران آذربايجان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 39,218 10,817,343,924 Rls. 257,556 $
18 3 1397 غرب تهران آذربايجان 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 44,026 9,336,096,000 Rls. 222,288 $
19 6 1397 غرب تهران آذربايجان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 43,176 9,084,147,742 Rls. 216,289 $
20 11 1397 غرب تهران آذربايجان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 23,640 8,747,045,308 Rls. 96,297 $
21 4 1397 غرب تهران آذربايجان 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 41,899 8,458,032,000 Rls. 199,200 $
22 9 1397 غرب تهران آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,300 8,427,421,632 Rls. 95,536 $
23 8 1397 غرب تهران آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,681 7,122,873,105 Rls. 82,712 $
24 10 1397 غرب تهران آذربايجان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 98,920 6,877,389,259 Rls. 75,673 $
25 8 1397 غرب تهران آذربايجان 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 51,840 6,410,716,128 Rls. 74,563 $
26 7 1397 غرب تهران آذربايجان 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 49,536 6,132,561,840 Rls. 146,014 $
27 10 1397 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 61,600 5,799,655,539 Rls. 66,940 $
28 3 1397 غرب تهران آذربايجان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 25,320 5,577,915,360 Rls. 132,368 $
29 9 1397 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 55,800 5,530,013,452 Rls. 61,768 $
30 2 1397 غرب تهران آذربايجان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 16,880 5,376,000,000 Rls. 128,000 $
31 11 1397 غرب تهران آذربايجان 28272000 کلرورکلسيم 220,000 4,895,952,600 Rls. 53,900 $
32 7 1397 غرب تهران آذربايجان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 176,184 4,851,000,000 Rls. 115,500 $
33 1 1397 غرب تهران آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 17,800 4,695,800,200 Rls. 124,600 $
34 11 1397 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 46,600 4,629,521,778 Rls. 52,878 $
35 3 1397 غرب تهران آذربايجان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 40,013 4,621,470,000 Rls. 110,035 $
36 4 1397 غرب تهران آذربايجان 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 33,660 4,567,776,408 Rls. 106,789 $
37 5 1397 غرب تهران آذربايجان 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 32,640 4,477,883,040 Rls. 104,021 $
38 4 1397 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 60,860 4,429,871,594 Rls. 104,280 $
39 2 1397 غرب تهران آذربايجان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 38,069 4,396,938,000 Rls. 104,689 $
40 2 1397 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 80,680 4,381,859,580 Rls. 104,330 $
41 8 1397 غرب تهران آذربايجان 32041220 گرانول مستربچ 7,500 4,332,562,500 Rls. 49,417 $
42 11 1397 غرب تهران آذربايجان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 75,105 4,197,836,254 Rls. 52,573 $
43 11 1397 غرب تهران آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 12,000 4,060,425,600 Rls. 50,400 $
44 5 1397 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 51,030 3,923,283,124 Rls. 89,555 $
45 9 1397 غرب تهران آذربايجان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 3,836,407,600 Rls. 43,600 $
46 12 1397 غرب تهران آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 56,000 3,733,294,908 Rls. 41,767 $
47 12 1397 غرب تهران آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 27,500 3,578,148,750 Rls. 41,250 $
48 9 1397 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 24,206 3,521,070,192 Rls. 39,916 $
49 12 1397 غرب تهران آذربايجان 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 35,798 3,518,557,553 Rls. 40,278 $
50 2 1397 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 47,037 3,502,086,000 Rls. 83,383 $
51 1 1397 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 46,249 3,462,732,000 Rls. 82,446 $
52 4 1397 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 46,346 3,317,626,130 Rls. 77,569 $
53 7 1397 غرب تهران آذربايجان 28272000 کلرورکلسيم 400,000 3,297,000,000 Rls. 78,500 $
54 5 1397 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 42,164 3,277,307,320 Rls. 75,894 $
55 5 1397 غرب تهران آذربايجان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 117,961 3,275,078,400 Rls. 76,560 $
56 5 1397 غرب تهران آذربايجان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 16,880 3,219,766,000 Rls. 74,800 $
57 3 1397 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 57,060 3,214,475,182 Rls. 76,375 $
58 9 1397 غرب تهران آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 50,000 3,191,440,000 Rls. 35,000 $
59 4 1397 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 68,150 3,191,434,400 Rls. 74,965 $
60 8 1397 غرب تهران آذربايجان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,440 3,156,581,250 Rls. 36,004 $
61 8 1397 غرب تهران آذربايجان 39203000 صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر 12,500 3,094,687,500 Rls. 35,298 $
62 6 1397 غرب تهران آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 394,897 3,003,000,000 Rls. 71,500 $
63 10 1397 غرب تهران آذربايجان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا 500 kva بجز ترا نسفورماتور جريان و ولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 19,126 2,989,433,040 Rls. 35,860 $
64 10 1397 غرب تهران آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 50,130 2,925,326,124 Rls. 35,091 $
65 2 1397 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 23,000 2,898,000,000 Rls. 69,000 $
66 12 1397 غرب تهران آذربايجان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). 25,450 2,649,131,220 Rls. 30,540 $
67 11 1397 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 50,000 2,584,284,000 Rls. 32,077 $
68 9 1397 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 20,520 2,570,917,264 Rls. 28,572 $
69 8 1397 غرب تهران آذربايجان 74111020 لوله هاي مسي باقطرداخلي 2ميلي متر و کمتر ازمس تصفيه شده 3,000 2,475,750,000 Rls. 28,238 $
70 5 1397 غرب تهران آذربايجان 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 8,238 2,398,200,000 Rls. 57,100 $
71 1 1397 غرب تهران آذربايجان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه و همانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 10,959 2,383,920,000 Rls. 56,760 $
72 6 1397 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,545 2,332,302,000 Rls. 55,531 $
73 4 1397 غرب تهران آذربايجان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 1,800 2,318,780,000 Rls. 53,800 $
74 5 1397 غرب تهران آذربايجان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 44,000 2,296,800,000 Rls. 52,800 $
75 4 1397 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,298 2,268,691,880 Rls. 53,044 $
76 5 1397 غرب تهران آذربايجان 30039010 ساير داروها ي غير مذكور غير ازخرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 1,464 2,255,400,000 Rls. 53,700 $
77 4 1397 غرب تهران آذربايجان 39011050 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 43,900 2,236,792,800 Rls. 52,680 $
78 8 1397 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 28,630 2,208,615,827 Rls. 31,493 $
79 5 1397 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,850 2,173,196,100 Rls. 49,290 $
80 5 1397 غرب تهران آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 257,281 2,168,736,160 Rls. 49,416 $
81 4 1397 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 27,820 2,149,510,930 Rls. 50,075 $
82 12 1397 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 102,004 2,141,355,328 Rls. 24,481 $
83 6 1397 غرب تهران آذربايجان 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 17,148 2,083,393,218 Rls. 49,605 $
84 3 1397 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 44,200 2,049,578,300 Rls. 48,620 $
85 3 1397 غرب تهران آذربايجان 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 16,320 2,044,224,000 Rls. 48,672 $
86 8 1397 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 47,780 2,037,000,000 Rls. 48,500 $
87 12 1397 غرب تهران آذربايجان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 5,700 1,971,265,200 Rls. 22,800 $
88 5 1397 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 41,920 1,968,137,600 Rls. 46,112 $
89 5 1397 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 27,060 1,954,231,085 Rls. 46,386 $
90 12 1397 غرب تهران آذربايجان 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 25,170 1,935,149,587 Rls. 22,309 $
91 11 1397 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,897 1,928,329,004 Rls. 24,150 $
92 8 1397 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 51,629 1,856,225,600 Rls. 32,912 $
93 8 1397 غرب تهران آذربايجان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,917 1,843,385,490 Rls. 21,510 $
94 12 1397 غرب تهران آذربايجان 29173910 دي بوتيل فتالات 10,000 1,831,093,120 Rls. 20,740 $
95 5 1397 غرب تهران آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,795,500,000 Rls. 42,750 $
96 10 1397 غرب تهران آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,900 1,767,674,350 Rls. 19,450 $
97 12 1397 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 47,500 1,735,824,500 Rls. 19,971 $
98 3 1397 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,752 1,732,140,060 Rls. 40,978 $
99 10 1397 غرب تهران آذربايجان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 13,044 1,669,255,440 Rls. 17,040 $
100 6 1397 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 24,572 1,631,658,000 Rls. 38,849 $
مجموع کل
806,673,064,718 ريال
مجموع کل
12,258,094 دلار