آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 44,370,000 2,047,486,215,030 Rls. 52,735,020 $
2 2 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 26,025,000 1,456,021,980,000 Rls. 34,667,190 $
3 6 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 31,110,000 1,448,955,900,000 Rls. 34,498,950 $
4 3 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 34,564,533 1,439,203,769,580 Rls. 34,149,757 $
5 2 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 28,560,000 1,417,361,400,000 Rls. 33,746,700 $
6 1 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 27,795,000 1,414,882,572,540 Rls. 36,085,560 $
7 2 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 33,601,062 1,394,158,626,000 Rls. 33,194,253 $
8 1 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 6,893,951 1,259,000,000,000 Rls. 33,435,661 $
9 4 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 24,982,500 1,228,451,241,225 Rls. 28,816,470 $
10 1 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 26,775,000 1,206,282,030,330 Rls. 30,896,820 $
11 5 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 22,695,000 1,160,251,607,775 Rls. 26,923,793 $
12 3 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 22,950,000 1,151,720,878,626 Rls. 27,312,632 $
13 4 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 20,400,000 1,141,619,093,100 Rls. 26,726,550 $
14 6 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 20,458,500 1,119,636,000,000 Rls. 26,658,000 $
15 7 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 23,893,500 1,107,366,876,000 Rls. 26,365,878 $
16 5 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 22,695,000 1,091,011,086,750 Rls. 25,437,271 $
17 7 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 329,771,639 1,015,040,226,000 Rls. 24,153,557 $
18 1 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 22,596,689 937,256,176,000 Rls. 22,325,528 $
19 6 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 18,870,000 928,417,770,000 Rls. 22,105,186 $
20 6 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 245,884,487 878,627,130,000 Rls. 20,919,697 $
21 3 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 603,401,524 829,866,733,539 Rls. 19,684,873 $
22 4 1397 شهيدرجايي چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 72,363,934 792,218,505,840 Rls. 18,627,569 $
23 2 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 15,810,000 768,678,120,000 Rls. 18,301,860 $
24 4 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 15,300,000 752,561,502,900 Rls. 17,654,925 $
25 2 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 572,175,548 711,902,142,000 Rls. 16,950,051 $
26 5 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 212,476,173 711,086,497,140 Rls. 16,481,565 $
27 3 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 11,529,000 645,594,366,120 Rls. 15,332,310 $
28 4 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 201,200,349 641,439,573,100 Rls. 15,005,485 $
29 3 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 13,005,000 631,873,110,203 Rls. 14,978,956 $
30 3 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 182,314,000 564,944,203,200 Rls. 13,411,984 $
31 2 1397 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 2,630,346 543,041,688,000 Rls. 12,929,564 $
32 7 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 164,982,961 537,237,322,000 Rls. 12,795,775 $
33 6 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 368,603,163 534,920,358,000 Rls. 12,736,199 $
34 5 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 58,410,503 503,779,405,270 Rls. 11,675,876 $
35 5 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 8,931,750 498,702,589,200 Rls. 11,830,478 $
36 7 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 376,640,219 495,159,714,000 Rls. 11,789,517 $
37 5 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 129,282,491 463,656,996,000 Rls. 10,659,557 $
38 2 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,120,972 432,041,946,000 Rls. 10,286,713 $
39 5 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 7,395,000 416,780,792,400 Rls. 9,584,940 $
40 3 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 1,986,935 406,000,000,000 Rls. 9,636,634 $
41 6 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 47,458,354 398,652,156,000 Rls. 9,491,718 $
42 6 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 125,300,000 390,680,388,000 Rls. 9,301,914 $
43 7 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 6,871,500 363,571,110,000 Rls. 8,656,455 $
44 7 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 7,140,000 351,523,620,000 Rls. 8,369,610 $
45 5 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 259,616,000 336,469,272,660 Rls. 7,812,889 $
46 3 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 6,120,000 335,979,615,600 Rls. 7,954,980 $
47 2 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 6,120,000 333,894,960,000 Rls. 7,949,880 $
48 4 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 251,125,725 329,171,619,740 Rls. 7,724,299 $
49 4 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 217,844,087 314,654,304,220 Rls. 7,382,212 $
50 3 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 221,851,666 285,993,132,810 Rls. 6,793,468 $
51 4 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 33,224,886 284,298,306,310 Rls. 6,636,457 $
52 7 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 44,169,886 280,955,980,000 Rls. 6,696,580 $
53 7 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 5,100,000 274,422,330,000 Rls. 6,533,863 $
54 1 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 217,875,734 269,664,118,500 Rls. 6,535,363 $
55 2 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 31,239,514 258,319,068,000 Rls. 6,150,454 $
56 2 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 28,719,336 236,850,306,000 Rls. 5,639,293 $
57 6 1397 شهيدرجايي چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 3,761,950 235,617,354,000 Rls. 5,609,938 $
58 3 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 38,517,656 226,755,370,461 Rls. 5,392,469 $
59 2 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 180,822,485 224,208,558,000 Rls. 5,338,299 $
60 1 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 71,750,000 221,763,980,240 Rls. 5,864,845 $
61 3 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 24,352,184 205,081,633,983 Rls. 4,865,282 $
62 7 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 23,844,106 200,290,272,000 Rls. 4,768,816 $
63 2 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 33,702,312 198,198,840,000 Rls. 4,719,020 $
64 6 1397 شهيدرجايي چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 549,000 184,464,000,000 Rls. 4,392,000 $
65 1 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 167,085,922 179,390,120,766 Rls. 4,278,096 $
66 3 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,160,470 173,909,725,753 Rls. 4,129,164 $
67 6 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 20,668,219 169,852,620,000 Rls. 4,044,110 $
68 4 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 3,143,250 167,304,452,530 Rls. 3,929,063 $
69 2 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 55,000,000 160,175,400,000 Rls. 3,813,700 $
70 6 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 2,805,000 152,328,330,000 Rls. 3,626,865 $
71 1 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 53,850,000 150,000,000,000 Rls. 3,970,899 $
72 5 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 3,155,502 145,717,561,750 Rls. 3,427,908 $
73 3 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 53,600,000 141,000,000,000 Rls. 3,334,992 $
74 3 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 17,411,382 140,647,721,690 Rls. 3,336,773 $
75 1 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 17,153,913 138,731,712,816 Rls. 3,407,783 $
76 5 1397 شهيدرجايي چين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 28,500,000 138,000,000,000 Rls. 3,277,500 $
77 5 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 16,687,417 137,079,215,320 Rls. 3,222,500 $
78 4 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 17,094,866 136,866,878,500 Rls. 3,195,220 $
79 7 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 16,011,308 133,583,226,000 Rls. 3,180,553 $
80 2 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,662,276 131,021,568,300 Rls. 3,119,562 $
81 4 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,278,507 125,955,334,285 Rls. 2,954,528 $
82 5 1397 شهيدرجايي چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 1,978,750 124,859,615,775 Rls. 2,943,726 $
83 7 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 88,306,125 119,681,982,000 Rls. 2,849,571 $
84 2 1397 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 4,308,106 117,647,166,000 Rls. 2,801,123 $
85 2 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 49,000,000 117,306,000,000 Rls. 2,793,000 $
86 7 1397 شهيدرجايي چين 26011130 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد 91,244,430 111,208,440,000 Rls. 2,647,820 $
87 5 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 17,011,995 103,802,201,550 Rls. 2,381,674 $
88 6 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 65,937,402 95,272,942,000 Rls. 2,236,715 $
89 1 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 12,898,164 95,003,496,927 Rls. 2,413,872 $
90 4 1397 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 103,165,365 92,231,361,020 Rls. 2,165,584 $
91 5 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,818,127 91,218,932,930 Rls. 2,127,332 $
92 2 1397 شهيدرجايي چين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 18,439,075 89,277,552,000 Rls. 2,125,656 $
93 4 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 2,942,302 88,177,636,530 Rls. 2,068,320 $
94 4 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 8,913,391 79,847,286,660 Rls. 1,870,679 $
95 3 1397 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 386,105 79,617,470,698 Rls. 1,891,854 $
96 3 1397 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 586,500 79,002,787,200 Rls. 1,876,800 $
97 6 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 9,217,446 78,878,268,000 Rls. 1,878,054 $
98 5 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 56,871,358 78,655,999,570 Rls. 1,807,491 $
99 4 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 9,590,999 78,344,224,940 Rls. 1,833,011 $
100 7 1397 شهيدرجايي چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 225,000 75,600,000,000 Rls. 1,800,000 $
مجموع کل
47,782,913,671,902 ريال
مجموع کل
1,144,850,906 دلار