آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 44,370,000 2,047,486,215,030 Rls. 52,735,020 $
2 2 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 26,025,000 1,456,021,980,000 Rls. 34,667,190 $
3 3 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 34,564,533 1,439,203,769,580 Rls. 34,149,757 $
4 2 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 28,560,000 1,417,361,400,000 Rls. 33,746,700 $
5 1 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 27,795,000 1,414,882,572,540 Rls. 36,085,560 $
6 2 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 33,601,062 1,394,158,626,000 Rls. 33,194,253 $
7 1 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 6,893,951 1,259,000,000,000 Rls. 33,435,661 $
8 4 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 24,982,500 1,228,451,241,225 Rls. 28,816,470 $
9 1 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 26,775,000 1,206,282,030,330 Rls. 30,896,820 $
10 3 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 22,950,000 1,151,720,878,626 Rls. 27,312,632 $
11 4 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 20,400,000 1,141,619,093,100 Rls. 26,726,550 $
12 1 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 22,596,689 937,256,176,000 Rls. 22,325,528 $
13 3 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 603,401,524 829,866,733,539 Rls. 19,684,873 $
14 4 1397 شهيدرجايي چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 72,363,934 792,218,505,840 Rls. 18,627,569 $
15 2 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 15,810,000 768,678,120,000 Rls. 18,301,860 $
16 4 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 15,300,000 752,561,502,900 Rls. 17,654,925 $
17 2 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 572,175,548 711,902,142,000 Rls. 16,950,051 $
18 3 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 11,529,000 645,594,366,120 Rls. 15,332,310 $
19 4 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 201,200,349 641,439,573,100 Rls. 15,005,485 $
20 3 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 13,005,000 631,873,110,203 Rls. 14,978,956 $
21 3 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 182,314,000 564,944,203,200 Rls. 13,411,984 $
22 2 1397 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 2,630,346 543,041,688,000 Rls. 12,929,564 $
23 2 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,120,972 432,041,946,000 Rls. 10,286,713 $
24 3 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 1,986,935 406,000,000,000 Rls. 9,636,634 $
25 3 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 6,120,000 335,979,615,600 Rls. 7,954,980 $
26 2 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 6,120,000 333,894,960,000 Rls. 7,949,880 $
27 4 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 251,125,725 329,171,619,740 Rls. 7,724,299 $
28 4 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 217,844,087 314,654,304,220 Rls. 7,382,212 $
29 3 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 221,851,666 285,993,132,810 Rls. 6,793,468 $
30 4 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 33,224,886 284,298,306,310 Rls. 6,636,457 $
31 1 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 217,875,734 269,664,118,500 Rls. 6,535,363 $
32 2 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 31,239,514 258,319,068,000 Rls. 6,150,454 $
33 2 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 28,719,336 236,850,306,000 Rls. 5,639,293 $
34 3 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 38,517,656 226,755,370,461 Rls. 5,392,469 $
35 2 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 180,822,485 224,208,558,000 Rls. 5,338,299 $
36 1 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 71,750,000 221,763,980,240 Rls. 5,864,845 $
37 3 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 24,352,184 205,081,633,983 Rls. 4,865,282 $
38 2 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 33,702,312 198,198,840,000 Rls. 4,719,020 $
39 1 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 167,085,922 179,390,120,766 Rls. 4,278,096 $
40 3 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,160,470 173,909,725,753 Rls. 4,129,164 $
41 4 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 3,143,250 167,304,452,530 Rls. 3,929,063 $
42 2 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 55,000,000 160,175,400,000 Rls. 3,813,700 $
43 1 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 53,850,000 150,000,000,000 Rls. 3,970,899 $
44 3 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 53,600,000 141,000,000,000 Rls. 3,334,992 $
45 3 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 17,411,382 140,647,721,690 Rls. 3,336,773 $
46 1 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 17,153,913 138,731,712,816 Rls. 3,407,783 $
47 4 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 17,094,866 136,866,878,500 Rls. 3,195,220 $
48 2 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,662,276 131,021,568,300 Rls. 3,119,562 $
49 4 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,278,507 125,955,334,285 Rls. 2,954,528 $
50 2 1397 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 4,308,106 117,647,166,000 Rls. 2,801,123 $
51 2 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 49,000,000 117,306,000,000 Rls. 2,793,000 $
52 1 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 12,898,164 95,003,496,927 Rls. 2,413,872 $
53 4 1397 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 103,165,365 92,231,361,020 Rls. 2,165,584 $
54 2 1397 شهيدرجايي چين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 18,439,075 89,277,552,000 Rls. 2,125,656 $
55 4 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 2,942,302 88,177,636,530 Rls. 2,068,320 $
56 4 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 8,913,391 79,847,286,660 Rls. 1,870,679 $
57 3 1397 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 386,105 79,617,470,698 Rls. 1,891,854 $
58 3 1397 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 586,500 79,002,787,200 Rls. 1,876,800 $
59 4 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 9,590,999 78,344,224,940 Rls. 1,833,011 $
60 4 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 1,702,341 71,840,232,810 Rls. 1,681,910 $
61 2 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 8,508,957 69,883,128,000 Rls. 1,663,884 $
62 4 1397 شهيدرجايي چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 1,042,150 67,939,160,480 Rls. 1,587,867 $
63 4 1397 شهيدرجايي چين 26070030 کنسانتره سرب سولف?د? 2,610,299 62,883,511,700 Rls. 1,471,194 $
64 1 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,182,994 59,323,919,325 Rls. 1,517,382 $
65 2 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 6,632,973 58,183,146,000 Rls. 1,385,313 $
66 4 1397 شهيدرجايي چين 25151110 ک ک مرمر 4,974,368 55,830,075,760 Rls. 1,300,557 $
67 1 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,950,871 51,408,344,777 Rls. 1,268,067 $
68 2 1397 شهيدرجايي چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 795,000 47,059,320,000 Rls. 1,120,460 $
69 2 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,682,141 45,922,449,300 Rls. 1,093,394 $
70 1 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 4,909,780 44,851,693,420 Rls. 1,088,497 $
71 4 1397 شهيدرجايي چين 26080010 سنگ رو? 650,493 44,173,733,160 Rls. 1,043,357 $
72 2 1397 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 32,188,271 40,557,048,000 Rls. 965,644 $
73 3 1397 شهيدرجايي چين 84818081 شيرهاي سر چاهي نفت 76,630 40,176,557,064 Rls. 956,585 $
74 3 1397 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 2,454,927 39,925,261,001 Rls. 946,889 $
75 4 1397 شهيدرجايي چين 26011130 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد 41,400,098 38,950,912,000 Rls. 915,200 $
76 4 1397 شهيدرجايي چين 29221220 دي اتانول آمين 717,600 38,111,920,000 Rls. 897,000 $
77 2 1397 شهيدرجايي چين 25151110 ک ک مرمر 4,695,725 36,745,086,000 Rls. 874,883 $
78 3 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,159,463 34,372,614,902 Rls. 815,385 $
79 3 1397 شهيدرجايي چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 550,000 33,574,645,750 Rls. 797,250 $
80 3 1397 شهيدرجايي چين 26122090 ساير 1,037,820 33,434,441,072 Rls. 793,136 $
81 4 1397 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 2,081,294 33,260,858,709 Rls. 777,530 $
82 3 1397 شهيدرجايي چين 25151110 ک ک مرمر 3,488,071 33,215,154,339 Rls. 787,747 $
83 2 1397 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 231,723 32,463,102,000 Rls. 772,931 $
84 1 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 5,958,195 32,054,289,049 Rls. 834,143 $
85 4 1397 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 277,092 31,639,570,850 Rls. 742,125 $
86 3 1397 شهيدرجايي چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 1,676,087 29,669,801,725 Rls. 704,381 $
87 3 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 3,436,652 28,241,325,316 Rls. 669,862 $
88 4 1397 شهيدرجايي چين 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 515,200 27,286,110,720 Rls. 638,848 $
89 3 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 3,033,779 26,776,446,894 Rls. 637,092 $
90 4 1397 شهيدرجايي چين 29221110 منواتانول آمين 512,000 26,259,472,000 Rls. 617,600 $
91 2 1397 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,494,494 24,519,500,440 Rls. 583,798 $
92 4 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 3,656,035 21,856,072,900 Rls. 511,777 $
93 2 1397 شهيدرجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 162,000 21,657,037,500 Rls. 526,500 $
94 3 1397 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 17,056,202 21,560,304,306 Rls. 511,691 $
95 1 1397 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 765,842 20,207,561,610 Rls. 536,090 $
96 4 1397 شهيدرجايي چين 25151120 ک ک تراورتن 3,856,430 19,931,618,350 Rls. 465,724 $
97 4 1397 شهيدرجايي چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 979,453 18,794,604,970 Rls. 440,436 $
98 1 1397 شهيدرجايي چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 297,600 17,498,880,000 Rls. 416,640 $
99 2 1397 شهيدرجايي چين 39012010 گريد لوله: 270,000 17,123,400,000 Rls. 407,700 $
100 2 1397 شهيدرجايي چين 26070030 کنسانتره سرب سولف?د? 520,025 16,162,356,000 Rls. 384,818 $
مجموع کل
31,615,222,252,011 ريال
مجموع کل
763,300,352 دلار