آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 60,435,000 5,560,733,895,705 Rls. 63,413,895 $
2 8 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 50,031,000 3,880,067,735,265 Rls. 52,292,462 $
3 9 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 31,110,000 2,980,019,975,730 Rls. 34,428,613 $
4 9 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 23,344,500 2,466,217,947,210 Rls. 28,089,891 $
5 8 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 23,970,000 2,079,161,141,521 Rls. 26,450,585 $
6 1 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 44,370,000 2,047,486,215,030 Rls. 52,735,020 $
7 2 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 26,025,000 1,456,021,980,000 Rls. 34,667,190 $
8 6 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 31,110,000 1,448,955,900,000 Rls. 34,498,950 $
9 3 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 34,564,533 1,439,203,769,580 Rls. 34,149,757 $
10 2 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 28,560,000 1,417,361,400,000 Rls. 33,746,700 $
11 1 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 27,795,000 1,414,882,572,540 Rls. 36,085,560 $
12 2 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 33,601,062 1,394,158,626,000 Rls. 33,194,253 $
13 8 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 16,575,000 1,328,291,327,873 Rls. 19,338,639 $
14 9 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 185,255,046 1,264,965,199,112 Rls. 14,336,916 $
15 1 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 6,893,951 1,259,000,000,000 Rls. 33,435,661 $
16 4 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 24,982,500 1,228,451,241,225 Rls. 28,816,470 $
17 1 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 26,775,000 1,206,282,030,330 Rls. 30,896,820 $
18 9 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 10,965,000 1,173,769,435,725 Rls. 13,450,407 $
19 5 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 22,695,000 1,160,251,607,775 Rls. 26,923,793 $
20 3 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 22,950,000 1,151,720,878,626 Rls. 27,312,632 $
21 9 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 205,480,000 1,143,620,000,000 Rls. 13,039,754 $
22 4 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 20,400,000 1,141,619,093,100 Rls. 26,726,550 $
23 8 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 225,211,852 1,128,257,369,975 Rls. 13,896,984 $
24 6 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 20,458,500 1,119,636,000,000 Rls. 26,658,000 $
25 7 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 23,893,500 1,107,366,876,000 Rls. 26,365,878 $
26 5 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 22,695,000 1,091,011,086,750 Rls. 25,437,271 $
27 7 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 329,771,639 1,015,040,226,000 Rls. 24,153,557 $
28 1 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 22,596,689 937,256,176,000 Rls. 22,325,528 $
29 6 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 18,870,000 928,417,770,000 Rls. 22,105,186 $
30 6 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 245,884,487 878,627,130,000 Rls. 20,919,697 $
31 9 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 326,103,850 856,203,591,360 Rls. 9,728,349 $
32 3 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 603,401,524 829,866,733,539 Rls. 19,684,873 $
33 4 1397 شهيدرجايي چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 72,363,934 792,218,505,840 Rls. 18,627,569 $
34 2 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 15,810,000 768,678,120,000 Rls. 18,301,860 $
35 4 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 15,300,000 752,561,502,900 Rls. 17,654,925 $
36 8 1397 شهيدرجايي چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 71,498,564 738,724,000,000 Rls. 13,618,996 $
37 2 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 572,175,548 711,902,142,000 Rls. 16,950,051 $
38 5 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 212,476,173 711,086,497,140 Rls. 16,481,565 $
39 8 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 7,498,500 690,239,177,460 Rls. 8,508,139 $
40 3 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 11,529,000 645,594,366,120 Rls. 15,332,310 $
41 4 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 201,200,349 641,439,573,100 Rls. 15,005,485 $
42 3 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 13,005,000 631,873,110,203 Rls. 14,978,956 $
43 3 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 182,314,000 564,944,203,200 Rls. 13,411,984 $
44 8 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 345,112,200 559,241,121,625 Rls. 7,927,035 $
45 9 1397 شهيدرجايي چين 25151190 مرمر?ت 31,112,838 549,545,928,327 Rls. 6,214,554 $
46 2 1397 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 2,630,346 543,041,688,000 Rls. 12,929,564 $
47 7 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 164,982,961 537,237,322,000 Rls. 12,795,775 $
48 6 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 368,603,163 534,920,358,000 Rls. 12,736,199 $
49 8 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 111,411,403 516,616,943,825 Rls. 8,006,012 $
50 5 1397 شهيدرجايي چين 25151190 مرمر?ت 58,410,503 503,779,405,270 Rls. 11,675,876 $
51 5 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 8,931,750 498,702,589,200 Rls. 11,830,478 $
52 7 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 376,640,219 495,159,714,000 Rls. 11,789,517 $
53 5 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 129,282,491 463,656,996,000 Rls. 10,659,557 $
54 2 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,120,972 432,041,946,000 Rls. 10,286,713 $
55 9 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 44,113,936 417,055,549,697 Rls. 4,851,444 $
56 5 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 7,395,000 416,780,792,400 Rls. 9,584,940 $
57 3 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 1,986,935 406,000,000,000 Rls. 9,636,634 $
58 6 1397 شهيدرجايي چين 25151190 مرمر?ت 47,458,354 398,652,156,000 Rls. 9,491,718 $
59 6 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 125,300,000 390,680,388,000 Rls. 9,301,914 $
60 7 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 6,871,500 363,571,110,000 Rls. 8,656,455 $
61 7 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 7,140,000 351,523,620,000 Rls. 8,369,610 $
62 8 1397 شهيدرجايي چين 25151190 مرمر?ت 27,271,659 337,516,748,184 Rls. 5,041,031 $
63 5 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 259,616,000 336,469,272,660 Rls. 7,812,889 $
64 3 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 6,120,000 335,979,615,600 Rls. 7,954,980 $
65 2 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 6,120,000 333,894,960,000 Rls. 7,949,880 $
66 4 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 251,125,725 329,171,619,740 Rls. 7,724,299 $
67 4 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 217,844,087 314,654,304,220 Rls. 7,382,212 $
68 9 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 18,252,896 301,118,606,477 Rls. 3,492,807 $
69 3 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 221,851,666 285,993,132,810 Rls. 6,793,468 $
70 4 1397 شهيدرجايي چين 25151190 مرمر?ت 33,224,886 284,298,306,310 Rls. 6,636,457 $
71 7 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 44,169,886 280,955,980,000 Rls. 6,696,580 $
72 7 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 5,100,000 274,422,330,000 Rls. 6,533,863 $
73 1 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 217,875,734 269,664,118,500 Rls. 6,535,363 $
74 2 1397 شهيدرجايي چين 25151190 مرمر?ت 31,239,514 258,319,068,000 Rls. 6,150,454 $
75 9 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 2,734,645 252,824,404,965 Rls. 2,888,257 $
76 9 1397 شهيدرجايي چين 26011130 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد 114,319,013 237,721,297,352 Rls. 2,757,342 $
77 2 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 28,719,336 236,850,306,000 Rls. 5,639,293 $
78 6 1397 شهيدرجايي چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 3,761,950 235,617,354,000 Rls. 5,609,938 $
79 8 1397 شهيدرجايي چين 26011130 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد 155,215,411 231,607,384,850 Rls. 3,269,504 $
80 3 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 38,517,656 226,755,370,461 Rls. 5,392,469 $
81 2 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 180,822,485 224,208,558,000 Rls. 5,338,299 $
82 1 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 71,750,000 221,763,980,240 Rls. 5,864,845 $
83 8 1397 شهيدرجايي چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 475,000 216,335,000,000 Rls. 3,717,795 $
84 8 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 17,942,587 211,889,108,554 Rls. 3,218,930 $
85 3 1397 شهيدرجايي چين 25151190 مرمر?ت 24,352,184 205,081,633,983 Rls. 4,865,282 $
86 7 1397 شهيدرجايي چين 25151190 مرمر?ت 23,844,106 200,290,272,000 Rls. 4,768,816 $
87 2 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 33,702,312 198,198,840,000 Rls. 4,719,020 $
88 6 1397 شهيدرجايي چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 549,000 184,464,000,000 Rls. 4,392,000 $
89 1 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 167,085,922 179,390,120,766 Rls. 4,278,096 $
90 3 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,160,470 173,909,725,753 Rls. 4,129,164 $
91 6 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 20,668,219 169,852,620,000 Rls. 4,044,110 $
92 4 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 3,143,250 167,304,452,530 Rls. 3,929,063 $
93 2 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 55,000,000 160,175,400,000 Rls. 3,813,700 $
94 8 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 7,447,274 157,692,381,305 Rls. 2,200,023 $
95 6 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 2,805,000 152,328,330,000 Rls. 3,626,865 $
96 1 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 53,850,000 150,000,000,000 Rls. 3,970,899 $
97 5 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 3,155,502 145,717,561,750 Rls. 3,427,908 $
98 3 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 53,600,000 141,000,000,000 Rls. 3,334,992 $
99 3 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 17,411,382 140,647,721,690 Rls. 3,336,773 $
100 8 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 108,347,983 139,795,801,300 Rls. 3,312,309 $
مجموع کل
74,465,273,446,278 ريال
مجموع کل
1,447,471,651 دلار