آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 44,370,000 2,047,486,215,030 Rls. 52,735,020 $
2 2 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 26,025,000 1,456,021,980,000 Rls. 34,667,190 $
3 3 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 34,564,533 1,439,203,769,580 Rls. 34,149,757 $
4 2 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 28,560,000 1,417,361,400,000 Rls. 33,746,700 $
5 1 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 27,795,000 1,414,882,572,540 Rls. 36,085,560 $
6 2 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 33,601,062 1,394,158,626,000 Rls. 33,194,253 $
7 1 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 6,893,951 1,259,000,000,000 Rls. 33,435,661 $
8 1 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 26,775,000 1,206,282,030,330 Rls. 30,896,820 $
9 3 1397 شهيدرجايي چين 39011030 گريد فيلم 22,950,000 1,151,720,878,626 Rls. 27,312,632 $
10 1 1397 شهيدرجايي چين 26030090 کنسانتره مس 22,596,689 937,256,176,000 Rls. 22,325,528 $
11 3 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 603,401,524 829,866,733,539 Rls. 19,684,873 $
12 2 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 15,810,000 768,678,120,000 Rls. 18,301,860 $
13 2 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 572,175,548 711,902,142,000 Rls. 16,950,051 $
14 3 1397 شهيدرجايي چين 39012020 گريد فيلم: 11,529,000 645,594,366,120 Rls. 15,332,310 $
15 3 1397 شهيدرجايي چين 39012030 گريد تزريقي: 13,005,000 631,873,110,203 Rls. 14,978,956 $
16 3 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 182,314,000 564,944,203,200 Rls. 13,411,984 $
17 2 1397 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 2,630,346 543,041,688,000 Rls. 12,929,564 $
18 2 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,120,972 432,041,946,000 Rls. 10,286,713 $
19 3 1397 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 1,986,935 406,000,000,000 Rls. 9,636,634 $
20 3 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 6,120,000 335,979,615,600 Rls. 7,954,980 $
21 2 1397 شهيدرجايي چين 39012040 گريد بادي: 6,120,000 333,894,960,000 Rls. 7,949,880 $
22 3 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 221,851,666 285,993,132,810 Rls. 6,793,468 $
23 1 1397 شهيدرجايي چين 26011140 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 217,875,734 269,664,118,500 Rls. 6,535,363 $
24 2 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 31,239,514 258,319,068,000 Rls. 6,150,454 $
25 2 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 28,719,336 236,850,306,000 Rls. 5,639,293 $
26 3 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 38,517,656 226,755,370,461 Rls. 5,392,469 $
27 2 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 180,822,485 224,208,558,000 Rls. 5,338,299 $
28 1 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 71,750,000 221,763,980,240 Rls. 5,864,845 $
29 3 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 24,352,184 205,081,633,983 Rls. 4,865,282 $
30 2 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 33,702,312 198,198,840,000 Rls. 4,719,020 $
31 1 1397 شهيدرجايي چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 167,085,922 179,390,120,766 Rls. 4,278,096 $
32 3 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,160,470 173,909,725,753 Rls. 4,129,164 $
33 2 1397 شهيدرجايي چين 26011150 کنسانتره آهن 55,000,000 160,175,400,000 Rls. 3,813,700 $
34 1 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 53,850,000 150,000,000,000 Rls. 3,970,899 $
35 3 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 53,600,000 141,000,000,000 Rls. 3,334,992 $
36 3 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 17,411,382 140,647,721,690 Rls. 3,336,773 $
37 1 1397 شهيدرجايي چين 25151190 ک ک مرمر?ت 17,153,913 138,731,712,816 Rls. 3,407,783 $
38 2 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,662,276 131,021,568,300 Rls. 3,119,562 $
39 2 1397 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 4,308,106 117,647,166,000 Rls. 2,801,123 $
40 2 1397 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 49,000,000 117,306,000,000 Rls. 2,793,000 $
41 1 1397 شهيدرجايي چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 12,898,164 95,003,496,927 Rls. 2,413,872 $
42 2 1397 شهيدرجايي چين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 18,439,075 89,277,552,000 Rls. 2,125,656 $
43 3 1397 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 386,105 79,617,470,698 Rls. 1,891,854 $
44 3 1397 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 586,500 79,002,787,200 Rls. 1,876,800 $
45 2 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 8,508,957 69,883,128,000 Rls. 1,663,884 $
46 1 1397 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,182,994 59,323,919,325 Rls. 1,517,382 $
47 2 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 6,632,973 58,183,146,000 Rls. 1,385,313 $
48 1 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,950,871 51,408,344,777 Rls. 1,268,067 $
49 2 1397 شهيدرجايي چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 795,000 47,059,320,000 Rls. 1,120,460 $
50 2 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,682,141 45,922,449,300 Rls. 1,093,394 $
51 1 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 4,909,780 44,851,693,420 Rls. 1,088,497 $
52 2 1397 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 32,188,271 40,557,048,000 Rls. 965,644 $
53 3 1397 شهيدرجايي چين 84818081 شيرهاي سر چاهي نفت 76,630 40,176,557,064 Rls. 956,585 $
54 3 1397 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 2,454,927 39,925,261,001 Rls. 946,889 $
55 2 1397 شهيدرجايي چين 25151110 ک ک مرمر 4,695,725 36,745,086,000 Rls. 874,883 $
56 3 1397 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,159,463 34,372,614,902 Rls. 815,385 $
57 3 1397 شهيدرجايي چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 550,000 33,574,645,750 Rls. 797,250 $
58 3 1397 شهيدرجايي چين 26122090 ساير 1,037,820 33,434,441,072 Rls. 793,136 $
59 3 1397 شهيدرجايي چين 25151110 ک ک مرمر 3,488,071 33,215,154,339 Rls. 787,747 $
60 2 1397 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 231,723 32,463,102,000 Rls. 772,931 $
61 1 1397 شهيدرجايي چين 26100010 سنگ كروم 5,958,195 32,054,289,049 Rls. 834,143 $
62 3 1397 شهيدرجايي چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 1,676,087 29,669,801,725 Rls. 704,381 $
63 3 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 3,436,652 28,241,325,316 Rls. 669,862 $
64 3 1397 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 3,033,779 26,776,446,894 Rls. 637,092 $
65 2 1397 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,494,494 24,519,500,440 Rls. 583,798 $
66 2 1397 شهيدرجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 162,000 21,657,037,500 Rls. 526,500 $
67 3 1397 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 17,056,202 21,560,304,306 Rls. 511,691 $
68 1 1397 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 765,842 20,207,561,610 Rls. 536,090 $
69 1 1397 شهيدرجايي چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 297,600 17,498,880,000 Rls. 416,640 $
70 2 1397 شهيدرجايي چين 39012010 گريد لوله: 270,000 17,123,400,000 Rls. 407,700 $
71 2 1397 شهيدرجايي چين 26070030 کنسانتره سرب سولف?د? 520,025 16,162,356,000 Rls. 384,818 $
72 3 1397 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 1,695,210 15,764,170,074 Rls. 384,602 $
73 2 1397 شهيدرجايي چين 25151120 ک ک تراورتن 2,885,395 15,301,062,000 Rls. 364,311 $
74 1 1397 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 1,961,574 15,069,195,800 Rls. 379,445 $
75 3 1397 شهيدرجايي چين 26070030 کنسانتره سرب سولف?د? 1,084,469 14,632,519,950 Rls. 347,030 $
76 2 1397 شهيدرجايي چين 48051910 كاغذ توليدشده از حداقل 20% خمير بكر 1,039,610 14,599,300,800 Rls. 347,603 $
77 3 1397 شهيدرجايي چين 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 947,173 14,012,927,700 Rls. 331,510 $
78 2 1397 شهيدرجايي چين 26070090 سا?ر 439,450 13,658,106,000 Rls. 325,193 $
79 3 1397 شهيدرجايي چين 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 239,200 12,481,264,640 Rls. 296,608 $
80 3 1397 شهيدرجايي چين 29221220 دي اتانول آمين 202,400 10,646,240,000 Rls. 253,000 $
81 1 1397 شهيدرجايي چين 29221220 دي اتانول آمين 202,400 10,626,000,000 Rls. 253,000 $
82 1 1397 شهيدرجايي چين 26122090 ساير 2,009,000 10,599,845,620 Rls. 281,260 $
83 2 1397 شهيدرجايي چين 26011130 سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد 9,851,625 10,493,154,000 Rls. 249,837 $
84 3 1397 شهيدرجايي چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,745 10,248,203,250 Rls. 243,050 $
85 3 1397 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 346,970 10,234,346,591 Rls. 242,879 $
86 2 1397 شهيدرجايي چين 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 76,000 10,214,400,000 Rls. 243,200 $
87 2 1397 شهيدرجايي چين 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 65,240 9,891,672,000 Rls. 235,516 $
88 1 1397 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,016,500 9,825,736,290 Rls. 253,479 $
89 1 1397 شهيدرجايي چين 26070090 سا?ر 301,510 9,370,914,000 Rls. 223,117 $
90 1 1397 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 7,561,146 9,197,840,184 Rls. 226,852 $
91 2 1397 شهيدرجايي چين 25202000 ک گچ 8,915,880 8,174,964,000 Rls. 194,642 $
92 3 1397 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 967,637 8,169,831,500 Rls. 193,496 $
93 2 1397 شهيدرجايي چين 26070020 کنسانتره سرب اکس?د? 260,210 8,087,310,000 Rls. 192,555 $
94 3 1397 شهيدرجايي چين 25151120 ک ک تراورتن 1,500,825 8,036,971,853 Rls. 190,500 $
95 1 1397 شهيدرجايي چين 25151110 ک ک مرمر 909,298 7,841,254,410 Rls. 194,162 $
96 1 1397 شهيدرجايي چين 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 498,161 7,672,959,420 Rls. 202,881 $
97 1 1397 شهيدرجايي چين 26030010 سنگ مس 205,000 7,660,062,800 Rls. 202,540 $
98 3 1397 شهيدرجايي چين 25202000 ک گچ 6,841,800 7,555,238,198 Rls. 179,085 $
99 3 1397 شهيدرجايي چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,295 7,354,501,359 Rls. 174,513 $
100 1 1397 شهيدرجايي چين 27101950 روغن صنعتي 552,630 7,290,773,480 Rls. 193,420 $
مجموع کل
25,108,033,842,621 ريال
مجموع کل
611,018,141 دلار