آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 118,981,155 1,279,161,194,000 Rls. 30,456,214 $
2 2 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 107,414,849 940,212,378,000 Rls. 22,386,009 $
3 1 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 81,492,802 639,485,943,168 Rls. 16,816,695 $
4 1 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 71,616,424 586,667,363,778 Rls. 15,166,371 $
5 2 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 73,696,918 582,466,556,830 Rls. 13,919,595 $
6 5 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 51,532,662 574,174,159,960 Rls. 13,030,610 $
7 7 1397 شهيدرجايي هند 26011150 کنسانتره آهن 160,750,977 499,000,000,000 Rls. 11,895,068 $
8 7 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,022,596 339,722,924,100 Rls. 8,088,641 $
9 3 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 29,524,928 333,526,006,000 Rls. 7,914,280 $
10 3 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 37,144,819 325,090,474,492 Rls. 7,719,011 $
11 8 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 15,476,919 290,902,771,720 Rls. 3,676,193 $
12 8 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,985,085 275,200,053,619 Rls. 4,503,970 $
13 9 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,108,739 272,706,692,617 Rls. 3,121,517 $
14 4 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 26,575,668 212,890,861,550 Rls. 4,996,818 $
15 9 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 267,481,580 212,362,697,820 Rls. 2,426,234 $
16 2 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,639,669 206,180,593,500 Rls. 4,909,062 $
17 9 1397 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 13,387,830 201,424,315,344 Rls. 2,208,987 $
18 5 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 20,022,046 178,808,679,790 Rls. 4,136,525 $
19 9 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 4,679,324 178,427,379,619 Rls. 2,002,366 $
20 7 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 16,914,340 176,276,310,000 Rls. 4,197,055 $
21 8 1397 شهيدرجايي هند 26011150 کنسانتره آهن 55,400,000 172,416,000,000 Rls. 4,105,140 $
22 6 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,545,310 164,032,435,980 Rls. 3,905,536 $
23 6 1397 شهيدرجايي هند 26011150 کنسانتره آهن 51,300,000 163,922,000,000 Rls. 3,902,904 $
24 1 1397 شهيدرجايي هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 9,875,000 150,000,000,000 Rls. 4,019,125 $
25 9 1397 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,189,565 139,151,462,874 Rls. 1,574,574 $
26 8 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 7,103,880 135,402,566,265 Rls. 2,373,692 $
27 8 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 4,949,446 130,558,299,729 Rls. 1,760,490 $
28 3 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,801,819 128,981,515,532 Rls. 3,061,887 $
29 2 1397 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 4,143,253 128,772,252,000 Rls. 3,066,006 $
30 8 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 5,837,870 128,754,144,622 Rls. 1,949,431 $
31 2 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 2,542,000 123,481,302,000 Rls. 2,940,031 $
32 9 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,411,601 120,327,056,723 Rls. 1,373,154 $
33 9 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,367,892 109,962,649,677 Rls. 1,256,514 $
34 8 1397 شهيدرجايي هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,699,671 108,781,521,908 Rls. 1,255,793 $
35 8 1397 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,886,400 108,245,439,608 Rls. 1,855,747 $
36 4 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 274,017,620 105,729,534,540 Rls. 2,472,829 $
37 1 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 300,074,885 105,011,331,962 Rls. 2,700,673 $
38 6 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 12,679,374 103,951,134,000 Rls. 2,475,027 $
39 2 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,786,037 101,814,010,630 Rls. 2,424,143 $
40 9 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,569,350 99,487,293,881 Rls. 1,143,423 $
41 8 1397 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 2,469,982 98,866,789,913 Rls. 1,758,701 $
42 8 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,105,727 94,552,636,775 Rls. 1,599,983 $
43 1 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,713,113 92,719,014,703 Rls. 2,288,978 $
44 6 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 1,400,000 89,905,200,000 Rls. 2,140,600 $
45 7 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 235,100,000 88,867,800,000 Rls. 2,115,900 $
46 6 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,723,733 87,862,601,240 Rls. 2,089,036 $
47 4 1397 شهيدرجايي هند 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 7,816,346 83,459,350,500 Rls. 1,954,082 $
48 9 1397 شهيدرجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,339,703 82,245,546,358 Rls. 937,862 $
49 9 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 543,605 81,186,064,276 Rls. 908,675 $
50 3 1397 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,912,875 80,074,938,971 Rls. 1,900,848 $
51 8 1397 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 1,282,851 78,868,722,425 Rls. 1,223,377 $
52 9 1397 شهيدرجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 92,320 78,339,542,405 Rls. 898,222 $
53 7 1397 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 2,477,762 77,694,939,840 Rls. 1,849,880 $
54 5 1397 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,454,537 74,420,557,270 Rls. 1,712,847 $
55 1 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 1,552,000 74,028,696,000 Rls. 1,844,800 $
56 9 1397 شهيدرجايي هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 630,000 71,473,688,496 Rls. 817,488 $
57 4 1397 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,436,490 71,096,749,214 Rls. 1,668,211 $
58 4 1397 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 4,616,347 68,901,128,720 Rls. 1,615,719 $
59 4 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,067,865 68,110,568,700 Rls. 1,600,734 $
60 4 1397 شهيدرجايي هند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 3,845,000 66,602,782,400 Rls. 1,564,915 $
61 4 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 6,411,753 66,069,171,530 Rls. 1,546,989 $
62 9 1397 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 1,025,340 64,893,820,952 Rls. 749,787 $
63 2 1397 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,587,040 64,739,589,600 Rls. 1,541,419 $
64 9 1397 شهيدرجايي هند 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 96,241 63,419,942,446 Rls. 701,698 $
65 8 1397 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,632,930 63,401,958,975 Rls. 912,306 $
66 8 1397 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,673,249 62,693,913,354 Rls. 953,076 $
67 4 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 934,670 62,374,666,365 Rls. 1,458,599 $
68 2 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 960,000 60,262,440,000 Rls. 1,434,820 $
69 2 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 149,699,485 56,697,506,040 Rls. 1,349,941 $
70 9 1397 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,831,137 55,872,036,849 Rls. 634,749 $
71 4 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,724,062 54,608,363,010 Rls. 1,279,302 $
72 2 1397 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 739,216 53,858,658,000 Rls. 1,282,349 $
73 4 1397 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 7,498,297 53,324,138,900 Rls. 1,237,219 $
74 7 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 808,250 53,249,700,000 Rls. 1,267,850 $
75 7 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,442,815 53,069,016,000 Rls. 1,263,548 $
76 3 1397 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,241,690 52,024,377,013 Rls. 1,235,101 $
77 3 1397 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 3,460,986 51,034,629,325 Rls. 1,211,343 $
78 7 1397 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,156,108 50,037,960,000 Rls. 1,191,380 $
79 6 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 149,750 48,721,050,000 Rls. 1,160,025 $
80 3 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,250,249 48,533,422,395 Rls. 1,154,241 $
81 2 1397 شهيدرجايي هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 652,500 48,223,350,000 Rls. 1,148,175 $
82 4 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 746,290 47,946,120,400 Rls. 1,125,339 $
83 2 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 139,950 47,676,930,000 Rls. 1,135,165 $
84 4 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 855,000 47,463,975,000 Rls. 1,111,500 $
85 1 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 862,716 47,195,904,340 Rls. 1,138,918 $
86 6 1397 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,710,066 47,046,723,043 Rls. 1,120,160 $
87 6 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,138,478 46,536,109,200 Rls. 1,108,003 $
88 5 1397 شهيدرجايي هند 25151190 مرمر?ت 5,376,261 46,353,291,500 Rls. 1,078,184 $
89 3 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 991,790 45,774,004,679 Rls. 1,085,455 $
90 1 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 788,256 45,102,827,098 Rls. 1,088,234 $
91 5 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 2,718,516 43,123,308,930 Rls. 997,955 $
92 9 1397 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,286,951 43,056,921,924 Rls. 503,004 $
93 5 1397 شهيدرجايي هند 25202000 ک گچ 99,811,681 42,902,205,664 Rls. 1,001,695 $
94 9 1397 شهيدرجايي هند 25151190 مرمر?ت 2,410,922 42,160,997,138 Rls. 475,362 $
95 2 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 2,865,008 41,997,840,275 Rls. 1,003,370 $
96 2 1397 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,544,583 41,991,936,000 Rls. 999,808 $
97 3 1397 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 574,929 41,844,025,785 Rls. 992,558 $
98 5 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 105,850,000 41,614,011,000 Rls. 952,650 $
99 6 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 108,952,426 41,184,024,000 Rls. 980,572 $
100 6 1397 شهيدرجايي هند 25151190 مرمر?ت 4,826,807 40,545,204,000 Rls. 965,362 $
مجموع کل
14,471,372,696,774 ريال
مجموع کل
309,255,413 دلار