آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 118,981,155 1,279,161,194,000 Rls. 30,456,214 $
2 2 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 107,414,849 940,212,378,000 Rls. 22,386,009 $
3 1 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 81,492,802 639,485,943,168 Rls. 16,816,695 $
4 1 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 71,616,424 586,667,363,778 Rls. 15,166,371 $
5 2 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 73,696,918 582,466,556,830 Rls. 13,919,595 $
6 5 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 51,532,662 574,174,159,960 Rls. 13,030,610 $
7 7 1397 شهيدرجايي هند 26011150 کنسانتره آهن 160,750,977 499,000,000,000 Rls. 11,895,068 $
8 7 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,022,596 339,722,924,100 Rls. 8,088,641 $
9 3 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 29,524,928 333,526,006,000 Rls. 7,914,280 $
10 3 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 37,144,819 325,090,474,492 Rls. 7,719,011 $
11 4 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 26,575,668 212,890,861,550 Rls. 4,996,818 $
12 2 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,639,669 206,180,593,500 Rls. 4,909,062 $
13 5 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 20,022,046 178,808,679,790 Rls. 4,136,525 $
14 7 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 16,914,340 176,276,310,000 Rls. 4,197,055 $
15 6 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,545,310 164,032,435,980 Rls. 3,905,536 $
16 6 1397 شهيدرجايي هند 26011150 کنسانتره آهن 51,300,000 163,922,000,000 Rls. 3,902,904 $
17 1 1397 شهيدرجايي هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 9,875,000 150,000,000,000 Rls. 4,019,125 $
18 3 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,801,819 128,981,515,532 Rls. 3,061,887 $
19 2 1397 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 4,143,253 128,772,252,000 Rls. 3,066,006 $
20 2 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 2,542,000 123,481,302,000 Rls. 2,940,031 $
21 4 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 274,017,620 105,729,534,540 Rls. 2,472,829 $
22 1 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 300,074,885 105,011,331,962 Rls. 2,700,673 $
23 6 1397 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 12,679,374 103,951,134,000 Rls. 2,475,027 $
24 2 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,786,037 101,814,010,630 Rls. 2,424,143 $
25 1 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,713,113 92,719,014,703 Rls. 2,288,978 $
26 6 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 1,400,000 89,905,200,000 Rls. 2,140,600 $
27 7 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 235,100,000 88,867,800,000 Rls. 2,115,900 $
28 6 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,723,733 87,862,601,240 Rls. 2,089,036 $
29 4 1397 شهيدرجايي هند 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 7,816,346 83,459,350,500 Rls. 1,954,082 $
30 3 1397 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,912,875 80,074,938,971 Rls. 1,900,848 $
31 7 1397 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 2,477,762 77,694,939,840 Rls. 1,849,880 $
32 5 1397 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,454,537 74,420,557,270 Rls. 1,712,847 $
33 1 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 1,552,000 74,028,696,000 Rls. 1,844,800 $
34 4 1397 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,436,490 71,096,749,214 Rls. 1,668,211 $
35 4 1397 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 4,616,347 68,901,128,720 Rls. 1,615,719 $
36 4 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,067,865 68,110,568,700 Rls. 1,600,734 $
37 4 1397 شهيدرجايي هند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 3,845,000 66,602,782,400 Rls. 1,564,915 $
38 4 1397 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 6,411,753 66,069,171,530 Rls. 1,546,989 $
39 2 1397 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,587,040 64,739,589,600 Rls. 1,541,419 $
40 4 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 934,670 62,374,666,365 Rls. 1,458,599 $
41 2 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 960,000 60,262,440,000 Rls. 1,434,820 $
42 2 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 149,699,485 56,697,506,040 Rls. 1,349,941 $
43 4 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,724,062 54,608,363,010 Rls. 1,279,302 $
44 2 1397 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 739,216 53,858,658,000 Rls. 1,282,349 $
45 4 1397 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 7,498,297 53,324,138,900 Rls. 1,237,219 $
46 7 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 808,250 53,249,700,000 Rls. 1,267,850 $
47 7 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,442,815 53,069,016,000 Rls. 1,263,548 $
48 3 1397 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,241,690 52,024,377,013 Rls. 1,235,101 $
49 3 1397 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 3,460,986 51,034,629,325 Rls. 1,211,343 $
50 7 1397 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,156,108 50,037,960,000 Rls. 1,191,380 $
51 6 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 149,750 48,721,050,000 Rls. 1,160,025 $
52 3 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,250,249 48,533,422,395 Rls. 1,154,241 $
53 2 1397 شهيدرجايي هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 652,500 48,223,350,000 Rls. 1,148,175 $
54 4 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 746,290 47,946,120,400 Rls. 1,125,339 $
55 2 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 139,950 47,676,930,000 Rls. 1,135,165 $
56 4 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 855,000 47,463,975,000 Rls. 1,111,500 $
57 1 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 862,716 47,195,904,340 Rls. 1,138,918 $
58 6 1397 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,710,066 47,046,723,043 Rls. 1,120,160 $
59 6 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,138,478 46,536,109,200 Rls. 1,108,003 $
60 5 1397 شهيدرجايي هند 25151190 ک ک مرمر?ت 5,376,261 46,353,291,500 Rls. 1,078,184 $
61 3 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 991,790 45,774,004,679 Rls. 1,085,455 $
62 1 1397 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 788,256 45,102,827,098 Rls. 1,088,234 $
63 5 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 2,718,516 43,123,308,930 Rls. 997,955 $
64 5 1397 شهيدرجايي هند 25202000 ک گچ 99,811,681 42,902,205,664 Rls. 1,001,695 $
65 2 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 2,865,008 41,997,840,275 Rls. 1,003,370 $
66 2 1397 شهيدرجايي هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,544,583 41,991,936,000 Rls. 999,808 $
67 3 1397 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 574,929 41,844,025,785 Rls. 992,558 $
68 5 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 105,850,000 41,614,011,000 Rls. 952,650 $
69 6 1397 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 108,952,426 41,184,024,000 Rls. 980,572 $
70 6 1397 شهيدرجايي هند 25151190 ک ک مرمر?ت 4,826,807 40,545,204,000 Rls. 965,362 $
71 3 1397 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,459,667 40,365,861,971 Rls. 957,761 $
72 7 1397 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 982,164 40,088,244,000 Rls. 954,482 $
73 2 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 700,488 39,862,729,200 Rls. 949,113 $
74 2 1397 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 2,702,825 39,731,454,000 Rls. 945,987 $
75 4 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 600,000 39,322,822,000 Rls. 917,400 $
76 2 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,085,532 38,924,088,000 Rls. 926,764 $
77 7 1397 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,297,046 38,597,370,000 Rls. 918,985 $
78 4 1397 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 861,300 38,021,668,934 Rls. 894,028 $
79 3 1397 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 652,500 35,772,311,250 Rls. 848,250 $
80 2 1397 شهيدرجايي هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 554,400 35,450,049,600 Rls. 844,049 $
81 3 1397 شهيدرجايي هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 673,835 35,006,963,899 Rls. 830,005 $
82 2 1397 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,275,850 34,697,922,000 Rls. 826,141 $
83 4 1397 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,066,920 34,420,821,128 Rls. 809,748 $
84 3 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 101,008 34,103,114,595 Rls. 809,168 $
85 6 1397 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 461,097 33,890,640,000 Rls. 806,920 $
86 5 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 99,050 33,848,240,000 Rls. 788,400 $
87 5 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 500,000 33,584,485,000 Rls. 764,500 $
88 5 1397 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 505,971 33,128,336,270 Rls. 777,110 $
89 4 1397 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 1,029,420 32,993,812,100 Rls. 774,956 $
90 4 1397 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 98,340 32,923,660,000 Rls. 771,200 $
91 3 1397 شهيدرجايي هند 39012010 گريد لوله: 517,500 32,185,050,480 Rls. 763,312 $
92 7 1397 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 480,000 32,017,440,000 Rls. 762,320 $
93 3 1397 شهيدرجايي هند 25151190 ک ک مرمر?ت 3,812,398 31,850,873,800 Rls. 754,991 $
94 3 1397 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 4,546,142 31,606,794,392 Rls. 750,113 $
95 7 1397 شهيدرجايي هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 453,600 31,527,552,000 Rls. 750,656 $
96 6 1397 شهيدرجايي هند 25202000 ک گچ 69,102,977 31,476,098,220 Rls. 749,431 $
97 2 1397 شهيدرجايي هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 105,543 30,808,008,000 Rls. 733,524 $
98 3 1397 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,643,296 30,505,347,220 Rls. 724,916 $
99 7 1397 شهيدرجايي هند 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 1,930,001 30,457,876,160 Rls. 711,064 $
100 5 1397 شهيدرجايي هند 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,025,701 29,933,446,770 Rls. 682,431 $
مجموع کل
11,843,332,849,451 ريال
مجموع کل
284,091,619 دلار