آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 48,045,000 817,329,552,000 Rls. 20,659,350 $
2 6 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 42,034,720 759,147,000,000 Rls. 18,074,929 $
3 3 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 43,246,360 624,299,384,000 Rls. 14,826,230 $
4 6 1397 شهيدرجايي عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 21,000,000 566,914,000,000 Rls. 13,497,960 $
5 4 1397 شهيدرجايي عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 22,000,000 558,739,596,800 Rls. 13,128,280 $
6 3 1397 شهيدرجايي عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 26,031,580 532,000,000,000 Rls. 12,641,772 $
7 4 1397 شهيدرجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 24,235,360 507,092,190,264 Rls. 11,996,503 $
8 7 1397 شهيدرجايي عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 21,850,000 459,000,000,000 Rls. 10,925,000 $
9 7 1397 شهيدرجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,683,840 400,000,000,000 Rls. 9,514,567 $
10 7 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 21,400,000 386,000,000,000 Rls. 9,202,000 $
11 8 1397 شهيدرجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,731,990 381,222,000,000 Rls. 9,076,716 $
12 1 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,224,340 380,873,346,200 Rls. 9,986,466 $
13 8 1397 شهيدرجايي عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 17,917,274 376,263,000,000 Rls. 8,958,637 $
14 4 1397 شهيدرجايي عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,998,200 330,154,674,850 Rls. 7,719,305 $
15 5 1397 شهيدرجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,256,500 326,000,000,000 Rls. 7,433,009 $
16 9 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 8,669,018 270,255,128,537 Rls. 3,142,803 $
17 8 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 8,249,743 164,036,135,525 Rls. 2,463,225 $
18 2 1397 شهيدرجايي عمان 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 14,100,000 156,933,000,000 Rls. 3,736,500 $
19 9 1397 شهيدرجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 3,976,664 139,964,000,000 Rls. 1,590,663 $
20 3 1397 شهيدرجايي عمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,400,000 113,000,000,000 Rls. 2,688,000 $
21 1 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 17,439,699 108,242,783,244 Rls. 2,790,351 $
22 2 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 4,320,000 90,720,000,000 Rls. 2,160,000 $
23 3 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 12,465,284 83,485,591,273 Rls. 1,985,003 $
24 2 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 11,590,700 79,024,974,000 Rls. 1,881,547 $
25 1 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 3,479,000 66,658,573,000 Rls. 1,739,500 $
26 6 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 9,111,928 62,435,367,810 Rls. 1,457,908 $
27 3 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,886,000 54,512,336,770 Rls. 1,294,789 $
28 4 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 2,200,000 46,706,000,000 Rls. 1,100,000 $
29 2 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,037,188 44,933,868,000 Rls. 1,069,854 $
30 3 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 351,670 43,448,814,450 Rls. 1,034,460 $
31 5 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 6,173,360 43,294,939,650 Rls. 1,002,737 $
32 2 1397 شهيدرجايي عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 40,000,485 42,000,504,000 Rls. 1,000,012 $
33 7 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 2,000,000 42,000,000,000 Rls. 1,000,000 $
34 9 1397 شهيدرجايي عمان 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 1,651,000 39,271,399,020 Rls. 445,905 $
35 4 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,150,000 39,078,615,000 Rls. 924,500 $
36 8 1397 شهيدرجايي عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 41,000,000 37,884,000,000 Rls. 902,000 $
37 8 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 1,800,000 37,800,000,000 Rls. 900,000 $
38 5 1397 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,499,990 32,505,782,500 Rls. 749,995 $
39 7 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 4,633,154 31,134,726,000 Rls. 741,303 $
40 9 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 72,264 24,111,049,600 Rls. 270,258 $
41 4 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 138,612 23,065,021,290 Rls. 539,566 $
42 1 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 2,003,800 20,016,308,865 Rls. 531,007 $
43 2 1397 شهيدرجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,656,300 19,130,244,000 Rls. 455,482 $
44 9 1397 شهيدرجايي عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 921,348 17,880,307,764 Rls. 202,697 $
45 8 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 516,916 16,173,712,087 Rls. 184,959 $
46 2 1397 شهيدرجايي عمان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 803,777 15,022,602,000 Rls. 357,681 $
47 2 1397 شهيدرجايي عمان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 308,000 14,229,600,000 Rls. 338,800 $
48 5 1397 شهيدرجايي عمان 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 1,172,000 14,144,270,280 Rls. 322,340 $
49 7 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 96,000 14,066,262,000 Rls. 334,911 $
50 4 1397 شهيدرجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,181,000 13,789,946,500 Rls. 324,775 $
51 4 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 1,931,885 13,173,099,400 Rls. 309,100 $
52 5 1397 شهيدرجايي عمان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,655,459 13,172,608,200 Rls. 302,806 $
53 4 1397 شهيدرجايي عمان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,546,813 12,701,399,480 Rls. 299,138 $
54 8 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 961,260 12,684,848,460 Rls. 169,785 $
55 2 1397 شهيدرجايي عمان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 192,000 12,499,200,000 Rls. 297,600 $
56 8 1397 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 588,630 12,361,230,000 Rls. 271,034 $
57 9 1397 شهيدرجايي عمان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 16,727 12,201,878,144 Rls. 133,816 $
58 7 1397 شهيدرجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,295,000 12,020,190,000 Rls. 286,195 $
59 9 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 373,246 11,300,977,386 Rls. 129,529 $
60 3 1397 شهيدرجايي عمان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 603,643 11,282,082,000 Rls. 268,621 $
61 6 1397 شهيدرجايي عمان 25291000 فلداسپات (Feldspat) 7,000,000 10,584,000,000 Rls. 252,000 $
62 4 1397 شهيدرجايي عمان 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 994,320 10,554,706,800 Rls. 248,580 $
63 2 1397 شهيدرجايي عمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 135,138 10,330,259,380 Rls. 245,959 $
64 3 1397 شهيدرجايي عمان 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 978,576 10,275,048,000 Rls. 244,644 $
65 5 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 57,612 9,466,002,960 Rls. 217,242 $
66 9 1397 شهيدرجايي عمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 9,118,400,000 Rls. 100,000 $
67 9 1397 شهيدرجايي عمان 69072200 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 474,440 9,080,058,952 Rls. 99,580 $
68 2 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 601,870 8,365,770,000 Rls. 199,185 $
69 8 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 44,000 7,441,098,000 Rls. 177,169 $
70 4 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 2,659,453 6,746,529,095 Rls. 158,222 $
71 5 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 494,650 6,468,802,240 Rls. 151,508 $
72 9 1397 شهيدرجايي عمان 02071420 قطعات منجمد مرغ 44,392 6,328,168,384 Rls. 71,918 $
73 9 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 190,655 6,170,832,320 Rls. 73,100 $
74 6 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 454,560 5,925,696,000 Rls. 141,088 $
75 9 1397 شهيدرجايي عمان 25181000 دولومي تکليس ياتفته نشده 526,223 5,757,996,048 Rls. 63,147 $
76 6 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 2,165,391 5,682,978,000 Rls. 135,309 $
77 8 1397 شهيدرجايي عمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 100,070 5,463,822,000 Rls. 130,091 $
78 9 1397 شهيدرجايي عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,426 5,389,970,061 Rls. 62,084 $
79 7 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 426,733 5,379,360,000 Rls. 128,080 $
80 7 1397 شهيدرجايي عمان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 75,000 5,355,000,000 Rls. 127,500 $
81 3 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 388,940 5,216,136,312 Rls. 123,682 $
82 9 1397 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 14,464 5,130,763,048 Rls. 57,856 $
83 2 1397 شهيدرجايي عمان 22029990 ساير 246,730 4,926,285,000 Rls. 117,292 $
84 6 1397 شهيدرجايي عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,400 4,819,710,000 Rls. 114,755 $
85 9 1397 شهيدرجايي عمان 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 21,388 4,741,395,000 Rls. 53,750 $
86 9 1397 شهيدرجايي عمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 94,810 4,725,995,831 Rls. 53,575 $
87 4 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 375,534 4,722,701,150 Rls. 110,146 $
88 9 1397 شهيدرجايي عمان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 124,753 4,401,955,224 Rls. 49,902 $
89 6 1397 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 28,712 4,313,652,000 Rls. 102,706 $
90 4 1397 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 200,000 4,277,000,000 Rls. 100,000 $
91 7 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 1,398,860 4,239,942,000 Rls. 100,951 $
92 9 1397 شهيدرجايي عمان 04015010 خامه شير 15,000 3,969,540,000 Rls. 45,000 $
93 2 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 268,690 3,821,538,000 Rls. 90,989 $
94 9 1397 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 123,920 3,750,981,836 Rls. 42,596 $
95 7 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 218,264 3,595,200,000 Rls. 85,600 $
96 2 1397 شهيدرجايي عمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 70,960 3,576,384,000 Rls. 85,152 $
97 6 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,528,000,000 Rls. 84,000 $
98 5 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 884,650 3,413,458,410 Rls. 78,215 $
99 2 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 18,420 3,404,016,000 Rls. 81,048 $
100 8 1397 شهيدرجايي عمان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 9,899 3,393,337,604 Rls. 39,596 $
مجموع کل
9,823,240,610,004 ريال
مجموع کل
226,415,095 دلار