آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 48,045,000 817,329,552,000 Rls. 20,659,350 $
2 3 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 43,246,360 624,299,384,000 Rls. 14,826,230 $
3 4 1397 شهيدرجايي عمان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 22,000,000 558,739,596,800 Rls. 13,128,280 $
4 3 1397 شهيدرجايي عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 26,031,580 532,000,000,000 Rls. 12,641,772 $
5 4 1397 شهيدرجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 24,235,360 507,092,190,264 Rls. 11,996,503 $
6 1 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 23,224,340 380,873,346,200 Rls. 9,986,466 $
7 4 1397 شهيدرجايي عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 19,998,200 330,154,674,850 Rls. 7,719,305 $
8 5 1397 شهيدرجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,256,500 326,000,000,000 Rls. 7,433,009 $
9 2 1397 شهيدرجايي عمان 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 14,100,000 156,933,000,000 Rls. 3,736,500 $
10 3 1397 شهيدرجايي عمان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 6,400,000 113,000,000,000 Rls. 2,688,000 $
11 1 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 17,439,699 108,242,783,244 Rls. 2,790,351 $
12 2 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 4,320,000 90,720,000,000 Rls. 2,160,000 $
13 3 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 12,465,284 83,485,591,273 Rls. 1,985,003 $
14 2 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 11,590,700 79,024,974,000 Rls. 1,881,547 $
15 1 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 3,479,000 66,658,573,000 Rls. 1,739,500 $
16 3 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 4,886,000 54,512,336,770 Rls. 1,294,789 $
17 4 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 2,200,000 46,706,000,000 Rls. 1,100,000 $
18 2 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 4,037,188 44,933,868,000 Rls. 1,069,854 $
19 3 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس يا تفته شده 351,670 43,448,814,450 Rls. 1,034,460 $
20 5 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 6,173,360 43,294,939,650 Rls. 1,002,737 $
21 2 1397 شهيدرجايي عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 40,000,485 42,000,504,000 Rls. 1,000,012 $
22 4 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 2,150,000 39,078,615,000 Rls. 924,500 $
23 5 1397 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,499,990 32,505,782,500 Rls. 749,995 $
24 4 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو 138,612 23,065,021,290 Rls. 539,566 $
25 1 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 2,003,800 20,016,308,865 Rls. 531,007 $
26 2 1397 شهيدرجايي عمان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 1,656,300 19,130,244,000 Rls. 455,482 $
27 2 1397 شهيدرجايي عمان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 803,777 15,022,602,000 Rls. 357,681 $
28 2 1397 شهيدرجايي عمان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 308,000 14,229,600,000 Rls. 338,800 $
29 5 1397 شهيدرجايي عمان 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 1,172,000 14,144,270,280 Rls. 322,340 $
30 4 1397 شهيدرجايي عمان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 1,181,000 13,789,946,500 Rls. 324,775 $
31 4 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 1,931,885 13,173,099,400 Rls. 309,100 $
32 5 1397 شهيدرجايي عمان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,655,459 13,172,608,200 Rls. 302,806 $
33 4 1397 شهيدرجايي عمان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,546,813 12,701,399,480 Rls. 299,138 $
34 2 1397 شهيدرجايي عمان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 192,000 12,499,200,000 Rls. 297,600 $
35 3 1397 شهيدرجايي عمان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 603,643 11,282,082,000 Rls. 268,621 $
36 4 1397 شهيدرجايي عمان 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 994,320 10,554,706,800 Rls. 248,580 $
37 2 1397 شهيدرجايي عمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 135,138 10,330,259,380 Rls. 245,959 $
38 3 1397 شهيدرجايي عمان 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 978,576 10,275,048,000 Rls. 244,644 $
39 5 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو 57,612 9,466,002,960 Rls. 217,242 $
40 2 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 601,870 8,365,770,000 Rls. 199,185 $
41 4 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس يا تفته شده 2,659,453 6,746,529,095 Rls. 158,222 $
42 5 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 494,650 6,468,802,240 Rls. 151,508 $
43 3 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 388,940 5,216,136,312 Rls. 123,682 $
44 2 1397 شهيدرجايي عمان 22029990 --- ساير 246,730 4,926,285,000 Rls. 117,292 $
45 4 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 375,534 4,722,701,150 Rls. 110,146 $
46 4 1397 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 200,000 4,277,000,000 Rls. 100,000 $
47 2 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 268,690 3,821,538,000 Rls. 90,989 $
48 2 1397 شهيدرجايي عمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 70,960 3,576,384,000 Rls. 85,152 $
49 5 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس يا تفته شده 884,650 3,413,458,410 Rls. 78,215 $
50 2 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو 18,420 3,404,016,000 Rls. 81,048 $
51 1 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو 19,200 3,200,668,780 Rls. 84,629 $
52 5 1397 شهيدرجايي عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 14,650 2,966,051,045 Rls. 68,208 $
53 5 1397 شهيدرجايي عمان 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 22,310 2,911,455,000 Rls. 66,930 $
54 5 1397 شهيدرجايي عمان 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 13,290 2,723,910,000 Rls. 64,855 $
55 1 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 183,890 2,504,663,280 Rls. 61,015 $
56 4 1397 شهيدرجايي عمان 69074090 ک ک ک سایر 265,260 2,363,101,440 Rls. 55,524 $
57 4 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 190,700 2,324,803,920 Rls. 54,591 $
58 4 1397 شهيدرجايي عمان 24022000 سيگار حاوي توتون 7,270 2,201,126,400 Rls. 51,840 $
59 5 1397 شهيدرجايي عمان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 15,642 2,044,390,110 Rls. 46,926 $
60 5 1397 شهيدرجايي عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,160 2,029,440,000 Rls. 48,320 $
61 4 1397 شهيدرجايي عمان 25151190 ک کک ک مرمریت 219,897 1,895,494,900 Rls. 43,979 $
62 2 1397 شهيدرجايي عمان 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 146,223 1,829,058,000 Rls. 43,549 $
63 5 1397 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 120,000 1,825,326,000 Rls. 41,400 $
64 4 1397 شهيدرجايي عمان 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 206,120 1,802,851,600 Rls. 42,460 $
65 2 1397 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 120,000 1,738,800,000 Rls. 41,400 $
66 5 1397 شهيدرجايي عمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 25,000 1,717,800,000 Rls. 40,900 $
67 4 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 43,276 1,653,717,644 Rls. 38,948 $
68 3 1397 شهيدرجايي عمان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 108,563 1,606,133,190 Rls. 37,997 $
69 4 1397 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 12,230 1,569,084,000 Rls. 36,690 $
70 5 1397 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 203,006 1,476,838,199 Rls. 33,496 $
71 2 1397 شهيدرجايي عمان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 50,000 1,470,000,000 Rls. 35,000 $
72 4 1397 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 199,300 1,406,470,065 Rls. 32,884 $
73 3 1397 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 200,314 1,393,629,569 Rls. 33,052 $
74 3 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 39,800 1,382,010,000 Rls. 32,905 $
75 3 1397 شهيدرجايي عمان 04015010 شرح نامشخص 17,010 1,354,070,334 Rls. 41,334 $
76 2 1397 شهيدرجايي عمان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 9,091 1,336,377,000 Rls. 31,819 $
77 2 1397 شهيدرجايي عمان 94054090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي برقي غير مذكور در جاي ديگر 5,520 1,279,162,710 Rls. 30,456 $
78 2 1397 شهيدرجايي عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 28,911 1,251,138,000 Rls. 29,789 $
79 4 1397 شهيدرجايي عمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 2,868 1,250,034,442 Rls. 29,371 $
80 3 1397 شهيدرجايي عمان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 9,354 1,184,360,160 Rls. 28,062 $
81 2 1397 شهيدرجايي عمان 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 285,600 1,133,445,600 Rls. 26,987 $
82 3 1397 شهيدرجايي عمان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 41,100 1,126,437,975 Rls. 26,715 $
83 5 1397 شهيدرجايي عمان 39162020 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 17,000 1,107,278,832 Rls. 26,364 $
84 5 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 71,000 1,089,979,200 Rls. 24,840 $
85 2 1397 شهيدرجايي عمان 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 1,018,653 1,069,584,600 Rls. 25,466 $
86 1 1397 شهيدرجايي عمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 21,067 1,061,760,000 Rls. 25,280 $
87 2 1397 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 5,778 1,031,226,000 Rls. 24,553 $
88 4 1397 شهيدرجايي عمان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 148,395 1,011,397,200 Rls. 23,820 $
89 4 1397 شهيدرجايي عمان 68029290 ساير سنگ هاي آهکي غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 48,730 937,516,800 Rls. 22,080 $
90 1 1397 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,910 915,244,000 Rls. 24,200 $
91 2 1397 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 13,380 873,600,000 Rls. 20,800 $
92 5 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 19,000 753,939,000 Rls. 17,100 $
93 5 1397 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 3,486 750,970,500 Rls. 17,465 $
94 3 1397 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 11,460 725,562,900 Rls. 17,190 $
95 1 1397 شهيدرجايي عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,484 702,366,000 Rls. 16,723 $
96 3 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 50,380 698,252,400 Rls. 16,560 $
97 5 1397 شهيدرجايي عمان 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 4,000 672,000,000 Rls. 16,000 $
98 4 1397 شهيدرجايي عمان 84425090 ساير حروف چاپ، کليشه، لوحه و ساير ادوات چاپ، غير مذکور در جاي ديگر 6,610 667,340,800 Rls. 15,680 $
99 4 1397 شهيدرجايي عمان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 46,580 641,550,000 Rls. 15,000 $
100 5 1397 شهيدرجايي عمان 73239190 سايراشياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 5,000 630,000,000 Rls. 15,000 $
مجموع کل
5,472,116,962,958 ريال
مجموع کل
131,893,095 دلار