آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 19,717,920 4,030,000,000,000 Rls. 95,631,815 $
2 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 105,920,000 2,539,800,115,000 Rls. 60,282,300 $
3 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 8,200,000 1,670,340,000,000 Rls. 39,770,000 $
4 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 50,633,007 1,280,327,202,000 Rls. 30,483,981 $
5 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 77,396,347 1,189,328,601,637 Rls. 28,651,704 $
6 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 73,015,944 1,113,122,037,624 Rls. 27,060,146 $
7 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,346,874 886,361,021,406 Rls. 21,090,272 $
8 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 43,080,460 845,239,667,992 Rls. 21,856,183 $
9 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 43,240,443 684,790,071,356 Rls. 17,531,707 $
10 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 35,281,560 546,757,749,120 Rls. 13,020,327 $
11 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,528,300 468,000,000,000 Rls. 11,100,000 $
12 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,796,760 449,000,000,000 Rls. 10,689,535 $
13 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 55,536,852 433,964,067,337 Rls. 10,310,628 $
14 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,045,000 362,000,000,000 Rls. 8,619,350 $
15 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 18,740,000 338,444,400,000 Rls. 8,058,200 $
16 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,105,791 318,873,744,000 Rls. 7,592,232 $
17 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 32,414,240 253,650,002,802 Rls. 6,517,714 $
18 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,811,279 232,993,726,605 Rls. 5,533,947 $
19 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,131,254 178,329,438,000 Rls. 4,245,939 $
20 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,307,290 154,881,814,173 Rls. 3,957,551 $
21 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 8,928,329 146,256,852,000 Rls. 3,482,306 $
22 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,526,402 133,893,480,000 Rls. 3,187,940 $
23 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 7,124,715 119,695,212,000 Rls. 2,849,886 $
24 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 6,048,486 101,614,548,000 Rls. 2,419,394 $
25 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 491,533 100,000,000,000 Rls. 2,383,935 $
26 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 5,694 88,405,800,000 Rls. 2,104,900 $
27 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,008,955 88,331,628,000 Rls. 2,103,134 $
28 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,002,070 88,230,408,000 Rls. 2,100,724 $
29 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,364,026 83,959,954,846 Rls. 2,227,409 $
30 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 824,337 60,629,805,420 Rls. 1,434,346 $
31 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 2,400,000 50,400,000,000 Rls. 1,200,000 $
32 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 134,005 44,880,150,000 Rls. 1,068,575 $
33 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 17,500,000 38,367,000,000 Rls. 913,500 $
34 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 100,500,000 37,989,000,000 Rls. 904,500 $
35 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 475,500 36,945,300,000 Rls. 879,650 $
36 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 204,204 32,750,878,280 Rls. 855,574 $
37 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 147,828 28,982,184,000 Rls. 690,052 $
38 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 20,000,000 27,122,763,500 Rls. 700,000 $
39 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 17,200,000 25,284,000,000 Rls. 602,000 $
40 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,240,000 22,394,400,000 Rls. 533,200 $
41 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 64,950,000 22,318,799,850 Rls. 584,550 $
42 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 13,338,000 22,127,192,730 Rls. 525,067 $
43 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 253,530 19,798,651,380 Rls. 469,022 $
44 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 13,400,000 19,762,267,000 Rls. 469,000 $
45 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 47,650,000 18,074,000,250 Rls. 428,850 $
46 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 345,680 17,249,820,000 Rls. 410,710 $
47 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,465,659 16,575,919,380 Rls. 392,796 $
48 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 سا?ر 94,000 15,873,360,000 Rls. 376,000 $
49 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 326,416 15,080,436,000 Rls. 359,058 $
50 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 8,400,000 14,861,431,200 Rls. 352,800 $
51 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 213,790 13,898,036,860 Rls. 330,906 $
52 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 74,850 12,574,800,000 Rls. 299,400 $
53 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 3,900,000 10,566,453,000 Rls. 251,000 $
54 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 172,470 10,206,429,660 Rls. 241,458 $
55 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 56,529 10,004,022,000 Rls. 238,191 $
56 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 611,087 9,855,510,000 Rls. 234,655 $
57 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 45,180 9,453,305,070 Rls. 223,641 $
58 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 409,175 9,276,540,000 Rls. 220,870 $
59 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 124,677 8,937,558,160 Rls. 216,938 $
60 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 273,520 8,768,147,080 Rls. 207,980 $
61 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 162,810 8,517,390,000 Rls. 202,795 $
62 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 208,276 7,912,202,800 Rls. 197,916 $
63 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 1,870,000 7,068,600,000 Rls. 168,300 $
64 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 99,200 6,469,502,445 Rls. 153,433 $
65 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 5,544,000,000 Rls. 132,000 $
66 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 376,230 5,530,602,000 Rls. 131,681 $
67 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,700 5,198,944,500 Rls. 123,300 $
68 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 351,727 5,106,813,600 Rls. 121,591 $
69 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 348,077 5,015,987,223 Rls. 118,936 $
70 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 4,992,240,000 Rls. 132,000 $
71 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 90,000 4,914,000,000 Rls. 117,000 $
72 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38247400 حاوي هيدرو كلروفلوئورو كربنکها (HCFCs) 20,720 4,908,099,648 Rls. 130,209 $
73 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 315,640 4,801,649,570 Rls. 113,911 $
74 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 سا?ر 24,636 4,552,716,000 Rls. 108,398 $
75 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 281,443 4,539,024,000 Rls. 108,072 $
76 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 36,000 4,536,000,000 Rls. 108,000 $
77 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25151190 ک ک مرمر?ت 535,652 4,516,300,650 Rls. 107,131 $
78 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 97,360 4,498,032,000 Rls. 107,096 $
79 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 33,300 4,195,800,000 Rls. 99,900 $
80 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 4,500,000 4,110,900,000 Rls. 101,760 $
81 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 1,700,000 4,069,800,000 Rls. 96,900 $
82 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 364,265 3,997,916,640 Rls. 94,816 $
83 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78019920 آلياژهاي سرب به صورت كارنشده 50,480 3,921,960,000 Rls. 93,380 $
84 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 372,113 3,907,176,000 Rls. 93,028 $
85 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 159,476 3,894,345,840 Rls. 103,312 $
86 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 1,800,000 3,794,850,000 Rls. 90,000 $
87 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 2,000,000 3,371,440,000 Rls. 80,000 $
88 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,897,912 3,293,601,600 Rls. 78,270 $
89 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 222,021 3,172,028,365 Rls. 75,215 $
90 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 35,668 2,969,568,000 Rls. 70,704 $
91 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 38,000 2,872,800,000 Rls. 68,400 $
92 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,050 2,841,794,800 Rls. 75,140 $
93 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 49,839 2,805,558,000 Rls. 66,799 $
94 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 18,459 2,792,407,760 Rls. 66,360 $
95 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 98,700 2,694,510,000 Rls. 64,155 $
96 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 122,566 2,573,886,000 Rls. 61,283 $
97 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 212,361 2,522,688,000 Rls. 60,064 $
98 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 21,216 2,521,722,000 Rls. 60,041 $
99 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 9,500 2,409,390,000 Rls. 57,000 $
100 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 33,000 2,356,200,000 Rls. 56,100 $
مجموع کل
19,787,312,150,159 ريال
مجموع کل
475,571,844 دلار