آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 19,717,920 4,030,000,000,000 Rls. 95,631,815 $
2 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 105,920,000 2,539,800,115,000 Rls. 60,282,300 $
3 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 8,200,000 1,670,340,000,000 Rls. 39,770,000 $
4 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 50,633,007 1,280,327,202,000 Rls. 30,483,981 $
5 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 77,396,347 1,189,328,601,637 Rls. 28,651,704 $
6 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 67,566,104 1,184,359,475,670 Rls. 27,783,940 $
7 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 73,015,944 1,113,122,037,624 Rls. 27,060,146 $
8 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,346,874 886,361,021,406 Rls. 21,090,272 $
9 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 43,080,460 845,239,667,992 Rls. 21,856,183 $
10 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,509,040 724,460,317,960 Rls. 17,023,748 $
11 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 43,240,443 684,790,071,356 Rls. 17,531,707 $
12 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 39,995,250 662,386,480,360 Rls. 15,438,167 $
13 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,103,680 549,626,951,720 Rls. 12,944,582 $
14 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 35,281,560 546,757,749,120 Rls. 13,020,327 $
15 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84118200 سا?ر تورب?ن ها? گاز? با قدرت ب?شتر از 5000 ک?لووات 171,940 509,495,931,000 Rls. 11,912,460 $
16 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,528,300 468,000,000,000 Rls. 11,100,000 $
17 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,796,760 449,000,000,000 Rls. 10,689,535 $
18 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 55,536,852 433,964,067,337 Rls. 10,310,628 $
19 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,045,000 362,000,000,000 Rls. 8,619,350 $
20 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 16,273,469 352,533,071,002 Rls. 8,291,290 $
21 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 18,740,000 338,444,400,000 Rls. 8,058,200 $
22 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,999,002 337,562,818,650 Rls. 7,899,224 $
23 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,105,791 318,873,744,000 Rls. 7,592,232 $
24 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 32,414,240 253,650,002,802 Rls. 6,517,714 $
25 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,811,279 232,993,726,605 Rls. 5,533,947 $
26 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,300,020 198,219,935,590 Rls. 4,655,006 $
27 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 10,000,000 184,899,000,000 Rls. 4,290,000 $
28 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,131,254 178,329,438,000 Rls. 4,245,939 $
29 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 10,093,630 159,805,580,122 Rls. 3,754,830 $
30 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,307,290 154,881,814,173 Rls. 3,957,551 $
31 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 8,928,329 146,256,852,000 Rls. 3,482,306 $
32 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,526,402 133,893,480,000 Rls. 3,187,940 $
33 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 7,124,715 119,695,212,000 Rls. 2,849,886 $
34 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 6,048,486 101,614,548,000 Rls. 2,419,394 $
35 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 491,533 100,000,000,000 Rls. 2,383,935 $
36 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 5,694 88,405,800,000 Rls. 2,104,900 $
37 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,008,955 88,331,628,000 Rls. 2,103,134 $
38 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,002,070 88,230,408,000 Rls. 2,100,724 $
39 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,364,026 83,959,954,846 Rls. 2,227,409 $
40 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 824,337 60,629,805,420 Rls. 1,434,346 $
41 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 5,504,934 53,398,345,000 Rls. 1,248,500 $
42 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 2,400,000 50,400,000,000 Rls. 1,200,000 $
43 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 964,250 45,207,177,400 Rls. 1,060,675 $
44 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 134,005 44,880,150,000 Rls. 1,068,575 $
45 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 17,500,000 38,367,000,000 Rls. 913,500 $
46 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 100,500,000 37,989,000,000 Rls. 904,500 $
47 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 475,500 36,945,300,000 Rls. 879,650 $
48 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 193,356 33,232,736,540 Rls. 776,273 $
49 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 204,204 32,750,878,280 Rls. 855,574 $
50 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 147,828 28,982,184,000 Rls. 690,052 $
51 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 18,024,180 27,230,501,240 Rls. 637,344 $
52 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 20,000,000 27,122,763,500 Rls. 700,000 $
53 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 17,200,000 25,284,000,000 Rls. 602,000 $
54 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 60,550,000 23,254,447,500 Rls. 544,950 $
55 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,240,000 22,394,400,000 Rls. 533,200 $
56 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 64,950,000 22,318,799,850 Rls. 584,550 $
57 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 13,338,000 22,127,192,730 Rls. 525,067 $
58 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 257,620 20,236,266,160 Rls. 476,596 $
59 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 253,530 19,798,651,380 Rls. 469,022 $
60 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 13,400,000 19,762,267,000 Rls. 469,000 $
61 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 47,650,000 18,074,000,250 Rls. 428,850 $
62 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 345,680 17,249,820,000 Rls. 410,710 $
63 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,465,659 16,575,919,380 Rls. 392,796 $
64 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 سا?ر 94,000 15,873,360,000 Rls. 376,000 $
65 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 2,151,740 15,665,435,240 Rls. 366,412 $
66 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 326,416 15,080,436,000 Rls. 359,058 $
67 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 8,400,000 14,861,431,200 Rls. 352,800 $
68 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 8,049,460 14,199,748,630 Rls. 332,819 $
69 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 213,790 13,898,036,860 Rls. 330,906 $
70 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 74,850 12,574,800,000 Rls. 299,400 $
71 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 40,230 11,871,731,080 Rls. 279,598 $
72 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 5,059,960 11,853,560,160 Rls. 277,996 $
73 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 271,800 11,215,598,400 Rls. 261,680 $
74 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 3,900,000 10,566,453,000 Rls. 251,000 $
75 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 50,244 10,560,099,220 Rls. 248,707 $
76 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 172,470 10,206,429,660 Rls. 241,458 $
77 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 56,529 10,004,022,000 Rls. 238,191 $
78 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 611,087 9,855,510,000 Rls. 234,655 $
79 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 45,180 9,453,305,070 Rls. 223,641 $
80 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 409,175 9,276,540,000 Rls. 220,870 $
81 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 124,677 8,937,558,160 Rls. 216,938 $
82 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 273,520 8,768,147,080 Rls. 207,980 $
83 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 162,810 8,517,390,000 Rls. 202,795 $
84 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 8,512,000,000 Rls. 200,000 $
85 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 470,631 8,288,441,040 Rls. 194,476 $
86 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26070020 کنسانتره سرب اکس?د? 259,989 8,188,160,960 Rls. 192,391 $
87 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 208,276 7,912,202,800 Rls. 197,916 $
88 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78019920 آلياژهاي سرب به صورت كارنشده 95,250 7,481,961,520 Rls. 176,212 $
89 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 450,990 7,373,568,790 Rls. 171,641 $
90 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 1,870,000 7,068,600,000 Rls. 168,300 $
91 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,920 6,782,361,600 Rls. 159,360 $
92 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 99,200 6,469,502,445 Rls. 153,433 $
93 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 445,691 5,690,569,920 Rls. 133,707 $
94 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 5,544,000,000 Rls. 132,000 $
95 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 484,920 5,531,036,314 Rls. 129,959 $
96 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 376,230 5,530,602,000 Rls. 131,681 $
97 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 304,690 5,351,813,170 Rls. 124,509 $
98 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,700 5,198,944,500 Rls. 123,300 $
99 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 351,727 5,106,813,600 Rls. 121,591 $
100 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 348,077 5,015,987,223 Rls. 118,936 $
مجموع کل
24,878,438,867,244 ريال
مجموع کل
594,814,452 دلار