آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 19,717,920 4,030,000,000,000 Rls. 95,631,815 $
2 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 101,600,643 2,838,886,950,870 Rls. 67,489,610 $
3 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 105,920,000 2,539,800,115,000 Rls. 60,282,300 $
4 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 8,200,000 1,670,340,000,000 Rls. 39,770,000 $
5 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 43,884,814 1,393,534,159,150 Rls. 15,990,078 $
6 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 50,633,007 1,280,327,202,000 Rls. 30,483,981 $
7 8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 49,020,476 1,216,084,022,000 Rls. 28,954,451 $
8 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 77,396,347 1,189,328,601,637 Rls. 28,651,704 $
9 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 67,566,104 1,184,359,475,670 Rls. 27,783,940 $
10 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 1,120,000,000,000 Rls. 25,710,400 $
11 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 73,015,944 1,113,122,037,624 Rls. 27,060,146 $
12 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,346,874 886,361,021,406 Rls. 21,090,272 $
13 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 43,080,460 845,239,667,992 Rls. 21,856,183 $
14 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 39,620,590 827,810,200,000 Rls. 19,709,755 $
15 8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 35,103,978 807,614,297,251 Rls. 13,404,752 $
16 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,509,040 724,460,317,960 Rls. 17,023,748 $
17 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 43,240,443 684,790,071,356 Rls. 17,531,707 $
18 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 39,995,250 662,386,480,360 Rls. 15,438,167 $
19 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,019,948 657,763,687,566 Rls. 7,524,184 $
20 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 26,319,012 646,077,000,000 Rls. 15,382,805 $
21 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 56,391,040 625,017,313,560 Rls. 14,842,444 $
22 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 34,159,292 605,841,158,960 Rls. 13,878,071 $
23 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,103,680 549,626,951,720 Rls. 12,944,582 $
24 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 35,281,560 546,757,749,120 Rls. 13,020,327 $
25 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84118200 سا?ر تورب?ن ها? گاز? با قدرت ب?شتر از 5000 ک?لووات 171,940 509,495,931,000 Rls. 11,912,460 $
26 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 28,772,910 486,931,583,320 Rls. 11,106,343 $
27 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,528,300 468,000,000,000 Rls. 11,100,000 $
28 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 26,735,468 458,762,920,670 Rls. 10,694,183 $
29 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,796,760 449,000,000,000 Rls. 10,689,535 $
30 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 55,536,852 433,964,067,337 Rls. 10,310,628 $
31 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84118200 سا?ر تورب?ن ها? گاز? با قدرت ب?شتر از 5000 ک?لووات 136,398 432,000,000,000 Rls. 10,276,662 $
32 8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,027,880 416,380,000,000 Rls. 9,913,800 $
33 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 25,172,000 412,653,834,000 Rls. 9,743,077 $
34 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,920,000 406,000,000,000 Rls. 9,262,800 $
35 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,045,000 362,000,000,000 Rls. 8,619,350 $
36 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 46,723,391 355,542,093,260 Rls. 8,253,144 $
37 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 16,273,469 352,533,071,002 Rls. 8,291,290 $
38 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 18,740,000 338,444,400,000 Rls. 8,058,200 $
39 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,999,002 337,562,818,650 Rls. 7,899,224 $
40 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 992,384 321,207,857,744 Rls. 3,642,472 $
41 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,105,791 318,873,744,000 Rls. 7,592,232 $
42 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 32,414,240 253,650,002,802 Rls. 6,517,714 $
43 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,511,316 251,902,671,016 Rls. 2,857,628 $
44 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,811,279 232,993,726,605 Rls. 5,533,947 $
45 8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,840,138 231,858,973,498 Rls. 2,730,065 $
46 8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 786,708 211,448,229,926 Rls. 3,114,643 $
47 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 28,739,538 202,112,444,240 Rls. 4,809,268 $
48 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,300,020 198,219,935,590 Rls. 4,655,006 $
49 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 10,000,000 184,899,000,000 Rls. 4,290,000 $
50 8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 261,120 183,165,888,000 Rls. 2,089,194 $
51 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,131,254 178,329,438,000 Rls. 4,245,939 $
52 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,813,394 173,656,896,000 Rls. 4,134,688 $
53 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 10,093,630 159,805,580,122 Rls. 3,754,830 $
54 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,307,290 154,881,814,173 Rls. 3,957,551 $
55 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 8,928,329 146,256,852,000 Rls. 3,482,306 $
56 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 74,500,120 144,821,499,224 Rls. 1,639,002 $
57 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,943,564 136,165,788,000 Rls. 3,130,248 $
58 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,049,399 134,428,026,000 Rls. 3,205,998 $
59 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,526,402 133,893,480,000 Rls. 3,187,940 $
60 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,037,526 132,851,670,000 Rls. 3,163,135 $
61 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 7,124,715 119,695,212,000 Rls. 2,849,886 $
62 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 6,406,554 106,515,977,400 Rls. 2,536,095 $
63 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 6,048,486 101,614,548,000 Rls. 2,419,394 $
64 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 491,533 100,000,000,000 Rls. 2,383,935 $
65 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,036,175 99,359,981,328 Rls. 1,127,494 $
66 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 437,754 92,751,977,055 Rls. 1,046,849 $
67 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,986,054 92,192,037,228 Rls. 1,045,119 $
68 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 5,694 88,405,800,000 Rls. 2,104,900 $
69 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,008,955 88,331,628,000 Rls. 2,103,134 $
70 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,002,070 88,230,408,000 Rls. 2,100,724 $
71 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 122,500 87,291,123,500 Rls. 991,586 $
72 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 5,163,237 86,742,348,000 Rls. 2,065,294 $
73 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,127,375 85,574,804,970 Rls. 2,024,168 $
74 8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,451,450 84,890,551,900 Rls. 1,596,595 $
75 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,364,026 83,959,954,846 Rls. 2,227,409 $
76 8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 202,193 82,238,386,262 Rls. 1,235,950 $
77 8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,250,132 77,176,932,000 Rls. 1,837,546 $
78 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 1,510,000 74,654,400,000 Rls. 846,307 $
79 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,448,300 69,138,326,950 Rls. 1,593,130 $
80 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 86,350,000 66,888,137,250 Rls. 777,150 $
81 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 1,254,761 65,826,897,769 Rls. 738,051 $
82 8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 121,850,000 61,510,696,650 Rls. 1,112,002 $
83 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 824,337 60,629,805,420 Rls. 1,434,346 $
84 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 4,000,000 58,800,000,000 Rls. 1,400,000 $
85 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 346,516 54,257,137,200 Rls. 1,291,837 $
86 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 5,504,934 53,398,345,000 Rls. 1,248,500 $
87 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 47,600,000 52,467,100,000 Rls. 1,190,000 $
88 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 2,400,000 50,400,000,000 Rls. 1,200,000 $
89 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 964,250 45,207,177,400 Rls. 1,060,675 $
90 8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 1,490,235 44,972,980,575 Rls. 826,836 $
91 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 72,714 44,937,252,000 Rls. 545,355 $
92 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 134,005 44,880,150,000 Rls. 1,068,575 $
93 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 12,000,000 44,278,122,000 Rls. 509,045 $
94 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 953,700 44,060,940,000 Rls. 1,049,070 $
95 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,500,000 43,260,000,000 Rls. 525,000 $
96 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 668,650 41,201,317,628 Rls. 980,984 $
97 9 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 96,250 40,005,407,287 Rls. 485,503 $
98 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 17,500,000 38,367,000,000 Rls. 913,500 $
99 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 100,500,000 37,989,000,000 Rls. 904,500 $
100 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 475,500 36,945,300,000 Rls. 879,650 $
مجموع کل
41,689,269,880,999 ريال
مجموع کل
933,596,016 دلار