آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 65,774,153 320,133,500,000 Rls. 7,565,000 $
2 10 1397 شهيد باهنر چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 22,300,000 249,036,454,200 Rls. 2,987,338 $
3 7 1397 شهيد باهنر چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 47,719,715 238,886,214,000 Rls. 5,687,767 $
4 3 1397 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 43,000,000 226,706,250,000 Rls. 5,375,000 $
5 5 1397 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 36,000,000 182,138,600,000 Rls. 4,140,000 $
6 3 1397 شهيد باهنر چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 25,000,000 147,000,000,000 Rls. 3,500,000 $
7 10 1397 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 10,000,000 111,675,540,000 Rls. 1,339,614 $
8 5 1397 شهيد باهنر چين 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 15,000,000 80,344,280,000 Rls. 1,831,000 $
9 5 1397 شهيد باهنر چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 12,000,000 65,820,000,000 Rls. 1,500,000 $
10 2 1397 شهيد باهنر چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 9,999,713 58,798,278,000 Rls. 1,399,959 $
11 2 1397 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 3,999,986 23,519,917,680 Rls. 559,998 $
12 6 1397 شهيد باهنر چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 2,000,000 9,660,000,000 Rls. 230,000 $
مجموع کل
1,713,719,033,880 ريال
مجموع کل
36,115,676 دلار
[1]