آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 15,917,694 843,455,336,828 Rls. 9,060,148 $
2 12 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 21,500,000 808,883,881,500 Rls. 9,114,925 $
3 11 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 15,500,000 616,303,040,330 Rls. 7,485,310 $
4 9 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,000,000 502,652,193,400 Rls. 5,735,723 $
5 3 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 15,900,000 367,543,337,440 Rls. 8,739,594 $
6 6 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 10,850,038 237,616,470,000 Rls. 5,657,535 $
7 7 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 9,717,475 212,483,298,000 Rls. 5,066,279 $
8 2 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 9,560,000 210,160,465,200 Rls. 5,003,820 $
9 5 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 5,705,000 127,819,954,380 Rls. 2,974,758 $
10 1 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 6,000,000 126,000,000,000 Rls. 3,347,700 $
11 2 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,696,462 82,462,128,000 Rls. 1,963,384 $
12 4 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 3,500,000 74,513,065,000 Rls. 1,738,635 $
13 8 1397 شهيد باهنر پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,000,000 43,031,010,750 Rls. 490,813 $
مجموع کل
4,252,924,180,828 ريال
مجموع کل
66,378,624 دلار
[1]