آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 2,560,440 545,135,264,500 Rls. 12,802,200 $
2 2 1397 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 913,355 193,341,750,000 Rls. 4,603,375 $
3 1 1397 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 313,600 63,766,000,000 Rls. 1,568,000 $
4 3 1397 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه، تازه 5,081,912 46,642,571,220 Rls. 1,156,713 $
5 10 1397 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب، تازه 694,023 46,455,128,371 Rls. 515,385 $
6 2 1397 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه، تازه 5,472,840 44,162,988,471 Rls. 1,196,054 $
7 4 1397 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه، تازه 4,021,623 37,913,789,571 Rls. 902,924 $
8 2 1397 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب، تازه 1,888,823 33,822,258,982 Rls. 963,357 $
9 7 1397 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 2,974,219 33,429,480,000 Rls. 795,940 $
10 8 1397 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 2,093,130 32,234,692,041 Rls. 534,454 $
11 8 1397 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه، تازه 3,203,927 30,300,116,425 Rls. 417,106 $
12 5 1397 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه، تازه 3,108,608 27,789,403,910 Rls. 648,431 $
13 5 1397 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,200,512 27,392,160,352 Rls. 634,895 $
14 4 1397 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 2,511,839 27,358,251,870 Rls. 639,965 $
15 6 1397 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,195,997 26,931,304,950 Rls. 639,848 $
16 3 1397 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,327,612 24,884,619,626 Rls. 619,977 $
17 5 1397 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 2,147,406 24,794,102,090 Rls. 574,071 $
18 12 1397 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 316,310 24,789,729,660 Rls. 279,363 $
19 7 1397 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,090,270 24,308,452,865 Rls. 578,030 $
20 6 1397 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه، تازه 2,682,200 23,838,860,000 Rls. 565,930 $
21 3 1397 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 113,200 23,803,680,000 Rls. 566,000 $
22 9 1397 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,119,000 22,447,677,120 Rls. 246,180 $
23 10 1397 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 275,807 22,159,073,149 Rls. 240,962 $
24 9 1397 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه، تازه 1,878,882 21,446,274,905 Rls. 254,948 $
25 6 1397 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 1,860,807 20,906,256,000 Rls. 497,768 $
26 4 1397 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 954,549 19,831,676,974 Rls. 468,991 $
27 4 1397 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,437,866 19,762,788,490 Rls. 462,187 $
28 10 1397 شهيد باهنر عمان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 334,000 19,510,929,665 Rls. 214,682 $
29 8 1397 شهيد باهنر عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 287,805 19,182,876,912 Rls. 220,091 $
30 8 1397 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 701,577 18,926,854,542 Rls. 321,841 $
31 2 1397 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,186,845 18,665,797,881 Rls. 505,304 $
32 5 1397 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 903,979 18,192,042,650 Rls. 420,684 $
33 3 1397 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 1,720,394 18,117,547,733 Rls. 429,888 $
34 9 1397 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 242,714 18,104,932,574 Rls. 206,210 $
35 9 1397 شهيد باهنر عمان 07031000 پياز و موسير 552,084 17,740,597,584 Rls. 203,256 $
36 11 1397 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 265,435 17,476,812,612 Rls. 204,561 $
37 12 1397 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب، تازه 265,753 17,033,656,016 Rls. 196,692 $
38 11 1397 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 959,940 17,014,069,468 Rls. 211,187 $
39 2 1397 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 794,130 16,421,027,133 Rls. 436,068 $
40 5 1397 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 988,975 16,048,655,490 Rls. 370,681 $
41 8 1397 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 704,322 15,698,372,677 Rls. 252,697 $
42 8 1397 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 833,042 15,434,456,549 Rls. 178,246 $
43 9 1397 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب، تازه 253,623 15,431,210,480 Rls. 176,774 $
44 7 1397 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه، تازه 1,772,966 15,404,303,280 Rls. 365,955 $
45 11 1397 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب، تازه 244,073 15,169,669,159 Rls. 179,887 $
46 4 1397 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 871,807 15,081,120,085 Rls. 351,709 $
47 6 1397 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,627,218 15,035,538,000 Rls. 357,989 $
48 5 1397 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,017,056 14,008,767,570 Rls. 324,292 $
49 7 1397 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 889,173 13,969,914,000 Rls. 332,617 $
50 12 1397 شهيد باهنر عمان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 92,874 13,826,966,953 Rls. 159,477 $
51 3 1397 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,078,981 13,635,811,578 Rls. 323,510 $
52 9 1397 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 623,490 13,420,886,779 Rls. 158,507 $
53 11 1397 شهيد باهنر عمان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 374,380 13,136,725,955 Rls. 160,735 $
54 3 1397 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب، تازه 742,373 12,823,799,576 Rls. 362,491 $
55 4 1397 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,006,504 12,808,136,074 Rls. 304,528 $
56 6 1397 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 774,594 12,185,292,000 Rls. 290,126 $
57 6 1397 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 899,066 12,132,148,870 Rls. 287,488 $
58 5 1397 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 844,693 11,852,505,980 Rls. 274,138 $
59 6 1397 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 545,629 11,081,338,810 Rls. 262,719 $
60 2 1397 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 979,884 10,741,839,758 Rls. 305,879 $
61 6 1397 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 771,083 10,660,329,440 Rls. 253,442 $
62 12 1397 شهيد باهنر عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 56,921 10,658,127,552 Rls. 117,966 $
63 3 1397 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,126,185 10,444,311,641 Rls. 247,761 $
64 8 1397 شهيد باهنر عمان 07031000 پياز و موسير 531,234 10,127,070,479 Rls. 130,475 $
65 3 1397 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 830,728 9,895,948,026 Rls. 249,212 $
66 10 1397 شهيد باهنر عمان 08055020 لیمو تازه 170,450 9,833,867,080 Rls. 105,835 $
67 8 1397 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 640,288 9,496,062,578 Rls. 138,068 $
68 5 1397 شهيد باهنر عمان 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 443,182 9,204,416,940 Rls. 213,403 $
69 12 1397 شهيد باهنر عمان 08055020 لیمو تازه 182,374 9,109,318,885 Rls. 102,474 $
70 7 1397 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 669,949 9,017,701,100 Rls. 214,429 $
71 4 1397 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 959,617 8,985,096,960 Rls. 211,116 $
72 2 1397 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 923,936 8,946,252,000 Rls. 213,006 $
73 8 1397 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 547,232 8,884,833,063 Rls. 145,893 $
74 5 1397 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 960,122 8,871,534,000 Rls. 211,227 $
75 9 1397 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 249,350 8,748,265,107 Rls. 103,182 $
76 8 1397 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب، تازه 216,343 8,700,926,785 Rls. 129,144 $
77 9 1397 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 427,958 8,445,600,095 Rls. 98,648 $
78 8 1397 شهيد باهنر عمان 24022000 سيگار حاوي توتون 19,000 8,417,550,000 Rls. 96,011 $
79 6 1397 شهيد باهنر عمان 07031000 پياز و موسير 456,864 8,290,806,290 Rls. 195,531 $
80 11 1397 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه، تازه 531,085 8,066,888,545 Rls. 97,421 $
81 9 1397 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 340,418 7,922,304,410 Rls. 93,584 $
82 10 1397 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 151,170 7,856,564,389 Rls. 83,571 $
83 9 1397 شهيد باهنر عمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 29,857 7,631,495,694 Rls. 89,860 $
84 4 1397 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 564,372 7,530,568,770 Rls. 178,461 $
85 7 1397 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 558,307 7,471,670,075 Rls. 177,480 $
86 11 1397 شهيد باهنر عمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 44,670 7,454,093,712 Rls. 89,731 $
87 3 1397 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 574,244 7,389,509,296 Rls. 184,770 $
88 8 1397 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 148,795 7,033,483,038 Rls. 107,946 $
89 9 1397 شهيد باهنر عمان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 294,160 6,924,260,125 Rls. 76,786 $
90 2 1397 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 546,641 6,769,266,548 Rls. 162,147 $
91 10 1397 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه، تازه 344,472 6,729,211,822 Rls. 73,824 $
92 5 1397 شهيد باهنر عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 403,393 6,544,026,030 Rls. 151,067 $
93 9 1397 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 241,975 6,460,249,635 Rls. 77,304 $
94 1 1397 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب، تازه 375,271 6,172,210,755 Rls. 165,138 $
95 10 1397 شهيد باهنر عمان 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 1,320 6,040,537,800 Rls. 72,600 $
96 9 1397 شهيد باهنر عمان 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 189,362 5,817,965,265 Rls. 66,723 $
97 10 1397 شهيد باهنر عمان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 157,649 5,807,182,515 Rls. 64,562 $
98 5 1397 شهيد باهنر عمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 252,330 5,670,000,000 Rls. 135,000 $
99 3 1397 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 469,353 5,573,980,598 Rls. 139,197 $
100 12 1397 شهيد باهنر عمان 07031000 پياز و موسير 153,031 5,382,599,750 Rls. 61,561 $
مجموع کل
2,313,949,042,728 ريال
مجموع کل
48,249,520 دلار