آمار کل " صادرات به" کشور (سایر کشورهای خارجی) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,000,000 178,179,974,400 Rls. 2,060,861 $
2 11 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,000,000 102,935,011,520 Rls. 1,289,153 $
3 3 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,336,000 32,583,583,164 Rls. 774,012 $
4 4 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,002,000 26,160,346,330 Rls. 613,304 $
5 3 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 771,900 19,601,074,400 Rls. 465,805 $
6 9 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 334,000 18,937,514,470 Rls. 214,682 $
7 8 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 334,000 17,716,618,846 Rls. 202,076 $
8 2 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 668,000 15,677,970,000 Rls. 373,285 $
9 5 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 334,000 9,420,237,384 Rls. 214,682 $
10 7 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 334,000 9,016,637,280 Rls. 214,682 $
مجموع کل
430,228,967,794 ريال
مجموع کل
6,422,542 دلار
[1]