آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,940,124 256,423,235,552 Rls. 2,796,040 $
2 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 696,014 238,932,925,622 Rls. 2,721,087 $
3 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 24,922,470 230,029,884,000 Rls. 5,476,902 $
4 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 3,020,070 189,893,325,211 Rls. 2,068,374 $
5 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 2,530,084 156,846,539,353 Rls. 1,878,573 $
6 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 15,457,850 133,394,755,815 Rls. 3,167,985 $
7 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 1,888,828 126,918,324,534 Rls. 1,400,659 $
8 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,836,021 124,720,841,662 Rls. 2,884,248 $
9 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 7,031,045 124,232,278,235 Rls. 2,901,317 $
10 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 1,926,074 121,687,664,244 Rls. 1,386,670 $
11 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 484,600 115,891,457,554 Rls. 1,250,222 $
12 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,771,020 103,213,337,535 Rls. 1,248,265 $
13 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 597,744 103,071,009,045 Rls. 1,238,433 $
14 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 1,569,359 100,595,950,814 Rls. 1,157,090 $
15 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 4,508,370 93,737,280,000 Rls. 2,231,840 $
16 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 3,799,679 93,076,938,382 Rls. 1,351,512 $
17 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 1,232,908 85,334,454,467 Rls. 960,434 $
18 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 1,319,558 84,717,524,701 Rls. 1,018,805 $
19 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 1,064,000 84,176,190,000 Rls. 953,127 $
20 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 5,238,822 82,108,299,330 Rls. 1,234,412 $
21 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 2,563,706 79,157,946,000 Rls. 1,884,713 $
22 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,460,593 77,923,817,791 Rls. 888,225 $
23 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 8,568,111 76,015,422,000 Rls. 1,809,891 $
24 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 4,735,227 73,540,483,994 Rls. 1,744,428 $
25 1 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 8,201,600 72,592,012,126 Rls. 1,836,204 $
26 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 336,360 70,692,558,582 Rls. 798,257 $
27 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,334,000 64,545,933,339 Rls. 802,634 $
28 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 1,377,647 63,744,099,057 Rls. 960,663 $
29 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 3,269,168 63,295,267,138 Rls. 726,808 $
30 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 5,855,306 61,108,305,242 Rls. 1,449,779 $
31 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,974,172 60,951,421,290 Rls. 654,318 $
32 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 3,716,615 58,521,666,000 Rls. 1,393,373 $
33 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 806,505 56,198,379,572 Rls. 629,018 $
34 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 1,764,532 55,769,158,191 Rls. 650,300 $
35 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 5,052,955 55,454,169,495 Rls. 1,297,233 $
36 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 2,847,581 55,189,347,068 Rls. 838,216 $
37 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 1,140,944 55,059,588,075 Rls. 836,403 $
38 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,559,033 53,653,103,644 Rls. 775,851 $
39 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 5,827,470 52,534,887,820 Rls. 1,222,331 $
40 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 4,460,263 52,120,331,003 Rls. 1,208,043 $
41 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 4,519,218 50,801,478,000 Rls. 1,209,559 $
42 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 4,005,718 50,626,351,806 Rls. 1,201,062 $
43 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 251,000 49,580,622,000 Rls. 567,142 $
44 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 2,292,111 49,078,229,713 Rls. 566,051 $
45 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 2,127,649 48,778,807,360 Rls. 1,130,965 $
46 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 2,070,606 46,335,114,000 Rls. 1,103,217 $
47 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 355,500 46,171,690,000 Rls. 1,071,000 $
48 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 690,066 44,995,016,666 Rls. 519,776 $
49 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 13,830,950 44,912,742,000 Rls. 1,069,351 $
50 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 185,010 44,864,336,025 Rls. 516,397 $
51 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 3,838,933 43,374,945,000 Rls. 1,032,486 $
52 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,941,480 43,344,042,000 Rls. 1,032,001 $
53 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 3,478,000 43,336,949,560 Rls. 671,961 $
54 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 4,607,586 41,017,284,000 Rls. 976,602 $
55 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 4,395,522 40,614,588,000 Rls. 967,014 $
56 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 4,517,466 39,402,925,460 Rls. 920,970 $
57 7 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 2,890,252 39,053,738,220 Rls. 929,851 $
58 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 2,377,479 37,213,372,500 Rls. 885,822 $
59 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 2,637,875 36,303,827,916 Rls. 850,684 $
60 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 2,380,327 36,263,663,355 Rls. 847,828 $
61 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 788,696 36,083,947,721 Rls. 415,506 $
62 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 2,804,497 35,935,536,000 Rls. 855,608 $
63 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 2,166,932 35,728,151,506 Rls. 829,267 $
64 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 772,790 35,109,780,012 Rls. 444,290 $
65 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 1,597,754 35,058,903,757 Rls. 375,697 $
66 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,577,401 34,641,404,475 Rls. 560,169 $
67 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 272,427 34,506,684,666 Rls. 395,423 $
68 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 344,620 33,955,552,925 Rls. 455,234 $
69 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 253,500 33,764,810,450 Rls. 373,950 $
70 4 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,525,001 33,639,244,746 Rls. 785,060 $
71 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 1,880,000 33,164,891,940 Rls. 389,067 $
72 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08061000 انگور تازه 559,279 32,915,007,897 Rls. 479,134 $
73 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 240,461 32,799,877,172 Rls. 395,368 $
74 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 2,195,317 31,725,110,830 Rls. 736,192 $
75 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 904,904 31,346,140,480 Rls. 340,571 $
76 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 986,336 31,195,577,267 Rls. 339,312 $
77 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 2,300,884 30,788,237,700 Rls. 732,935 $
78 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,305,910 30,708,564,229 Rls. 458,484 $
79 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,492,303 30,237,670,289 Rls. 717,447 $
80 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 870,228 29,860,503,376 Rls. 344,583 $
81 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,065,755 29,209,136,215 Rls. 340,620 $
82 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 258,000 28,942,650,000 Rls. 660,600 $
83 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,568,258 28,849,437,620 Rls. 670,552 $
84 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 3,018,294 28,792,428,000 Rls. 685,534 $
85 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 2,323,322 28,544,019,000 Rls. 679,620 $
86 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 759,381 27,251,526,420 Rls. 329,896 $
87 3 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,621,885 26,401,066,069 Rls. 626,153 $
88 2 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,464,620 26,075,700,000 Rls. 620,850 $
89 8 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 212,624 24,338,423,700 Rls. 308,159 $
90 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,755,883 24,260,525,241 Rls. 563,250 $
91 11 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 709,200 22,641,669,944 Rls. 265,687 $
92 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,438,177 22,613,976,000 Rls. 538,428 $
93 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 02071420 قطعات منجمد مرغ 280,000 22,453,653,600 Rls. 253,394 $
94 5 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,171,165 22,437,400,444 Rls. 519,777 $
95 6 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 174,000 21,924,000,000 Rls. 522,000 $
96 12 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 300,097 21,883,610,896 Rls. 245,197 $
97 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 456,919 21,400,793,334 Rls. 242,847 $
98 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 5,621,300 21,382,480,369 Rls. 236,095 $
99 9 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 237,671 21,378,043,806 Rls. 250,610 $
100 10 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 574,360 21,054,539,785 Rls. 245,822 $
مجموع کل
5,938,140,514,945 ريال
مجموع کل
99,030,810 دلار