آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 شهيد باهنر افغانستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 10,500,000 230,450,330,000 Rls. 5,475,015 $
2 3 1397 شهيد باهنر افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 9,150,000 211,133,060,530 Rls. 5,029,389 $
3 8 1397 شهيد باهنر افغانستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 6,113,000 197,267,904,000 Rls. 3,095,649 $
4 4 1397 شهيد باهنر افغانستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 9,500,000 187,543,832,000 Rls. 4,406,575 $
5 9 1397 شهيد باهنر افغانستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,000,000 183,639,383,160 Rls. 2,085,715 $
6 5 1397 شهيد باهنر افغانستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 7,950,000 180,779,237,820 Rls. 4,145,368 $
7 11 1397 شهيد باهنر افغانستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,500,000 176,659,092,090 Rls. 2,212,470 $
8 10 1397 شهيد باهنر افغانستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,387,000 122,287,977,940 Rls. 1,409,488 $
9 12 1397 شهيد باهنر افغانستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,000,000 76,507,404,900 Rls. 846,600 $
10 6 1397 شهيد باهنر افغانستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,000,000 43,800,120,000 Rls. 1,042,860 $
11 12 1397 شهيد باهنر افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 103,880 7,673,819,081 Rls. 84,631 $
12 5 1397 شهيد باهنر افغانستان 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,875 283,972,668 Rls. 6,441 $
13 12 1397 شهيد باهنر افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 4,233 139,574,338 Rls. 1,585 $
14 12 1397 شهيد باهنر افغانستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 2,643 90,011,507 Rls. 1,027 $
15 5 1397 شهيد باهنر افغانستان 64031220 كفشکهاي اسكيبا تخت بيروني از كائوچو، پلاستيك ، چرم طبيعي يا دوباره ساخته شده وبا رويه از چرم طبيعي 15 15,872,400 Rls. 360 $
مجموع کل
1,618,271,592,434 ريال
مجموع کل
29,843,173 دلار
[1]