آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شهرکرد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 شهرکرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 6,374,848 172,874,688,000 Rls. 4,116,064 $
2 12 1397 شهرکرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 721,179 147,948,009,559 Rls. 1,685,409 $
3 11 1397 شهرکرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 832,077 132,268,571,197 Rls. 1,602,624 $
4 9 1397 شهرکرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,403,050 131,990,799,631 Rls. 1,489,889 $
5 10 1397 شهرکرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 649,296 125,770,018,255 Rls. 1,382,249 $
6 10 1397 شهرکرد عراق 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 2,561,260 124,988,140,154 Rls. 1,331,856 $
7 12 1397 شهرکرد عراق 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 1,819,190 72,331,673,446 Rls. 787,706 $
8 8 1397 شهرکرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,667,626 66,755,356,840 Rls. 918,526 $
9 10 1397 شهرکرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,016,790 60,011,707,501 Rls. 635,737 $
10 11 1397 شهرکرد عراق 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 1,561,380 58,323,391,633 Rls. 678,995 $
11 6 1397 شهرکرد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,192,360 50,643,642,000 Rls. 1,205,801 $
12 9 1397 شهرکرد عراق 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 110,245 42,184,084,308 Rls. 471,359 $
13 12 1397 شهرکرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 621,915 31,819,779,576 Rls. 364,604 $
14 11 1397 شهرکرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 501,885 25,399,764,502 Rls. 301,483 $
15 7 1397 شهرکرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 818,180 20,720,364,000 Rls. 493,342 $
16 10 1397 شهرکرد عراق 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 43,010 19,682,764,050 Rls. 215,050 $
17 10 1397 شهرکرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 105,469 19,159,443,258 Rls. 210,938 $
18 12 1397 شهرکرد عراق 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 284,420 18,707,609,184 Rls. 211,893 $
19 8 1397 شهرکرد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 790,650 18,264,036,000 Rls. 434,858 $
20 12 1397 شهرکرد عراق 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 85,853 17,603,521,826 Rls. 191,059 $
21 12 1397 شهرکرد عراق 23099010 خوراك آماده آبزيان 720,000 15,718,027,500 Rls. 180,000 $
22 11 1397 شهرکرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 92,351 15,394,874,271 Rls. 184,701 $
23 11 1397 شهرکرد عراق 76149000 مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. 97,882 15,271,217,832 Rls. 191,256 $
24 7 1397 شهرکرد عراق 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 442,080 12,904,332,000 Rls. 307,246 $
25 8 1397 شهرکرد عراق 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 235,210 10,484,758,384 Rls. 146,812 $
26 9 1397 شهرکرد عراق 76149000 مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. 54,499 10,248,869,792 Rls. 115,762 $
27 11 1397 شهرکرد عراق 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 65,266 9,996,799,503 Rls. 116,210 $
28 12 1397 شهرکرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 63,985 8,899,373,968 Rls. 102,376 $
29 7 1397 شهرکرد عراق 23099010 خوراك آماده آبزيان 208,000 8,736,000,000 Rls. 208,000 $
30 7 1397 شهرکرد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 374,510 8,651,160,000 Rls. 205,980 $
31 8 1397 شهرکرد عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 204,590 7,688,344,920 Rls. 136,117 $
32 6 1397 شهرکرد عراق 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 234,720 6,851,460,000 Rls. 163,130 $
33 12 1397 شهرکرد عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 71,680 5,618,795,508 Rls. 64,512 $
34 11 1397 شهرکرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 29,869 5,291,940,324 Rls. 62,812 $
35 12 1397 شهرکرد عراق 03031400 ماهي قزل آلا (Salmo tratta، Oncorhynchus، mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده، به استثناي جگر و تخم ماهي 21,000 5,241,688,200 Rls. 56,700 $
36 9 1397 شهرکرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 29,580 5,137,253,920 Rls. 59,160 $
37 11 1397 شهرکرد عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 38,376 4,702,876,527 Rls. 56,367 $
38 11 1397 شهرکرد عراق 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 19,239 4,702,821,183 Rls. 57,717 $
39 6 1397 شهرکرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 54,215 4,554,060,000 Rls. 108,430 $
40 8 1397 شهرکرد عراق 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 18,965 4,408,371,771 Rls. 50,882 $
41 10 1397 شهرکرد عراق 23099010 خوراك آماده آبزيان 200,000 4,168,200,000 Rls. 50,000 $
42 7 1397 شهرکرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 49,115 4,125,660,000 Rls. 98,230 $
43 9 1397 شهرکرد عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 22,670 3,736,016,000 Rls. 45,340 $
44 6 1397 شهرکرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 44,175 3,710,700,000 Rls. 88,350 $
45 10 1397 شهرکرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 19,285 3,694,693,810 Rls. 38,570 $
46 8 1397 شهرکرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 15,400 3,677,280,000 Rls. 46,185 $
47 11 1397 شهرکرد عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 43,500 3,672,009,000 Rls. 43,500 $
48 11 1397 شهرکرد عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 20,150 3,528,305,300 Rls. 40,300 $
49 12 1397 شهرکرد عراق 76141000 کابل هاي هوايي بالاتراز630کيلو ولت 21,123 3,459,183,954 Rls. 40,010 $
50 12 1397 شهرکرد عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 47,890 3,149,939,264 Rls. 35,678 $
51 8 1397 شهرکرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 10,890 3,077,949,600 Rls. 35,741 $
52 12 1397 شهرکرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 21,902 3,065,406,669 Rls. 35,043 $
53 7 1397 شهرکرد عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 30,420 2,944,200,000 Rls. 70,100 $
54 9 1397 شهرکرد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 58,500 2,933,845,200 Rls. 32,175 $
55 7 1397 شهرکرد عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 34,900 2,931,600,000 Rls. 69,800 $
56 7 1397 شهرکرد عراق 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 98,660 2,879,898,000 Rls. 68,569 $
57 10 1397 شهرکرد عراق 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 11,290 2,823,538,680 Rls. 33,870 $
58 10 1397 شهرکرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 41,110 2,748,847,218 Rls. 30,246 $
59 12 1397 شهرکرد عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 29,500 2,581,321,000 Rls. 29,500 $
60 11 1397 شهرکرد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,701 2,520,195,142 Rls. 29,421 $
61 11 1397 شهرکرد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 330,310 2,458,529,140 Rls. 30,675 $
62 9 1397 شهرکرد عراق 85162900 دستگاه هاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين، که در جاي ديگر مذکور نباشد 9,394 2,428,475,760 Rls. 27,552 $
63 8 1397 شهرکرد عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 26,585 2,233,140,000 Rls. 53,170 $
64 7 1397 شهرکرد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 95,740 2,211,594,000 Rls. 52,657 $
65 9 1397 شهرکرد عراق 84329090 سایر/ماشين آلات و دستگاهها و وسايل كشاورزي، باغباني و گلكاري يا جنگلکداري براي آماده كردن يا كشت و زرع زمين؛ غلتك براي چمن يا زمين ورزش. 6,000 2,188,416,000 Rls. 24,000 $
66 8 1397 شهرکرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 24,866 2,039,522,524 Rls. 23,454 $
67 10 1397 شهرکرد عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 24,096 2,004,859,488 Rls. 24,096 $
68 11 1397 شهرکرد عراق 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 7,871 1,939,971,981 Rls. 23,613 $
69 12 1397 شهرکرد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,500 1,872,031,500 Rls. 20,250 $
70 11 1397 شهرکرد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,500 1,839,388,500 Rls. 20,250 $
71 9 1397 شهرکرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 30,410 1,828,487,924 Rls. 20,754 $
72 7 1397 شهرکرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 41,002 1,700,664,000 Rls. 40,492 $
73 10 1397 شهرکرد عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 8,611 1,687,084,342 Rls. 17,222 $
74 10 1397 شهرکرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 7,020 1,644,698,250 Rls. 17,550 $
75 9 1397 شهرکرد عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 15,500 1,413,352,000 Rls. 15,500 $
76 10 1397 شهرکرد عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 14,000 1,371,454,000 Rls. 14,000 $
77 6 1397 شهرکرد عراق 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt) باعرض بيش از2متر 46,780 1,316,364,000 Rls. 31,342 $
78 6 1397 شهرکرد عراق 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 7,600 1,276,800,000 Rls. 30,400 $
79 12 1397 شهرکرد عراق 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 2,133 1,266,288,330 Rls. 13,698 $
80 6 1397 شهرکرد عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 14,640 1,229,760,000 Rls. 29,280 $
81 6 1397 شهرکرد عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 29,000 1,218,000,000 Rls. 29,000 $
82 12 1397 شهرکرد عراق 87162000 تريلرها و نيمه تريلرهاي بارگيري يا تخليه خودکار براي مصارف کشاورزي 3,200 1,183,308,800 Rls. 12,800 $
83 8 1397 شهرکرد عراق 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 22,980 1,142,196,272 Rls. 13,328 $
84 6 1397 شهرکرد عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 13,255 1,113,420,000 Rls. 26,510 $
85 7 1397 شهرکرد عراق 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 47,860 1,045,254,000 Rls. 24,887 $
86 6 1397 شهرکرد عراق 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 35,570 1,038,282,000 Rls. 24,721 $
87 6 1397 شهرکرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 9,776 1,026,522,000 Rls. 24,441 $
88 6 1397 شهرکرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 29,290 1,021,146,000 Rls. 24,313 $
89 8 1397 شهرکرد عراق 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 43,580 1,006,698,000 Rls. 23,969 $
90 8 1397 شهرکرد عراق 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 7,700 970,200,000 Rls. 23,100 $
91 12 1397 شهرکرد عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 9,886 965,102,618 Rls. 11,126 $
92 12 1397 شهرکرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 10,480 909,542,976 Rls. 10,302 $
93 8 1397 شهرکرد عراق 85162900 دستگاه هاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين، که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,698 878,640,000 Rls. 20,920 $
94 11 1397 شهرکرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 14,570 777,532,035 Rls. 9,345 $
95 9 1397 شهرکرد عراق 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,759 747,944,800 Rls. 9,077 $
96 12 1397 شهرکرد عراق 69074090 ک ک ک سایر 74,450 731,448,422 Rls. 8,285 $
97 12 1397 شهرکرد عراق 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 4,578 675,120,769 Rls. 7,783 $
98 9 1397 شهرکرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 4,085 673,208,000 Rls. 8,170 $
99 12 1397 شهرکرد عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 12,870 666,685,349 Rls. 7,711 $
100 8 1397 شهرکرد عراق 38160090 کک ک کک ساير 8,688 653,148,750 Rls. 10,484 $
مجموع کل
1,647,773,461,890 ريال
مجموع کل
23,124,466 دلار