آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (شهرکرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 شهرکرد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,706,135 52,269,756,000 Rls. 1,244,518 $
2 9 1397 شهرکرد افغانستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 996,110 46,263,862,075 Rls. 517,978 $
3 11 1397 شهرکرد افغانستان 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 84,416 24,805,151,120 Rls. 282,155 $
4 6 1397 شهرکرد افغانستان 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 737,460 23,229,948,000 Rls. 553,094 $
5 9 1397 شهرکرد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 356,465 18,889,785,564 Rls. 221,008 $
6 8 1397 شهرکرد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 471,902 15,968,848,475 Rls. 250,297 $
7 10 1397 شهرکرد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 203,410 12,035,793,100 Rls. 126,114 $
8 10 1397 شهرکرد افغانستان 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 40,766 11,359,011,912 Rls. 136,258 $
9 7 1397 شهرکرد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 452,588 11,099,634,000 Rls. 264,277 $
10 12 1397 شهرکرد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 192,956 10,702,843,204 Rls. 115,774 $
11 10 1397 شهرکرد افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 48,832 10,192,724,545 Rls. 108,763 $
12 8 1397 شهرکرد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 26,850 9,098,570,200 Rls. 105,900 $
13 10 1397 شهرکرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 113,480 7,301,563,849 Rls. 80,947 $
14 12 1397 شهرکرد افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 25,390 6,258,680,936 Rls. 72,152 $
15 9 1397 شهرکرد افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 22,545 5,767,300,560 Rls. 65,380 $
16 6 1397 شهرکرد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 33,500 5,628,000,000 Rls. 134,000 $
17 11 1397 شهرکرد افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 25,370 5,400,851,080 Rls. 67,640 $
18 7 1397 شهرکرد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 29,600 4,972,800,000 Rls. 118,400 $
19 8 1397 شهرکرد افغانستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 114,140 4,928,692,205 Rls. 56,620 $
20 12 1397 شهرکرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 66,890 4,594,455,498 Rls. 51,396 $
21 9 1397 شهرکرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 78,310 4,493,109,568 Rls. 52,218 $
22 6 1397 شهرکرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 85,660 4,356,366,000 Rls. 103,723 $
23 12 1397 شهرکرد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 58,095 3,732,981,229 Rls. 40,960 $
24 11 1397 شهرکرد افغانستان 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 76,930 3,718,673,112 Rls. 46,158 $
25 11 1397 شهرکرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 44,000 3,442,838,372 Rls. 39,043 $
26 10 1397 شهرکرد افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 52,760 3,234,132,130 Rls. 35,040 $
27 10 1397 شهرکرد افغانستان 76149000 مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. 9,882 2,835,876,552 Rls. 34,018 $
28 10 1397 شهرکرد افغانستان 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 5,750 2,816,378,750 Rls. 28,750 $
29 8 1397 شهرکرد افغانستان 84329090 سایر/ماشين آلات و دستگاهها و وسايل كشاورزي، باغباني و گلكاري يا جنگلکداري براي آماده كردن يا كشت و زرع زمين؛ غلتك براي چمن يا زمين ورزش. 7,000 2,399,572,000 Rls. 28,000 $
30 11 1397 شهرکرد افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 32,210 2,151,312,456 Rls. 23,684 $
31 6 1397 شهرکرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 24,000 1,680,000,000 Rls. 40,000 $
32 6 1397 شهرکرد افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 18,990 1,665,636,000 Rls. 39,658 $
33 12 1397 شهرکرد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 3,500 1,214,402,000 Rls. 14,000 $
34 11 1397 شهرکرد افغانستان 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 1,360 1,097,896,250 Rls. 13,750 $
35 12 1397 شهرکرد افغانستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 25,100 1,088,624,650 Rls. 12,550 $
36 9 1397 شهرکرد افغانستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 25,070 995,119,572 Rls. 11,281 $
37 10 1397 شهرکرد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 14,660 939,024,300 Rls. 9,586 $
38 9 1397 شهرکرد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 17,530 908,671,812 Rls. 10,301 $
39 6 1397 شهرکرد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 16,970 777,882,000 Rls. 18,521 $
40 6 1397 شهرکرد افغانستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 50,760 650,412,000 Rls. 15,486 $
41 11 1397 شهرکرد افغانستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 3,170 399,235,000 Rls. 5,000 $
42 6 1397 شهرکرد افغانستان 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 3,220 385,140,000 Rls. 9,170 $
مجموع کل
335,751,556,076 ريال
مجموع کل
5,203,568 دلار
[1]