آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 شهركرد پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 294,000 50,730,880,000 Rls. 1,176,000 $
2 4 1397 شهركرد پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 121,000 20,712,200,000 Rls. 484,000 $
3 5 1397 شهركرد پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 58,600 4,455,899,920 Rls. 101,995 $
4 3 1397 شهركرد پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 24,000 4,047,840,000 Rls. 96,000 $
5 4 1397 شهركرد پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 43,840 3,581,855,110 Rls. 83,726 $
6 3 1397 شهركرد پاکستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 24,980 2,379,497,445 Rls. 56,433 $
7 2 1397 شهركرد پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 29,580 2,057,916,000 Rls. 48,998 $
8 3 1397 شهركرد پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 23,150 1,309,950,400 Rls. 31,130 $
9 3 1397 شهركرد پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 25,000 1,296,573,750 Rls. 30,750 $
10 4 1397 شهركرد پاکستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 12,910 885,291,000 Rls. 20,850 $
11 4 1397 شهركرد پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 13,360 852,902,400 Rls. 20,040 $
12 5 1397 شهركرد پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 85,040 701,916,000 Rls. 16,136 $
13 5 1397 شهركرد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 52,280 228,474,380 Rls. 5,182 $
مجموع کل
93,241,196,405 ريال
مجموع کل
2,171,240 دلار
[1]